Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:

 1. Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
 2. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Małej
 3. Projekt oświetlenia ul. Skośnej w Dziurowie

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie niezbędnych do wykonania zadania materiałów. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzgodnieniami, mapy do celów projektowych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja winna być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji cyfrowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena100% wynikająca z sumy ofert za każde zadanie

 • Zamawiający wymaga aby oferta na każde zadanie stanowiła odrębną całość
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

 1. Oferta ma zawierać:
 2. kompletny, wypełniony formularz ofertowy,
 3. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
 4. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
 5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

W cenę należy wliczyć:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
 2. Oferty należy składać do 12.03.2018 r. do godz. 1000 w UG Brody pok.103 (sekretariat).
 3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  • ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

Oferta:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

 

 

           

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-03-02
Data publikacji:2018-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:390