OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Znak: ZOŚ.6220.02.1.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),

 

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 29.04.2019 r. Julii Adamus, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pięciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz pięciu szczelnych zbiorników podziemnych na ścieki sanitarne o poj. do 10,0 m3 każdy wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną i budowlaną położonych na działce o nr ewid. 361/5 w m. Lipie, gm. Brody”.

            Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 53b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ZZ Radom. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, iż niniejsze postępowanie nie może być załatwione w ustawowym terminie. Przedłużenie terminu spowodowane jest uzyskaniem odpowiednich opinii, oraz zachowaniem wymaganych terminów kolejnych etapów postępowania administracyjnego. Przewidywany termin zakończenia sprawy ustala się do 19.06.2019 r.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Michał Karwacki
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:173