ROZEZNANIE RYNKU Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2018

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl  ; srodowisko@brody.info.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego  sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-282/18/3 z dnia 28.03.2018r..  tj.:

 1. defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG  - 2 szt.
 2. torba PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną - 3 kpl.
 3. rozpierak kolumnowy - 1 szt.
 4. przecinarka do metalu, moc minimum 3.2 kW - 1 szt.

Uwaga: Każde dostarczone urządzenie i wyposażenie ma zostać oznaczone w sposób trwały logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowaniem: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia  (Formularz cenowy)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie  od daty podpisania umowy do 29 maja 2018r.

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2018r., pisemnie do godziny  15:15, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Adresy do doręczeń w formie:

 1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
 2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: gmina@brody.info.pl, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

V. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:

Cena brutto zadania   -   100 %

Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel. 41 271 13 40 wew. 217 e-mail: srodowisko@brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-04-23
Data publikacji:2018-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Ernest Kumek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:378