ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Dostawa sprzętu komputerowego" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 23 marca 2017 13:56

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego"

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,
w skład którego wchodzi:
• 6 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym,
• projektor,
• urządzenie kopiująco – drukujące.
Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być sprawny technicznie, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
Do każdego zestawu komputerowego Wykonawca winien dostarczyć Certyfikat CE
W celu weryfikacji prawidłowości dostarczonego sprzętu stacja robocza powinna być pozbawiona plomb zabezpieczających przed dostępem do wnętrza komputera.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić sprzęt w pracowni komputerowej Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie ul. Słoneczna 1
Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej.
Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag przez obie Strony umowy.
Koszty związane z dostarczeniem sprzętu ponosi Wykonawca.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OPIS.doc)OPIS.docOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA43 Kb23.03.2017 14:00
Pobierz ten plik (Formularz.doc)Formularz.docFormularz ofertowy.56 Kb23.03.2017 14:01
Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 14:06
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 17 marca 2017 13:29

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik"

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 jako sieć napowietrzno – kablowa na działkach nr 134, 135 w miejscowości Rudnik gm. Brody.
Zakres prac do wykonania:
- budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 - 268m

- budowa stanowiska oświetleniowego na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 250W - 6kpl.

- budowa linii kablowej oświetleniowej typu YAKXs 4x25mm2 - 54m

- budowa stanowiska oświetleniowego na słupie stalowym wraz z oprawą oświetleniową 250W - 1 kpl.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb17.03.2017 13:33
Pobierz ten plik (specyfikacja.doc)specyfikacja.docSpecyfikacja techniczna113 Kb17.03.2017 13:33
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy34 Kb17.03.2017 13:34
Pobierz ten plik (projekt.pdf)projekt.pdfProjekt - część opisowa281 Kb17.03.2017 13:34
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfRudnik przedmiar51 Kb17.03.2017 13:35
Pobierz ten plik (Rys E01.pdf)Rys E01.pdfRys E01944 Kb17.03.2017 13:36
Pobierz ten plik (Rys E02.pdf)Rys E02.pdfRys E02149 Kb17.03.2017 13:37
Pobierz ten plik (Rys E03.pdf)Rys E03.pdfRys E03128 Kb17.03.2017 13:37
Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 13:38
Więcej…
 
Ogłoszenie dot. zakupu ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 17 marca 2017 12:50

logo-rpo-ue

 

Ogłoszenie nr 45913 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

Brody: ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu WND-RPSW.04.01.00-26-0038/16
pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ogłoszenie 2017-03-17 (24).pdf)Ogłoszenie 2017-03-17 (24).pdfOgłoszenie11463 Kb17.03.2017 12:57
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia298 Kb17.03.2017 12:58
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 1 Opis.docx)ZAŁ NR 1 Opis.docxZał nr 1100 Kb17.03.2017 12:59
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.doc)ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.docZał nr 2138 Kb17.03.2017 12:59
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.doc)ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.docZał nr 3203 Kb17.03.2017 13:00
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.doc)ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.docZał nr 4137 Kb17.03.2017 13:00
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 5 DO SIWZ.UMOWA.docx)ZAŁ NR 5 DO SIWZ.UMOWA.docxZał nr 5167 Kb17.03.2017 13:00
Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi_20.03.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi_20.03.2017.pdfPytania i odpowiedzi2363 Kb21.03.2017 14:50
Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi_2017-03-24.pdf)Pytania i odpowiedzi_2017-03-24.pdfPytania i odpowiedzi949 Kb24.03.2017 13:19
Pobierz ten plik (Informacja z otwarcia.2017-03-28.pdf)Informacja z otwarcia.2017-03-28.pdfInformacja z otwarcia ofert933 Kb28.03.2017 13:32
Pobierz ten plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofert1392 Kb31.03.2017 11:20
Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 11:21
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Leśna” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 15 marca 2017 10:05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Leśna"

 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej o dł. 334 mb poprzez m.in.:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb15.03.2017 10:08
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy.xls25 Kb15.03.2017 10:08
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 15 marca 2017 09:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

„Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody"

 


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektów oświetlenia odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:
A) Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
B) Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Wspólnej
C) Projekt oświetlenia ul. Stawowej w Stawie Kunowskim na odcinku od ul. Podwale do drogi krajowej nr 9 oraz wzdłuż DK 9 w kierunku Ostrowca Św. na długości ok. 200 mb

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie niezbędnych do wykonania zadania materiałów. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej projekt budowlany, mapy do celów projektowych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do rozpoczęcia zadania.
Dokumentacja winna być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji cyfrowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.13 Kb15.03.2017 10:23
Pobierz ten plik (oswiadczenie.docx)oswiadczenie.docxWzór oświadczenia14 Kb15.03.2017 10:24
Poprawiony: środa, 15 marca 2017 10:20
Więcej…
 
Rozeznanie rynku dot. budowy pomostu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 02 marca 2017 13:55

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje sporządzenie projektu budowlanego pomostu (uproszczonego) składającego się z dwóch części stałej posadowionej na palach oraz części pływającej połączonej z częścią stałą trapem i wykonanie pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda, gmina Brody. Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu o długości do 25 metrów nad „Zalewem Brodzkim” zlokalizowanym na rzece Kamiennej (okolice Gimnazjum Publicznego w Rudzie). Konstrukcja zostanie wykonana w technologii mieszanej (pale i atestowane elementy pływające, pokład pomostu wykonany z desek o grubości 5 cm).

Oferta na wykonanie pomostu powinna obejmować wycenę dwóch wariantów:

I wariant

 1. konstrukcja nośna pomostu wykonana z elementów stalowych cynkowanych ogniowo,
 2. pomost stały o wymiarach 8,00 m x 13,5 m, (posadowiony na palach),
 3. trap zejściowy o wymiarach 4,00 m x 5,00 m,
 4. pomost pływający o wymiarach od 3,60 m do 4,50 m x 10,00 m,
 5. pomost cumowany prowadnicami rolkowymi do 2 szt. stalowych rur cynkowanych ogniowo wbitych w dno,
 6. długość całkowita – max. 23,00 mb,
 7. powierzchnia do 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),
 8. drewniany pokład pomostu należy wykonać z drewna ryflowanego odpornego na wilgoć,
 9. pomost pływający wyposażony w półkę obniżającą dla małych jednostek pływających,
 10. część przybrzeżną pomostu (stałą) należy wyposażyć w barierki drewniane,
 11. pomost pływający należy wyposażyć w uszy cumownicze i drabinkę umożliwiającą zejście do wody ze stali ocynkowanej, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

II wariant

 1. konstrukcja nośna pomostu wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo,
 2. pomost stały o wymiarach 8,00 m x 13,5 m, (posadowiony na palach),
 3. trap zejściowy o wymiarach 4,00 m x 5,00 m,
 4. pomost pływający o wymiarach od 3,60 m do 4,50 m x 10,00 m,
 5. pomost cumowany prowadnicami rolkowymi do 2 szt. stalowych rur cynkowanych ogniowo wbitych w dno,
 6. długość całkowita – max 23,00 mb,
 7. powierzchnia do 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),
 8. drewniany pokład pomostu należy wykonać z drewna ryflowanego odpornego na wilgoć,
 9. pomost pływający wyposażony w półkę obniżającą dla małych jednostek pływających,
 10. część przybrzeżną pomostu (stałą) należy wyposażyć w barierki drewniane,
 11. pomost pływający należy wyposażyć w uszy cumownicze i drabinkę umożliwiającą zejście do wody ze stali ocynkowanej, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docZałącznik nr 136 Kb02.03.2017 14:10
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2.docZałącznik nr 2491 Kb02.03.2017 14:10
Pobierz ten plik (Obwieszczenie rozeznanie rynku.pdf)Obwieszczenie rozeznanie rynku.pdfObwieszczenie 79 Kb02.03.2017 14:29
Pobierz ten plik (Ogłoszenie 2017-03-28.pdf)Ogłoszenie 2017-03-28.pdfOgłoszenie o wyborze753 Kb28.03.2017 12:49
Poprawiony: wtorek, 28 marca 2017 12:50
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 23 lutego 2017 14:12

Ogłoszenie nr 30791 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.

Brody: Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Tresc_oglo.docx)Tresc_oglo.docxTreść ogłoszenia26 Kb23.02.2017 14:18
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA118 Kb23.02.2017 14:18
Pobierz ten plik (zal_1.docx)zal_1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb23.02.2017 14:19
Pobierz ten plik (zal_2.docx)zal_2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb23.02.2017 14:19
Pobierz ten plik (zal_3.docx)zal_3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb23.02.2017 14:20
Pobierz ten plik (zal_4.docx)zal_4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb23.02.2017 14:21
Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.doczał. nr 5 - wzór umowy166 Kb23.02.2017 14:21
Pobierz ten plik (zal_6.docx)zal_6.docxzał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb23.02.2017 14:21
Pobierz ten plik (zal_7.pdf)zal_7.pdfZałącznik nr 7 kosztorys ofertowy ul. Na Stoku134 Kb23.02.2017 14:21
Pobierz ten plik (zal_7.xls)zal_7.xlsZałącznik nr 7 kosztorys ofertowy ul. Na Stoku.xls56 Kb23.02.2017 14:22
Pobierz ten plik (specyf.doc)specyf.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1252 Kb23.02.2017 14:22
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzebudowa ul. Na Stoku - PRZEDMIAR ROBÓT132 Kb23.02.2017 14:23
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzebudowa ul. Na Stoku - PRZEDMIAR ROBÓT.xls51 Kb23.02.2017 14:23
Pobierz ten plik (informacja-z-otwarcia.pdf)informacja-z-otwarcia.pdfInformacja z otwarcia ofert.pdf1226 Kb13.03.2017 16:49
Pobierz ten plik (informacja_2.pdf)informacja_2.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY446 Kb20.03.2017 10:44
Więcej…
 
Przetarg: "Budowa skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody w km 172,6-172,8 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska Dębica na terenie zamkniętym" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 20 lutego 2017 15:37

Ogłoszenie nr 28423 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

Brody: Budowa skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody
w km 172,6-172,8 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska Dębica na terenie zamkniętym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (tresc_ogloszenia.docx)tresc_ogloszenia.docxTreść ogłoszenia26 Kb20.02.2017 15:44
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA118 Kb20.02.2017 15:44
Pobierz ten plik (zal_1.docx)zal_1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb20.02.2017 15:45
Pobierz ten plik (zal_2.docx)zal_2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy19 Kb20.02.2017 15:46
Pobierz ten plik (zal_3.docx)zal_3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb20.02.2017 15:46
Pobierz ten plik (zal_4.docx)zal_4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb20.02.2017 15:47
Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb20.02.2017 15:47
Pobierz ten plik (zal_6.docx)zal_6.docxzał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb20.02.2017 15:47
Pobierz ten plik (zal_7.pdf)zal_7.pdfZałącznik nr 7 Kosztorys Ofertowy zał.307 Kb20.02.2017 15:48
Pobierz ten plik (SST.7z)SST.7zSZCZEGÓŁOWA SPECTFIKACJA TECHNICZNA1604 Kb20.02.2017 15:50
Pobierz ten plik (Niweleta 1.pdf)Niweleta 1.pdfNiweleta 161 Kb20.02.2017 15:50
Pobierz ten plik (Niweleta 2.pdf)Niweleta 2.pdfNiweleta 230 Kb20.02.2017 15:50
Pobierz ten plik (Przekroje poprzeczne 1.pdf)Przekroje poprzeczne 1.pdfPrzekroje poprzeczne 1314 Kb20.02.2017 15:50
Pobierz ten plik (Przekroje poprzeczne 2.pdf)Przekroje poprzeczne 2.pdfPrzekroje poprzeczne 2156 Kb20.02.2017 15:51
Pobierz ten plik (Skrzyzowanie - Przedmiar robot.pdf)Skrzyzowanie - Przedmiar robot.pdfSkrzyżowanie - Przedmiar robót233 Kb20.02.2017 15:53
Pobierz ten plik (wspolzedne_punktow.pdf)wspolzedne_punktow.pdfWspółrzędne punktów głównych trasy nr 116 Kb20.02.2017 15:55
Pobierz ten plik (Przekroj_przepustu.pdf)Przekroj_przepustu.pdfPrzekrój przepustu209 Kb20.02.2017 15:55
Pobierz ten plik (Przekroj_konstrukcyjny_2.pdf)Przekroj_konstrukcyjny_2.pdfPrzekrój konstrukcyjny 2521 Kb20.02.2017 15:56
Pobierz ten plik (Przekroj_konstrukcyjny_1.pdf)Przekroj_konstrukcyjny_1.pdfPrzekrój konstrukcyjny 1666 Kb20.02.2017 15:57
Pobierz ten plik (Zagospodarowanie_terenu.pdf)Zagospodarowanie_terenu.pdfZagospodarowanie terenu52929 Kb20.02.2017 16:06
Pobierz ten plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdfOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA341 Kb21.02.2017 12:43
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert1569 Kb08.03.2017 14:49
Pobierz ten plik (informacja_2.pdf)informacja_2.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY444 Kb20.03.2017 10:43
Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2017 15:43
Więcej…
 
Rozeznanie rynku dot. wykonania pomostu (molo) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 08 lutego 2017 08:59

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego (uproszczonego) oraz pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda, gmina Brody. Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu o długości do 25 metrów nad „Zalewem Brodzkim” zlokalizowanym na rzece Kamiennej (okolice Gimnazjum Publicznego w Rudzie). Konstrukcja zostanie wykonana w technologii mieszanej (pale i atestowane elementy pływające, pokład pomostu wykonany z desek o grubości 5 cm).

Założenia do projektu budowy pomostu:

-        długość całkowita – ok. 23,00 mb,

-        szerokość: od ok.. 3,00 mb do 15,00 mb,

-        powierzchnia 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),

-        propozycja wykonania zejścia do pomostu,

-        propozycja materiału stanowiącego konstrukcję nośną pomostu,

-        drewniany pokład pomostu należy wskazać propozycję drewna odpornego na wilgoć,

-        część przybrzeżną pomostu należy wyposażyć w barierki,

-        pomost należy wyposażyć w „uszy cumownicze”, drabinki umożliwiające zejście do wody, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docZałącznik nr 133 Kb08.02.2017 09:11
Pobierz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 1905 Kb08.02.2017 09:16
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2.docZałącznik nr 233 Kb08.02.2017 09:19
Pobierz ten plik (Unieważnienie postępowania.pdf)Unieważnienie postępowania.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania237 Kb21.02.2017 16:11
Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 16:12
Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 31 stycznia 2017 10:32

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

 

Zamówienie podzielone na dwie części:

 

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Brody w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału
z nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac). 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzor_oferty.doc)wzor_oferty.docWzór oferty.32 Kb31.01.2017 10:40
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docTreść ogłoszenia100 Kb31.01.2017 10:41
Pobierz ten plik (specyfikacje_techniczne.doc)specyfikacje_techniczne.docSpecyfikacje techniczne.106 Kb31.01.2017 10:41
Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 27 stycznia 2017 13:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej pn.:

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków”.

 

1.Zakres zamówienia obejmuje:

-     Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.

-     Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

-     Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.

-     Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba).

-     Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia.

-     Opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

-     Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.  

-     Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

-     Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

-     Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

-     Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wzor_oferty.doc)Wzor_oferty.docWzór oferty29 Kb27.01.2017 14:07
Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 14:05
Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 18 stycznia 2017 16:07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej pn.:

 

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków (nad Zalewem) wraz z oświetleniem”.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

 • Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.

 • Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

 • Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.

 • Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego branży elektrycznej obejmujący budowę oświetlenia.

 • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych
  do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba).

 • Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia.

 • Opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

 • Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.

 • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

 • Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

 • Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

 • Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.odt)Wzór ofertyWzór oferty17 Kb18.01.2017 16:10
Pobierz ten plik (uniewaznienie.pdf)uniewaznienie.pdfUnieważnienie przetargu77 Kb17.02.2017 18:11
Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 16:10
Więcej…
 
ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 16:41

logo

Ogłoszenie nr 8861 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu WND-RPSW.04.01.00-26-0038/16 pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSIWZ298 Kb16.01.2017 16:44
Pobierz ten plik (Opis przedmiotu zamówienia.docx)Opis przedmiotu zamówienia.docxOpis przedmiotu zamówienia103 Kb16.01.2017 16:44
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.doc)ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.docZałącznik nr 2 do SIWZ138 Kb16.01.2017 16:45
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.doc)ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.docZałącznik nr 3 do SIWZ203 Kb16.01.2017 16:46
Pobierz ten plik (ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.doc)ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.docZałcznik nr 4 do SIWZ137 Kb16.01.2017 16:46
Pobierz ten plik (Umowa.docx)Umowa.docxUmowa169 Kb16.01.2017 16:46
Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdfPYTANIA i ODPOWIEDZI2804 Kb20.01.2017 15:53
Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi 25.01.2017r.pdf)pytania i odpowiedzi 25.01.2017r.pdfPytania i odpowiedzi - 25.01.2017r.910 Kb25.01.2017 15:04
Pobierz ten plik (INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT26 Kb01.02.2017 15:06
Pobierz ten plik (ZAWIADOMIENIE.pdf)ZAWIADOMIENIE.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1137 Kb02.02.2017 10:14
Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 15:06
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 01 grudnia 2016 14:56

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (tresc_oglo.docx)tresc_oglo.docxTreść ogłoszenia26 Kb01.12.2016 15:04
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA187 Kb01.12.2016 15:05
Pobierz ten plik (Pel_wzor.docx)Pel_wzor.docxPełnomocnictwo - wzór15 Kb01.12.2016 15:05
Pobierz ten plik (z1.doc)z1.doczal_1 opis przedmiotu zamówienia270 Kb01.12.2016 15:06
Pobierz ten plik (z2.doc)z2.doczal_2_formularz oferty39 Kb01.12.2016 15:06
Pobierz ten plik (z3.doc)z3.doczal_3_formularz cenowy35 Kb01.12.2016 15:06
Pobierz ten plik (z4.doc)z4.doczal_4_oswiadczenie36 Kb01.12.2016 15:06
Pobierz ten plik (z5.doc)z5.doczal_5_grupa_kapitalowa55 Kb01.12.2016 15:07
Pobierz ten plik (z6.doc)z6.doczal_6 wzór umowy82 Kb01.12.2016 15:07
Pobierz ten plik (informacja.doc)informacja.docInformacja z otwarcia96 Kb09.12.2016 13:36
Pobierz ten plik (dostawa energi.pdf)dostawa energi.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty11920 Kb15.12.2016 15:01
Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2016 15:03
Więcej…
 
Informacja o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 18 listopada 2016 14:01

Dotyczy przetargu "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2017-2018". Informacja w załączniku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (śmieci 18.11.2016.pdf)Informacja-przetarg-smieci-gmina-Brody 916 Kb18.11.2016 14:06
Poprawiony: piątek, 18 listopada 2016 14:07
 
Zaproszenie do składania ofert: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 02 listopada 2016 15:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów”

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól poprzez m.in. wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna o łącznej grubości 8cm), wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego wraz z zamknięciem destruktem asfaltowym.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (tresc ogloszenia.doc)OgloszenieTreść ogłoszenia104 Kb02.11.2016 15:30
Pobierz ten plik (Umowa.doc)Umowa.docwzór umowy169 Kb02.11.2016 15:29
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar34 Kb02.11.2016 15:29
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKOSZTORYS OFERTOWY49 Kb02.11.2016 15:29
Poprawiony: środa, 02 listopada 2016 15:34
Więcej…
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2017-2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 28 października 2016 14:35

Ogłoszenie nr 333361 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Brody: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2017 –2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ_odpady_BRODY.doc)SIWZ_odpady_BRODY.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)397 Kb28.10.2016 14:40
Pobierz ten plik (SIWZ_odpady_BRODY.pdf)SIWZ_odpady_BRODY.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)1295 Kb28.10.2016 14:40
Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc)załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docZałącznik nr 4 do SIWZ39 Kb28.10.2016 14:42
Pobierz ten plik (załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc)załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docZałącznik nr 5 do SIWZ41 Kb28.10.2016 14:43
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docZałącznik nr 6 do SIWZ27 Kb28.10.2016 14:43
Pobierz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzedzi.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzedzi.docZałącznik nr 7 do SIWZ41 Kb28.10.2016 14:44
Pobierz ten plik (Załącznik nr 9 do SIWZ.docx)Załącznik nr 9 do SIWZ.docxZałącznik nr 9 do SIWZ14 Kb28.10.2016 14:45
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenia z art. 25a ust. 1.doc)Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenia z art. 25a ust. 1.docZałącznik nr 2 i 3 do SIWZ42 Kb02.11.2016 12:00
Pobierz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ.docxZałącznik nr 8 do SIWZ46 Kb02.11.2016 14:25
Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi.docx)Pytania i odpowiedzi 19 Kb07.11.2016 16:41
Pobierz ten plik (załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docZałącznik nr 1 do SIWZ72 Kb07.11.2016 16:48
Pobierz ten plik (informacja z otwarcia.doc)informacja z otwarcia.docInformacja z otwarcia ofert97 Kb14.11.2016 16:47
Poprawiony: poniedziałek, 14 listopada 2016 16:47
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 29 września 2016 14:28

Ogłoszenie nr 315265 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia24 Kb29.09.2016 14:31
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb29.09.2016 14:31
Pobierz ten plik (zal1.docx)zal1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty23 Kb29.09.2016 14:31
Pobierz ten plik (zal2.docx)zal2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb29.09.2016 14:32
Pobierz ten plik (zal3.docx)zal3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb29.09.2016 14:32
Pobierz ten plik (zal4.docx)zal4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb29.09.2016 14:32
Pobierz ten plik (zal5.doc)zal5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb29.09.2016 14:32
Pobierz ten plik (zal6.docx)zal6.docxZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb29.09.2016 14:33
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1252 Kb29.09.2016 14:34
Pobierz ten plik (KOSZTORYS OFERTOWY.xls)KOSZTORYS OFERTOWY.xlsKOSZTORYS OFERTOWY34 Kb29.09.2016 14:35
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR ROBOT.xls)PRZEDMIAR ROBOT.xlsPRZEDMIAR ROBÓT32 Kb29.09.2016 14:35
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert948 Kb14.10.2016 08:34
Pobierz ten plik (informacja o unieważnieniu postępowania.pdf)informacja o unieważnieniu postępowania.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania1354 Kb21.10.2016 14:13
Poprawiony: piątek, 21 października 2016 14:13
Więcej…
 
Przetarg: "Remont drogi gm. 313026 T Jabłonna (ul. Słoneczna) od km 0+000 do 0+622" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 29 września 2016 14:21

Ogłoszenie nr 315358 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

Remont drogi gm. 313026 T Jabłonna (ul. Słoneczna) od km 0+000 do 0+622
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia25 Kb29.09.2016 14:25
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb29.09.2016 14:25
Pobierz ten plik (zal1.docx)zal1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty23 Kb29.09.2016 14:26
Pobierz ten plik (zal2.docx)zal2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb29.09.2016 14:26
Pobierz ten plik (zal3.docx)zal3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb29.09.2016 14:26
Pobierz ten plik (zal4.docx)zal4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb29.09.2016 14:27
Pobierz ten plik (zal5.doc)zal5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb29.09.2016 14:27
Pobierz ten plik (zal6.docx)zal6.docxZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb29.09.2016 14:27
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1252 Kb29.09.2016 14:28
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy38 Kb29.09.2016 14:36
Pobierz ten plik (Przedmiar Robot.xls)Przedmiar Robot.xlsPrzedmiar Robót36 Kb29.09.2016 14:36
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert858 Kb14.10.2016 08:33
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)informacja o wyborze.docInformacja o wyborze101 Kb20.10.2016 14:45
Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 14:46
Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert: „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziurów ul. Złota” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 19 września 2016 16:02

I.27.BOD.16                                                                                          

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dziurów ul. Złota”

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25 mm2
o długości 469 m. Budowa stanowisk oświetleniowych na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 100W (11 kpl.) Zabudowa pkt. zasilania i sterowania oświetlenia.

Na wykonanie przedmiotowego zadania Zamawiający posiada część materiałów.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót oraz projekt budowlany (do wglądu Referacie Inwestycji pok. 206).

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 26.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 14 października 2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia73 Kb19.09.2016 16:05
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar33 Kb19.09.2016 16:07
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKosztorys34 Kb19.09.2016 16:07
Więcej…
 
Przetarg: "Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I (ul. Wójtowska)" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 13 września 2016 14:42

Ogłoszenie nr 308044 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.

Brody: Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I
(ul. Wójtowska) od km 1+055 do 2+045
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ogloszenie.docx)Ogloszenie.docxTreść ogłoszenia27 Kb13.09.2016 14:46
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb13.09.2016 14:47
Pobierz ten plik (zal nr 1.docx)zal nr 1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty23 Kb13.09.2016 14:47
Pobierz ten plik (zal nr 2.docx)zal nr 2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb13.09.2016 14:48
Pobierz ten plik (zal nr 3.docx)zal nr 3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb13.09.2016 14:48
Pobierz ten plik (zal nr 4.docx)zal nr 4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb13.09.2016 14:49
Pobierz ten plik (zal nr 5.doc)zal nr 5.doczał. nr 5 - wzór umowy169 Kb13.09.2016 14:49
Pobierz ten plik (zal nr 6.docx)zal nr 6.docxZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb13.09.2016 14:49
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1410 Kb13.09.2016 14:51
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlskosztorys ofertowy - remont Brody ul.Wójtowska49 Kb19.09.2016 12:31
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsprzedmiar robót - remont Brody ul.Wójtowska44 Kb19.09.2016 12:31
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert191 Kb28.09.2016 13:47
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty11896 Kb28.09.2016 14:30
Więcej…
 
Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 07 września 2016 15:01

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 

I.             Organizator konkursu – Emitent

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

 

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

II.                  Określenie przedmiotu konkursu

1.      Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VIII/52/2016 Rady Gminy Brody z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz w uchwale Nr X/62/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/52/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaproszenie.PDF)zaproszenie.PDFZaproszenie273 Kb13.09.2016 09:39
Pobierz ten plik (Brody - tresc ogloszenia.docx)Brody - tresc ogloszenia.docxBrody - Ogłoszenie o konkursie ofert103 Kb13.09.2016 09:40
Pobierz ten plik (Brody - Pakiet.docx)Brody - Pakiet.docxBrody - Pakiet informacyjny121 Kb13.09.2016 09:41
Pobierz ten plik (zmiana_terminu.pdf)zmiana_terminu.pdfZmiana terminu składania i otwarcia ofert117 Kb28.09.2016 11:25
Poprawiony: wtorek, 13 września 2016 09:36
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 01 września 2016 13:27

I.27.PNS.16                                                                                               Brody, 31.08.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody”

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Na Stoku o dł. 120mb poprzez m.in.:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie warstwy wiążącej 4cm

- wykonanie warstwy ścieralnej 4cm

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 09.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 31 października 2016r.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdfzaproszenie do składania ofert211 Kb01.09.2016 13:32
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie do składania ofert / oferta 104 Kb01.09.2016 13:32
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar robót37 Kb01.09.2016 13:33
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy41 Kb01.09.2016 13:33
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA880 Kb19.09.2016 16:01
Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 13:33
Więcej…
 
Przetarg: "Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek – przedłużenie ul. Działki”" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 01 września 2016 13:19

I.271.FS.MD.16                                                                                                    Brody, 31.08.2016r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek
– przedłużenie ul. Działki”

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi wewnętrznej o dł. 210 mb poprzez m.in.:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 09.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r o godz. 1005.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 14 października 2016r.

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie do składania ofert / oferta 104 Kb01.09.2016 13:25
Pobierz ten plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdfzaproszenie do składania ofert207 Kb01.09.2016 13:26
Pobierz ten plik (uzupełnienie.doc)uzupełnienie.docUzupełnienie Młynek Działki94 Kb01.09.2016 13:27
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy30 Kb01.09.2016 13:27
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA713 Kb20.09.2016 08:57
Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 13:27
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu: Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:36

Ogłoszenie nr 302130 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

Brody: Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I
(ul. Wójtowska) od km 1+055 do 2+045
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb22.08.2016 15:38
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSpecyfikacja techniczna1252 Kb22.08.2016 15:38
Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:38
Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:39
Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:39
Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:39
Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:39
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:39
Pobierz ten plik (Kosztorys ofertowy.ods)Kosztorys ofertowy.odsKosztorys ofertowy10 Kb23.08.2016 14:30
Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.ods)Przedmiar Robót.odsPrzedmiar robót9 Kb23.08.2016 14:31
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert206 Kb07.09.2016 14:47
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.1704 Kb12.09.2016 14:53
Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 14:31
Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert: Remont rowu przy drodze gminnej nr 313022 T Lipie – Komorniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:32

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Remont rowu przy drodze gminnej nr 313022 T Lipie – Komorniki”

 

Przedmiotem zamówienia jest remont rowu przy drodze gminnej poprzez m.in. wykonanie robót ziemnych i umocnienie elementami prefabrykowanymi.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 29.08.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 30 września 2016r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy28 Kb22.08.2016 15:35
Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar Robót.xlsPrzedmiar robót27 Kb22.08.2016 15:35
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docoferta17 Kb22.08.2016 15:35
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfzawiadomienie o wyborze171 Kb01.09.2016 13:19
 
Ogłoszenie o przetargu: Remont drogi gm. 313043 T Młynek ul. Jodłowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:29

Ogłoszenie nr 302119 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

Brody: Remont drogi gm. 313043 T Młynek ul. Jodłowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb22.08.2016 15:30
Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:30
Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:31
Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:31
Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:31
Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:31
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:31
Pobierz ten plik (koszt. ofertowy.xls)koszt. ofertowy.xlsKosztorys ofertowy50 Kb22.08.2016 15:47
Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar Robót.xlsPrzedmiar robót47 Kb22.08.2016 15:47
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert183 Kb07.09.2016 14:39
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1105 Kb19.09.2016 15:58
Poprawiony: poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:47
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej Nr 313033 T Dziurów – Adamów ul. Sosnowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:21

Ogłoszenie nr 302101 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

Brody: Przebudowa drogi gminnej Nr 313033 T Dziurów – Adamów ul. Sosnowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy26 Kb22.08.2016 15:24
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR ROBÓT.xls)PRZEDMIAR ROBÓT.xlsPrzedmiar robót26 Kb22.08.2016 15:24
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA102 Kb22.08.2016 15:25
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSpecyfikacja techniczna1252 Kb22.08.2016 15:27
Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:27
Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:27
Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:28
Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:28
Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:28
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:28
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert269 Kb07.09.2016 14:49
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY47 Kb19.09.2016 15:52
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:11

Ogłoszenie nr 302112 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)kosztorys ofertowy 39 Kb22.08.2016 15:16
Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar robót 37 Kb22.08.2016 15:16
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA102 Kb22.08.2016 15:17
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSpecyfikacja techniczna1252 Kb22.08.2016 15:17
Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:18
Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:18
Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:18
Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:18
Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:19
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:19
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert192 Kb07.09.2016 14:50
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1177 Kb19.09.2016 16:02
Poprawiony: poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:20
Więcej…
 
Ogłoszenie nr 300762 - 2016 z dnia 2016-08-11 r. Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 11 sierpnia 2016 12:20

Ogłoszenie nr 300762 - 2016 z dnia 2016-08-11 r.

Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody
w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA42 Kb11.08.2016 12:30
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA557 Kb11.08.2016 12:31
Pobierz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.docZałącznik nr 2 wytyczne do rozkładu jazdy41 Kb11.08.2016 12:32
Pobierz ten plik (Zal_2.pdf)Zal_2.pdfZałącznik nr 2 wytyczne do rozkładu jazdy268 Kb11.08.2016 12:32
Pobierz ten plik (Zal_9.docx)Zal_9.docxZałącznik nr 9 SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ12 Kb11.08.2016 12:32
Pobierz ten plik (Zal_9.pdf)Zal_9.pdfZałącznik nr 9 SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ372 Kb11.08.2016 12:33
Pobierz ten plik (Zal_10.docx)Zal_10.docxZałącznik nr 10 SIWZ wzór umowy19 Kb11.08.2016 12:33
Pobierz ten plik (Zal_10.pdf)Zal_10.pdfZałącznik nr 10 SIWZ wzór umowy218 Kb11.08.2016 12:34
Pobierz ten plik (Zalaczniki.zip)Zalaczniki.zipZałączniki wymagane do złożenia oferty45 Kb11.08.2016 12:34
Pobierz ten plik (Zalaczniki_1.zip)Zalaczniki_1.zipZałączniki dotyczące Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza23 Kb11.08.2016 12:35
Pobierz ten plik (informacja z otwarcia ofert.PDF)informacja z otwarcia ofert.PDF 270 Kb25.08.2016 11:13
Pobierz ten plik (informacja o wyborze i odrzuceniu oferty.PDF)informacja o wyborze i odrzuceniu oferty.PDF 634 Kb25.08.2016 14:49
Pobierz ten plik (zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfzawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty11906 Kb29.08.2016 12:56
Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 12:56
Więcej…
 
Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 02 sierpnia 2016 15:17

Brody, dnia 02.08.2016 r.

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 87,2m2.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: apteka ogólnodostępna.

Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.

Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.

Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT

Wadium: 966 zł

Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102
w dniu 17.08.2016 r. o godz. 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 12.08.2016r.

Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział
w Starachowicach.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
1/  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;

2/  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą;

3/  w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika
i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;

4/  w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie, a aktualność zaświadczenia
o wpisie do ewidencji winna być potwierdzona we właściwym Urzędzie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przetargiem.

Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:

1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).

2/  Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.

3/  Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
4/  Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.

5/  W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.

6/  Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetargu.PDF 138 Kb23.08.2016 12:41
Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 12:41
 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 01 lipca 2016 15:03

                                                                                                                                                                                                            Brody, 01.07.2016r.


Znak: Or.502.3.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 urn wyborczych dla Gminy Brody, w tym:
4 urny dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
2 urny dla obwodów głosowania do 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
4 urny dla obwodów głosowania do 750 wyborców,
2 urny dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców.

Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie zakresu zamówienia, w przypadku możliwości finansowych Zamawiającego, pozwalających na pokrycie kosztów zwiększonego zamówienia.

Urny wyborcze muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r., poz. 312), z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r., zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016, poz. 398).

Zamawiający wymaga:
1) Stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
2) Zagięcia górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;
Zamawiający dopuszcza:
1) Wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza"), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
2) Zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.
Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, że ma być trwała.
Zamawiający zwraca uwagę, że urna wyborcza musi być wykonana z przezroczystego materiału (wszystkie elementy urny: dno, boki, pokrywa – muszą być przezroczyste). Przepisy w zakresie wzorów urn wyborczych określone przez państwowa Komisję Wyborczą nie przewidują zamieszczania na urnach żadnych elementów zdobniczych.
Wykonawca wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 5-cio letniej gwarancji na dostarczone urny.
Przedmiot zamówienia odbiegający od wzorów opisanych przez Państwową Komisję Wyborczą – nie będzie odebrany przez Zamawiającego.

2. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przekazać pisemnie (za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną) z dopiskiem „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody" w terminie do dnia 08.07.2016r. do godziny 14:00.
Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fax: (41) 271-19-78
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Brody; Brody ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
3. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 30.07.2016r.
4. Kryteria wyboru oferty:
Cena 100%
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.
6. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą następujących oświadczeń/dokumentów:
Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające, że oferowane urny są zgodne z wszystkimi wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
7. Sposób obliczenia ceny przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów oprócz ceny:
Nie dotyczy.
8. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Wybrany Wykonawca winien zgłosić się na podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 – osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Paweł Zięba nr tel. 41 271-12-31 wew. 215.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych" na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych" (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.pdf)druk ofertowydruk ofertowy33 Kb01.07.2016 15:09
Pobierz ten plik (oferta.odt)druk ofertowydruk ofertowy - wersja odt.17 Kb01.07.2016 15:09
Pobierz ten plik (informacja z wyboru oferty.pdf)informacja z wyboru oferty.pdfInformacja o wyborze oferty55 Kb19.07.2016 13:43
Pobierz ten plik (notatka z wyboru oferty.PDF)notatka z wyboru oferty.PDFNotatka z wyboru oferty440 Kb19.07.2016 13:49
Poprawiony: wtorek, 19 lipca 2016 13:49
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.OR.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 14 czerwca 2016 11:10

I.27.OR.16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 313009 T w miejscowości Rudnik ul. Górna"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi z betonowych cieków przyjezdniowych.
Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.


Oferty należy składać do 23.06.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r o godz. 1005.


Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.


Zakończenie realizacji zamówienia – 5 sierpnia 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy10 Kb16.06.2016 07:28
Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór druku oferty347 Kb16.06.2016 07:28
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty44 Kb16.06.2016 07:29
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)Informacja o wyborze 95 Kb01.07.2016 15:00
Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 15:00
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.MA.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 14 czerwca 2016 11:06

I.27.MA.16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Malowanie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie"

 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie zewnętrzne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie.


Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.


Oferty należy składać do 23.06.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r o godz. 1000.


Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.


Zakończenie realizacji zamówienia – 12 sierpnia 2016r.

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty44 Kb14.06.2016 11:10
Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór druku oferty345 Kb14.06.2016 11:10
Pobierz ten plik (Kosztorys ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy31 Kb14.06.2016 11:10
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)Informacja o wyborze 96 Kb01.07.2016 14:59
Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 14:59
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 13 czerwca 2016 15:28

 

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 33,25m2, na działce nr ewid. 199/1 i 199/2 ozn. księgą wieczystą KW 25242.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: ośrodek zdrowia.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi medyczne.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.

Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 9,00 zł netto miesięcznie.
Wadium: 370 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 28.06.2016 r. o godz. 12.00. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody pokój nr 103 do dnia 27.06.2016 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu”.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.FS.WL.1.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 09 czerwca 2016 11:10

I.27.FS.WL.1.16

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)


Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Budowa 3 wiat drewnianych wraz ze stołami i ławkami w miejscowości Lipie".


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej w miejscowości Lipie.
W skład usługi wchodzi :
1. Wykonanie wiat o wymiarach 5 x 4 m, wysokość w szczycie 3 m, dach dwuspadowy,
- słupy drewniane o przekroju 0,14×0,14 m, płatew o przekroju 0,14×0,14 m, krokwie o przekroju 0,07×0,12 m,
- wykonanie deskowania dachu ( deski grubości 3 cm),
2. Wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 0,30 m x 0,30 m x 0,80 m,
3. Dostawa i montaż drewnianych ław pod wiaty o dł. 3 m - 6 szt.
4. Dostawa i montaż drewnianych stołów pod wiaty o dł. 3 m - 3 szt.
Drewno użyte do budowy musi być zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze uzgodnionym z zamawiającym.

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- maksymalnie 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta_wzor.docx)oferta_wzor.docxWzór druku oferty13 Kb09.06.2016 11:30
Pobierz ten plik (oferta_wzor.pdf)oferta_wzor.pdfWzór druku oferty350 Kb09.06.2016 11:30
Pobierz ten plik (oswiadczenie_wzor.docx)oswiadczenie_wzor.docxWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu12 Kb09.06.2016 11:31
Pobierz ten plik (oswiadczenie_wzor.pdf)oswiadczenie_wzor.pdfWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu201 Kb09.06.2016 11:31
Pobierz ten plik (umowa_wzor.docx)umowa_wzor.docxWzór umowy20 Kb09.06.2016 11:31
Pobierz ten plik (umowa_wzor.pdf)umowa_wzor.pdfWzór umowy301 Kb09.06.2016 11:31
Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2016 11:31
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.RC.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 06 maja 2016 12:53

I.27.RC.2016

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

 

Zamówienie podzielone na dwie części:

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)132 Kb06.05.2016 13:17
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY351 Kb20.05.2016 09:45
Poprawiony: piątek, 20 maja 2016 09:47
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:58

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 33,25m2, na działce nr ewid. 199/1 i 199/2 ozn. księgą wieczystą KW 25242.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: ośrodek zdrowia.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi medyczne.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 370 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 09.05.2016 r. o godz. 12.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 06.05.2016r.
Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetargu.PDFInformacja o wyniku przetargu119 Kb14.06.2016 11:26
Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2016 11:28
Więcej…
 
Przetarg "Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 15 kwietnia 2016 14:34

baner

OGŁOSZENIE

O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I,
ul. Południowa i ul. Słoneczna
Numer ogłoszenia: 93284 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231. Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna. Ulica Wójtowska na przebudowywanym odcinku o długości 175 m posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokość ok. 4m. Nawierzchnia drogi jest bardzo zniszczona posiada nieregularne spadki poprzeczne i podłużne. Ulica Południowa o długości 210 m posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości ok. 5m. Nawierzchnia posiada liczne zapadliska i nieregularne spadki. Ulica Słoneczna na odcinku o długości 260 m posiada nawierzchnię tłuczniową o szer. zmiennej

ok. 5 m. Nawierzchnia drogi zniszczona z licznymi zapadliskami posiada nieregularne spadki poprzeczne i podłużne. Dalsza część ulicy Słonecznej o długości 380m i szerokości zmiennej ok. 5m posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię gruntową. Zakres prac do wykonania: roboty ziemne - 4556,35 m3, wykonanie przepustów rurowych - 64 mb, wykonanie ścianek czołowych przepustów - 20 szt., umocnienie rowu elementami betonowymi - 502,00 mb, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi - 350,00 m2, ustawienie krawężnika betonowego - 1099,00 mb, ustawienie obrzeża betonowego - 1878,00 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 2423,00 m2, wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym - 5070,00 m2 wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem - 910,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - 5515,00 m2. Szczegółowy zakres robót ustalony jest w przedmiarze robót.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2017.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA366 Kb15.04.2016 14:45
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy218 Kb15.04.2016 14:45
Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót63 Kb15.04.2016 14:45
Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:47
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.ods)kosztorys ofertowy.odsKosztorys ofertowy12 Kb15.04.2016 14:49
Pobierz ten plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docZmiana ogłoszenia109 Kb28.04.2016 12:38
Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.doc)pytania i odpowiedzi.docPytania i odpowiedzi166 Kb28.04.2016 12:39
Pobierz ten plik (SIWZ poprawiona.doc)SIWZ poprawiona.docPoprawiona SIWZ366 Kb28.04.2016 12:39
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy poprawione.doc)Istotne postanowienia umowy poprawione.docPoprawione istotne postanowienia umowy218 Kb28.04.2016 12:40
Pobierz ten plik (przedmiar robót poprawiony.xls)przedmiar robót poprawiony.xlsPoprawiony przedmiar robót63 Kb28.04.2016 12:40
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy poprawiony.ods)kosztorys ofertowy poprawiony.odsPoprawiony kosztorys ofertowy12 Kb28.04.2016 12:40
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY353 Kb01.06.2016 15:10
Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 12:40
Więcej…
 
Przetarg "Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 15 kwietnia 2016 13:22

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I
Numer ogłoszenia: 92448 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I. dł. 990m Zakres prac do wykonania: - roboty ziemne - odmulenie przepustów rurowych, - wymiana przepustów rurowych, - wykonanie ścianek czołowych przepustów, - umocnienie rowu korytkami żelbetowymi, - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, - wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego MCE wraz z doziarnieniem, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
z zamknięciem destruktem asfaltowym, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwa ścieralnej gr. 5cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar załączony do postępowania przetargowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 25.08.2016.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA276 Kb15.04.2016 13:29
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy168 Kb15.04.2016 13:29
Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy51 Kb15.04.2016 13:29
Pobierz ten plik (Przedmiar Ruda-Adamów.xls)Przedmiar Ruda-Adamów.xlsPrzedmiar robót50 Kb15.04.2016 13:29
Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:50
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY371 Kb11.05.2016 12:15
Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2016 14:50
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 15 kwietnia 2016 13:16

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740
Numer ogłoszenia: 91892 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740 na długości 490m. Zakres prac do wykonania: roboty ziemne, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie ścianek czołowych przepustów, umocnienie rowu elementami betonowymi, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, ustawienie krawężnika betonowego, ustawienie obrzeża betonowego, ułożenie kostki brukowej betonowej, wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym, wykonanie pobocza z kruszywa i destruktu, wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm. Szczegółowy zakres robót ustalony jest w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar załączony do postępowania przetargowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 25.08.2016.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA257 Kb15.04.2016 13:20
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy169 Kb15.04.2016 13:21
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy74 Kb15.04.2016 13:21
Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót73 Kb15.04.2016 13:21
Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:51
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY440 Kb16.05.2016 14:09
Pobierz ten plik (informacja o ponownym wyborze oferty.pdf)informacja o ponownym wyborze oferty.pdfInformacja o ponownym wyborze oferty192 Kb27.05.2016 11:15
Poprawiony: piątek, 27 maja 2016 11:15
Więcej…
 
Przetarg "Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+000 do 0+270" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 15 kwietnia 2016 12:59

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+000 do 0+270
Numer ogłoszenia: 92126 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+000 do 0+270.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie na długości 270m Zakres prac do wykonania: - roboty ziemne, - wykonanie przepustów rurowych, - wykonanie ścianek czołowych przepustów, - umocnienie rowu elementami betonowymi, - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, - ustawienie krawężnika betonowego, - ustawienie obrzeża betonowego, - ułożenie kostki brukowej betonowej, - wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym, - wykonanie pobocza z kruszywa i destruktu, - wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej: warstwa wiążąca gr. 4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar załączony do postępowania przetargowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 25.08.2016.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA277 Kb15.04.2016 13:12
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy169 Kb15.04.2016 13:12
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy58 Kb15.04.2016 13:12
Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót57 Kb15.04.2016 13:13
Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:52
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY441 Kb16.05.2016 14:07
Pobierz ten plik (informacja o ponownym wyborze oferty.pdf)informacja o ponownym wyborze oferty.pdfInformacja o pomownym wyborze oferty200 Kb27.05.2016 11:09
Poprawiony: piątek, 27 maja 2016 11:10
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.M.1.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 kwietnia 2016 12:35

I.27.FS.P.M.1.16                                                                                                     

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

 

            Warunki realizacji zamówienia:

Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

a)      Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

b)      W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

- wykonania mapy do celów projektowych,

- dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

- ocenę stanu technicznego istniejącego przepustu,

- opracowanie operatu wodno-prawnego.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)108 Kb13.04.2016 12:40
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.K.1.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 kwietnia 2016 12:30

I.27.FS.P.K.1.16                                                                                                  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Projekt budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty

 

            Warunki realizacji zamówienia:

Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

- wykonania mapy do celów projektowych,

- dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

- wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branży (z przedmiarami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) w zakresie budowy budynku dla obsługi turystycznej.

           

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)108 Kb13.04.2016 12:35
Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 12:41
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.A.1.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 kwietnia 2016 12:22

I.27.FS.P.A.1.16                                                                                                  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Projekt przebudowy sceny plenerowej znajdującej się przy S.P. w Adamowie wraz
z zapleczem dla potrzeb rozwoju sportu, rekreacji i integracji. Na działce nr ewid. 160/1 stanowiącej własność Gminy Brody

 

            Warunki realizacji zamówienia:

Adaptacja powinna obejmować między innymi:

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

-   wykonania mapy do celów projektowych (jeśli będzie wymagana),

-   wykonania inwentaryzacji budowlanej   obiektu i jego elementów składowych oraz istniejących instalacji,

-   dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy,

-   wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branży
(z przedmiarami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) w zakresie przebudowy budynku dla potrzeb rozwoju sportu, rekreacji i integracji,

-  wykonania projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku.

           

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)110 Kb13.04.2016 12:30
Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 12:28
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.FS.SiPZ.1.16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 08 kwietnia 2016 14:52


I.27.FS.SiPZ.1.16

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż urządzeń fitness, placu zabaw i obiektów małej architektury"

1. ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

1) Urządzenie typu  „wioślarz" - szt. 1 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – aktywizuje wszystkie części ciała. Wzmocnienie mięśni nóg, ramion i górnej partii ciała).

2) Urządzenie typu  „wyciskacz siedząc" - szt. 1 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia
i efektu ćwiczeń - ćwiczenie górnych partii mięśniowych,  mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych  i ramion).

3) Urządzenie typu „ławka – do robienia brzuszków" - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - ćwiczenia wzmacniające oraz budujące mięsnie proste i skośne brzucha. Wspomaganie utrzymania poprawnej sylwetki ciała).

4) Urządzenie typu „orbitek" - szt. 3 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – poprawienie kondycji stawów,  rozciąganie mięsni nóg, stawów biodrowych, barków i ramion. Ćwiczenie wydolności organizmu i ogólnej kondycji ruchowej).

5) Urządzenie typu „biegacz" - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

6) Urządzenie typu „biegacz rower" - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

7) Urządzenie typu  „twister (stojący)" – szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenie zmysłu równowagi, rozciąganie mięśni skośnych brzucha. Aktywacja działania  stawów biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego).

Elementy typu „pylon" stanowiące element nośny do montażu części urządzeń fitness, możliwość obustronnego zamontowania dwóch dowolnych urządzeń.

Wszystkie pylony winne być dostosowane do wysokości urządzeń fitness, z zastrzeżeniem,
iż wysokość pylonu nie może być niższa niż 150 cm od poziomu gruntu.

8) Stojak-pylon zawierający tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z urządzeń fitness obowiązującym w obrębie  siłowni zewnętrznej, szt. 1.

9) Stojaki rowerowe  szt. 2 stalowy (5 stanowisk),  zakotwionego w  gruncie.

10) Kosz na śmieci przystosowany do worków foliowych – szt. 8 Pojemność kosza min. 45 l. (materiał: profil stalowy, blacha stalowa,  montaż na stałe do podłoża, konstrukcja cynkowana
11) Pojemnik na odpady o pojemności 120 litrów – szt. 3. Pojemnik wykonany
z wytrzymałego tworzywa HDPE odpornego na promienie UV oraz szkodliwe warunki atmosferyczne. Pojemniki wyposażone w  gumowe kółka - 20cm oraz uchwyt w tylnej części, który ułatwia przemieszczenie go bez najmniejszego trudu nawet gdy jest  pełny. Szczelna klapa. Kolor do uzgodnienia.

12) Ławka parkowa – szt. 22 - min 180cm długości. Konstrukcja ławki oparta o dwa solidne stelaże żeliwne, malowane proszkowo na kolor czarny. Stelaże posiadające otwory w stopkach umożliwiające przymocowanie ławki do podłoża. Deski drewniane z drewna liściastego, które cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Siedzisko ławki złożone jest z 4 desek, 2 kolejne to oparcie.

13) Stół do gry w szachy Betonowy stolik rekreacyjny (z blatem do gry w szachy) z 4 siedziskami bez oparcia,  do wkopania w grunt. Parametry stolika : wysokość: min 75 cm, szerokość:  min 85 cm, długość: min 85 cm

Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30.

Blat stolika  szlifowany i zaimpregnowany lakierem zapewniającym wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych.

Siedziska stolika wykonane z listew drewna liściastego lub z tworzywa sztucznego.

14) Huśtawka wagowa - szt. 3 - Belka pozioma min 100x100mm - cynkowane ogniowo, siedziska - płyta HDPE, uchwyty - stal nierdzewna, kotwa stalowa - cynkowana ogniowo.

15) Drewniany element zabawowy w kształcie samochodu – szt. 1 konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm o zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową. Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi. Zestaw zabawowy posadowiony w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, daszek wykonany ze sklejki liściastej wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w różnych kolorach

poręcza wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, siedziska oraz przednia część zestawu zabawowego wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi. Opony samochodowe pełniące funkcję dekoracyjną.

Zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

16) Karuzela platformowa z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie karuzeli w ruch – szt. 1. Podstawa urządzenia pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową). Do platformy przykręcona poręcz wykonana z rur
z siedzeniami ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. W spodniej części platformy przymocowana blacha o szerokości 30 cm zapobiegająca zakleszczeniu się nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

17) Zestaw zabawowy – szt. 1. Połączenie różnych form aktywności wspinaczki, balansowania oraz zjazdu na zjeżdżalni. Skład zestawu:- wieża niska bez dachu,  zjeżdżalnia,  przeplotnia, przeplotnia „sieć pajęcza",  drabinka skośna, drabinka pozioma.

18) Płotek 20 mb. Konstrukcja wykonana z drewna zabezpieczonego przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych. Słupki stalowe ocynkowane lub malowane proszkowo

19) Stół z ławkami betonowy – szt.1  nogi z betonu zbrojonego, ławka oraz blat z drewna gr listew nie mniejsza niż 4 cm., części metalowe zabezpieczone  farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane, elementy drewniane z drewna liściastego, które cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Przytwierdzenie do podłoża za pomocą stalowych kotew.

Długość nie mniejsza niż 200cm, szerokość nie większa niż 200cm, wysokość ok. 80cm, wymiary blatu ok. 200x85cm

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania  odpowiednich funkcji urządzeń w różnych zestawieniach  i odpowiednich wymogów materiałowych.

Przed montażem dostarczonych urządzeń Wykonawca opracuje i przedstawi (w 4 egz.) do zatwierdzenia  niezbędną dokumentację projektową dot. montażu urządzeń celem przedłożenia jej do właściwego organu i zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia montażu urządzeń (łącznie z aktualną mapą syt. – wys.)

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)178 Kb08.04.2016 15:08
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlskosztorys ofertowy40 Kb08.04.2016 15:07
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT430 Kb22.04.2016 09:11
Poprawiony: poniedziałek, 11 kwietnia 2016 10:12
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 marca 2016 15:06

I.27.KLW.1.16                                                                                                   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

I.Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Część 1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach”, w tym opracowanie:

1.Studium Wykonalności,

2.Wniosku o dofinansowanie,

3.Wymaganych załączników do wniosku.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji studium i pozostałych opracowań, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny, tak na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej. W/w koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

Opracowania, które stanowić będą załącznik do dokumentacji aplikacyjnej projektu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi normującymi zasady aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz na nośniku elektronicznym (w wersji edytowalnej, zawierającej otwarte formuły obliczeniowe do wszystkich obliczeń dokonanych w studium wykonalności).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Tresc_ogloszenia.pdf)Tresc_ogloszenia.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)553 Kb24.03.2016 15:19
Pobierz ten plik (wzor_oferty.pdf)wzor_oferty.pdfWzór oferty (plik pdf)284 Kb24.03.2016 15:20
Pobierz ten plik (wzor_oferty.docx)wzor_oferty.docxWzór oferty (plik doc)16 Kb24.03.2016 15:20
Pobierz ten plik (projekt_umowy.pdf)projekt_umowy.pdfProjekt umowy (plik pdf)241 Kb24.03.2016 15:20
Poprawiony: czwartek, 24 marca 2016 15:18
Więcej…
 
Przetarg: "przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynkach ul. Apteczna 2" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 05 lutego 2016 15:40

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynkach ul. Apteczna 2,


Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 20,34m2, składający się z 4 pomieszczeń.
Lokal znajdujący się na parterze budynku należącego do Gminy Brody w Krynkach ul. Apteczna 2, ozn. księgą wieczystą Kw KI1H/00028333/8, na działce nr ewid. 327/13.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: brak.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi optyczne w ramach umowy z NFZ (refundacja), z dopuszczeniem możliwości wykonywania świadczeń także poza umową z NFZ .
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt wg zgłoszenia właściciela lokalu.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.
Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 225 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 22.02.2016 r. o godz. 12.00.


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 19.02.2016r.

Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
1/ oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
2/ w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości;
3/ w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
4/ w przypadku osób prawnych - dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:
1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).
2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
4/ Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
5/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
6/ Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.doc)informacja o wyniku przetargu.docInformacja o wyniku przetargu na lokal Krynki ul. Apteczna 211 Kb02.03.2016 13:27
Poprawiony: środa, 02 marca 2016 13:27
 
Rozeznanie Rynku dot. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 21 stycznia 2016 12:32

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

Warunki realizacji zlecenia:

 1. Inwentaryzacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej, gazu, transportu drogowego oraz oświetlenia gminnego,
 2. Wizualizacja uzyskanych baz danych w formacie xlsx,
 3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy oraz odpowiedzi na ewentualne pytania,
 4. Jedno szkolenie dot. gospodarki niskoemisyjnej dla pracowników Urzędu Gminy,
 5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 6. Prezentacja dokumentu przed Radą Gminy oraz odpowiedź na ewentualne pytania,
 7. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonanie całości postępowania tj. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu PGN, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2013, poz.1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN zgodnie z ewentualnymi uwagami organów,
 8. Opracowanie i złożenie wniosku do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 12 lutego 2016r.,
 9. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa.
 10. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2016r.

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2016 r., pisemnie w siedzibie zamawiającego do godz. 9:45. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”

Adresy do doręczeń w formie:

 1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
 2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
 3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 5. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 6. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
 11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie

 

Brody, dnia 20.01.2016r.

 

      OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: rozeznania rynku z dnia 20 stycznia 2016 r. dla zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”

Pragniemy podziękować wszystkim firmom za złożenie ofert na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”. Jednocześnie informujemy, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, najkorzystniejsza oferta wpłynęła od: FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A. ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków, na kwotę brutto: 6 949,50 zł.

 

Wójt Gminy Brody

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docxFormularz ofertowy12 Kb21.01.2016 12:34
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx)Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docxOświadczenie13 Kb21.01.2016 12:35
Pobierz ten plik (Ogłoszenie -rozstrzygnięcie.doc)Ogłoszenie -rozstrzygnięcie.doc 24 Kb08.02.2016 15:09
Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 15:10
 
Rozeznanie rynku na wykonanie zamówienia pn.: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 08 stycznia 2016 09:07

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brody”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:

Etap I -wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji dla Gminy Brody

Etap II -opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.

Warunki realizacji zlecenia:

 1. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie realizował etap II zamówienia tylko w przypadku, gdy Gmina Brody przyjmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt tej uchwały wprowadzony zostanie do porządku obrad Rady Gminy po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz.1777) o rewitalizacji.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1. Dla etapu I:
 • Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji potwierdzającej spełnienie przez te obszary przesłanek ich wyznaczenia wynikających z art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji.,
 • Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze wskazaniem granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:5000,
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy

      b. Dla etapu II:

 • Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody zawierającego elementy, o których mowa w art. 15 ust. 1. z uwzględnieniem partycypacji społecznej o której mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy,
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy
 • Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji (art. 17 ust.1 pkt 4),
 • Wprowadzenie zmian do projektu gminnego programu rewitalizacji wynikających z przeprowadzonego procesu konsultacji i opiniowania
 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2013, poz.1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu GPR zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.
 2. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa.
 3. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2016r.

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2016 r., pisemnie w siedzibie zamawiającego do godz. 9:45. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody”

Adresy do doręczeń w formie:

 1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
 2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 4. Otwarcie ofert odbędzie się 22.01.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 102

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
 3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 5. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 6. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
 11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie

 

Brody, dnia 05.01.2016r.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Formularz Ofertowy 13 Kb08.01.2016 09:13
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx)Oświadczenie 13 Kb08.01.2016 09:13
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfZawiadominie o wyborze138 Kb27.01.2016 15:56
Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 09:22
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
czwartek, 10 grudnia 2015 16:09

                                               

Brody, dnia 09.12.2015 r.

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 87,2m2.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: apteka ogólnodostępna.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 966 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 28.12.2015 r. o godz. 12.00.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetarguInformacja o wyniku przetargu150 Kb04.01.2016 11:05
Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 11:05
Więcej…
 
Przetarg: "Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 338624 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 10 grudnia 2015 16:09

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść Ogłoszenia (plik pdf)349 Kb10.12.2015 16:11
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik programu word)155 Kb10.12.2015 16:11
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 1.doc)Zalacznik nr 1.docSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA280 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 2.doc)Zalacznik nr 2.docFORMULARZ OFERTY32 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 3.doc)Zalacznik nr 3.doc FORMULARZ CENOWY29 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 4.doc)Zalacznik nr 4.docOŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu25 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 5.doc)Zalacznik nr 5.docOŚWIADCZENIE o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom23 Kb10.12.2015 16:13
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 6.doc)Zalacznik nr 6.docUMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 78 Kb10.12.2015 16:13
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 7.doc)Zalacznik nr 7.docOŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)25 Kb10.12.2015 16:13
Pobierz ten plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)Zawiadominie o wyborze 205 Kb18.12.2015 14:20
Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2015 14:22
Więcej…
 
Przetarg: "Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych Numer ogłoszenia: 331012 - 2015". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 04 grudnia 2015 15:12

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
Numer ogłoszenia: 331012 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść Ogłoszenia (plik pdf)325 Kb04.12.2015 15:16
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik programu word)238 Kb04.12.2015 15:16
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)787 Kb04.12.2015 15:17
Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.doc)ODPOWIEDZI.docOdzpowiedzi na pytania96 Kb11.12.2015 09:49
Więcej…
 
Przetarg: "Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 318812 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 25 listopada 2015 13:52

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Brody: Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 318812 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 271 12 05, faks (41) 271 12 31.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Całkowite szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi: - taryfa całodobowa: 1.125 000 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ. ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA155 Kb25.11.2015 14:03
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)345 Kb25.11.2015 14:03
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 1.doc)Zalacznik nr 1.docZałącznik nr 1 do SIWZ280 Kb25.11.2015 14:05
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 2.doc)Zalacznik nr 2.docZałącznik nr 2 do SIWZ32 Kb25.11.2015 14:05
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 3.doc)Zalacznik nr 3.docZałącznik nr 3 do SIWZ29 Kb25.11.2015 14:06
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 4.doc)Zalacznik nr 4.docZałącznik nr 4 do SIWZ25 Kb25.11.2015 14:06
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 5.doc)Zalacznik nr 5.docZałącznik nr 5 do SIWZ23 Kb25.11.2015 14:06
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 6.doc)Zalacznik nr 6.docZałącznik nr 6 do SIWZ78 Kb25.11.2015 14:06
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 7.doc)Zalacznik nr 7.docZałącznik nr 7 do SIWZ25 Kb25.11.2015 14:06
Pobierz ten plik (Formularz.doc)Formularz.docFormularz cenowy dodatkowy29 Kb04.12.2015 15:12
Pobierz ten plik (oferta dodatkowa.doc)oferta dodatkowa.docOferta dodatkowa27 Kb04.12.2015 15:12
Pobierz ten plik (Wezwanie.doc)Wezwanie.docWezwanie do złożenia oferty dodatkowej96 Kb04.12.2015 15:12
Pobierz ten plik (uniewaznienie.doc)uniewaznienie.docZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA96 Kb10.12.2015 16:08
Poprawiony: środa, 25 listopada 2015 14:12
Więcej…
 
Przetarg: "Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2015/2016" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 30 października 2015 16:11

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 292000 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.ifo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.doc)kosztorys ofertowy.docKosztorys ofertowy34 Kb30.10.2015 16:14
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA447 Kb30.10.2015 16:14
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY423 Kb18.11.2015 14:53
Poprawiony: piątek, 30 października 2015 16:15
Więcej…
 
Przetarg: "Odbudowa rowu przy drodze gminnej nr 313007T Jabłonna przez wieś Numer ogłoszenia: 274494 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 15 października 2015 14:32

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Odbudowa rowu przy drodze gminnej nr 313007T Jabłonna przez wieś
Numer ogłoszenia: 274494 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia(plik pdf)209 Kb15.10.2015 14:34
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)278 Kb15.10.2015 14:35
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)695 Kb15.10.2015 14:35
Pobierz ten plik (specyfikacje_techniczne.doc)specyfikacje_techniczne.docSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE (plik doc)1031 Kb15.10.2015 14:36
Pobierz ten plik (specyfikacje_techniczne.pdf)specyfikacje_techniczne.pdfSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE(plik pdf)1347 Kb15.10.2015 14:37
Pobierz ten plik (postanowienia_umowy.doc)postanowienia_umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (plik doc)166 Kb15.10.2015 14:37
Pobierz ten plik (postanowienia_umowy.pdf)postanowienia_umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (plik pdf)262 Kb15.10.2015 14:38
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfOdbud. rowów drogi gm. 313007 T Jabłonna - przedmiar40 Kb16.10.2015 07:39
Pobierz ten plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY442 Kb05.11.2015 14:52
Poprawiony: piątek, 16 października 2015 07:39
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313023T Brody - Tatry - etap I Numer Numer ogłoszenia: 274378 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 15 października 2015 14:22

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi gminnej nr 313023T Brody - Tatry - etap I Numer
Numer ogłoszenia: 274378 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia(plik pdf)210 Kb15.10.2015 14:26
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)282 Kb15.10.2015 14:27
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)695 Kb15.10.2015 14:27
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE.doc)SPECYFIKACJE.docSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE (plik doc)1258 Kb15.10.2015 14:29
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE.pdf)SPECYFIKACJE.pdfSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE(plik pdf)2057 Kb15.10.2015 14:29
Pobierz ten plik (postanowienia_umowy.doc)postanowienia_umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (plik doc)166 Kb15.10.2015 14:30
Pobierz ten plik (postanowienia_umowy.pdf)postanowienia_umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (plik doc)262 Kb15.10.2015 14:30
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfBrody - Tatry 313023 T 250 mb przedmiar (pliki pdf)45 Kb16.10.2015 07:37
Pobierz ten plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY422 Kb05.11.2015 14:51
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole Numer ogłoszenia: 245042 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 18 września 2015 13:11

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole
Numer ogłoszenia: 245042 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.doc)OGLOSZENIE.docTreść ogłoszenia (plik doc)51 Kb18.09.2015 13:18
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)208 Kb18.09.2015 13:18
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)289 Kb18.09.2015 13:19
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)765 Kb18.09.2015 13:19
Pobierz ten plik (Specyfikacja techniczne.doc)Specyfikacja techniczne.docSpecyfikacja techniczna (plik doc)191 Kb18.09.2015 13:22
Pobierz ten plik (Specyfikacja techniczne.pdf)Specyfikacja techniczne.pdfSpecyfikacja techniczna (plik pdf)357 Kb18.09.2015 13:21
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(plik doc)159 Kb18.09.2015 13:23
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.pdf)Istotne postanowienia umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(plik pdf)305 Kb18.09.2015 13:23
Pobierz ten plik (PROJEKT.7z)PROJEKT.7zProjekt (pliki spakowane programem 7-zip)8732 Kb18.09.2015 13:25
Pobierz ten plik (Przedszkole w Lubieni - przedmiar.pdf)Przedszkole w Lubieni - przedmiar.pdfPrzedmiar 167 Kb21.09.2015 09:47
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docinformacja o wyborze (plik doc)105 Kb20.10.2015 13:32
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfinformacja o wyborze (plik pdf)316 Kb20.10.2015 13:32
Poprawiony: poniedziałek, 21 września 2015 09:47
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Styków Numer ogłoszenia: 240640 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 15 września 2015 12:54

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Styków
Numer ogłoszenia: 240640 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)140 Kb15.09.2015 12:58
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)280 Kb15.09.2015 12:58
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)695 Kb15.09.2015 12:59
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzeb. drogi dojazdowej do pól w msc. Styków - przedmiar26 Kb15.09.2015 13:00
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY168 Kb15.09.2015 13:01
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)informacja o wyborze.docINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik doc)97 Kb06.10.2015 14:03
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf)311 Kb06.10.2015 14:03
Poprawiony: wtorek, 15 września 2015 13:01
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krynki Numer ogłoszenia: 240564-2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 15 września 2015 12:48

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krynki
Numer ogłoszenia: 240564 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)130 Kb15.09.2015 12:53
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA281 Kb15.09.2015 12:53
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)696 Kb15.09.2015 12:54
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzeb. drogi dojazdowej do pól w msc. Krynki - przedmiar39 Kb15.09.2015 12:54
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY168 Kb15.09.2015 13:01
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)informacja o wyborze.docINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik doc)98 Kb06.10.2015 14:01
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf)310 Kb06.10.2015 14:02
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Wykonanie projektu budowlanego ul. Ogrodowej w Jabłonnie wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 września 2015 10:20

I.27.PJ.15                                                                                                             

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie projektu budowlanego ul. Ogrodowej w Jabłonnie wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek

 

Ulica Ogrodowa w myśl ustawy o drogach publicznych jest drogą wewnętrzną  o długości około 390,00 mb. Oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 275  i szerokości, od ul. Spacerowej do zakrętu 3,00 m, w dalszej części 2,00 m.

Powierzchnia działki wynosi 0,0800 ha i jest w zarządzie Urzędu Gminy Brody.

Założenia do budowy drogi:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty (plik doc)15 Kb08.09.2015 10:26
Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór oferty (plik pdf)229 Kb08.09.2015 10:26
Poprawiony: wtorek, 08 września 2015 10:23
Więcej…
 
Przetarg: "Dostawa dodatkowego wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 03 września 2015 13:23

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Dostawa dodatkowego wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych
i zabawek w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych
w Gminie Brody
Numer ogłoszenia: 228872 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)946 Kb03.09.2015 13:27
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)2874 Kb03.09.2015 13:29
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc.docx)informacja o wyborze.doc.docxINFORMACJA O WYBORZE OFERTY237 Kb18.09.2015 12:52
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc.pdf)informacja o wyborze.doc.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY(plik pdf)274 Kb18.09.2015 12:53
Poprawiony: czwartek, 03 września 2015 13:26
Więcej…
 
Przetarg: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2015 - 2016" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 18 sierpnia 2015 15:10

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2015 - 2016
Numer ogłoszenia: 212410 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA212 Kb18.08.2015 15:13
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)821 Kb18.08.2015 15:13
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)informacja o wyborze.docINFORMACJA O WYBORZE OFERTY104 Kb27.08.2015 13:43
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY(plik pdf)319 Kb27.08.2015 13:43
Więcej…
 
Rozeznanie Rynku: "Malowanie zewnętrzne budynku w Adamowie”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 07 sierpnia 2015 13:18

I.27.MA.15

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Malowanie zewnętrzne budynku w Adamowie"

 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie zewnętrzne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie.
Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.
Oferty należy składać do 18.08.2015r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2015r o godz. 1000.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.
Zakończenie realizacji zamówienia – 15 września 2015r.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Oferta - wzór.docx)Oferta - wzór.docxWzór oferty (plik doc)15 Kb07.08.2015 13:25
Pobierz ten plik (Oferta - wzór.pdf)Oferta - wzór.pdfWzór oferty (plik pdf)269 Kb07.08.2015 13:26
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKOSZTORYS OFERTOWY28 Kb07.08.2015 13:26
Pobierz ten plik (Kosztorys.pdf)Kosztorys.pdfKOSZTORYS OFERTOWY(plik pdf)75 Kb07.08.2015 13:26
Poprawiony: piątek, 07 sierpnia 2015 13:24
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie -Działki - Młynek - na odcinku Młynek -Budy Brodzkie - etap II rozszerzony Numer ogłoszenia: 202260 - 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 07 sierpnia 2015 12:26

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie -Działki - Młynek - na odcinku Młynek -Budy Brodzkie
- etap II rozszerzony
Numer ogłoszenia: 202260 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej:
nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie -Działki - Młynek - na odcinku Młynek -Budy Brodzkie - etap II rozszerzony.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 725 mb w miejscowości Budy Brodzkie. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na miejscu z mieszanki MCE, oraz podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm i ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Przebudowa obejmuje również: - wykonanie w istniejącym pasie drogowym chodników dla pieszych z kostki brukowej; - przebudowa skrzyżowań, polegająca na ich dostosowaniu do normatywnych parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienia wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wszystkie skrzyżowania, zaplanowane jako skrzyżowania zwykłe, jednopoziomowe, zapewniające bezpieczeństwo i dobrą widoczność. - odwodnienie drogi, które nastąpi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni drogi. - umocnienie poboczy materiałem kamiennym z zaklinowaniem destruktem i skropieniem emulsją. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE - około 3 750,50 m2 2. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - około 3 750,50 m2 3. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna - około 3 678,00 m2 4. wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 224 m2 5. umocnienie poboczy materiałem kamiennym z zaklinowaniem destruktem i skropieniem emulsją - około 1 450 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do postępowania przetargowego dokumentacja projektowa.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia(plik pdf)211 Kb07.08.2015 12:37
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA298 Kb07.08.2015 12:38
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)714 Kb07.08.2015 12:39
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKOSZTORYS OFERTOWY - rozszerzenie zakresu46 Kb07.08.2015 12:40
Pobierz ten plik (Kosztorys.pdf)Kosztorys.pdfKOSZTORYS OFERTOWY - rozszerzenie zakresu(plik pdf)248 Kb07.08.2015 12:40
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar robót - rozszerzenie zakresu40 Kb07.08.2015 12:42
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfPrzedmiar robót - rozszerzenie zakresu(plik pdf)177 Kb07.08.2015 12:42
Pobierz ten plik (Postanowienia_umowy.doc)Postanowienia_umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY167 Kb07.08.2015 12:43
Pobierz ten plik (Postanowienia_umowy.pdf)Postanowienia_umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(plik pdf)271 Kb07.08.2015 12:44
Pobierz ten plik (Projekt.7z)Projekt.7zProjekt (pliki spakowane programem 7-zip)11470 Kb07.08.2015 12:48
Pobierz ten plik (SST.7z)SST.7zSpecyfikacje techniczne (pliki spakowane programem 7-zip)6091 Kb07.08.2015 12:50
Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.doc)ODPOWIEDZI.docOdpowiedzi (plik doc)94 Kb20.08.2015 15:02
Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.pdf)ODPOWIEDZI.pdfOdpowiedzi (plik pdf)200 Kb20.08.2015 15:02
Pobierz ten plik (Rys nr 2.2 Plansza oznakowania.pdf)Rys nr 2.2 Plansza oznakowania.pdfRys nr 2.2 Plansza oznakowania22926 Kb20.08.2015 15:06
Pobierz ten plik (Rys nr 2.3 Plansza oznakowania.pdf)Rys nr 2.3 Plansza oznakowania.pdfRys nr 2.3 Plansza oznakowania23454 Kb20.08.2015 15:13
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docInformacja o wyborze oraz odrzuceniu oferty(plik doc)105 Kb31.08.2015 13:36
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze oraz odrzuceniu oferty(plik pdf)318 Kb31.08.2015 13:36
Poprawiony: piątek, 07 sierpnia 2015 12:36
Więcej…
 
Rozeznanie Rynku: "Wykaszaniu traw z obrzeży Zalewu Brodzkiego”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 27 lipca 2015 14:53

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Wykaszaniu traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednokrotnego wykaszania traw z obrzeży zbiornika wodnego w miejscowości Ruda i Styków w okresie od 10 do 14 sierpnia 2015r. Prace obejmują wykoszenie działki nr 3/1 w obrębie Styków o powierzchni 1,75 ha oraz działki nr 146/19 w obrębie Ruda o powierzchni 3,00 ha. Całkowita powierzchnia objęta niniejszym zamówieniem wynosi: 4,75 ha.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 10 do 14 sierpnia 2015r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (formularz.pdf)formularz.pdfFORMULARZ OFERTOWY205 Kb27.07.2015 15:17
Pobierz ten plik (formularz.doc)formularz.docFORMULARZ OFERTOWY30 Kb27.07.2015 15:18
Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2015 14:54
Więcej…
 
Informacja o wyborze oferty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
czwartek, 16 lipca 2015 13:50

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu ict audiowizualnego, tablic interaktywnych, drukarek, kserokopiarek, oprogramowania oraz wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach w ramach projektu pn.: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WB Trade

ul. Sabinówek 3/32

25 – 530 Kielce

za cenę ofertową 80 675,00zł [brutto].

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 22.07.2015r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Oferent

Cena brutto

Termin realizacji

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin realizacji

Łączna Liczba punktów

1

P.P.H.U. PC – TECH

ul. Mała 6

25 – 302 Kielce

88 411,00 zł

21 dni

82,12

6,67

88,79

2

PCet - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Domaniówka 4/30

25 – 413 Kielce

85 621,00 zł

21 dni

84,80

6,67

91,47

3

WB Trade

ul. Sabinówek 3/32

25 – 530 Kielce

80 675,00 zł

21 dni

90,00

6,67

96,67

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 i 1473 oraz z 2014 poz. 423) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: czwartek, 16 lipca 2015 13:53
 
Przetarg: "Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 01 lipca 2015 11:04

logo

 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody
Numer ogłoszenia: 161162 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)3312 Kb01.07.2015 11:24
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)1045 Kb01.07.2015 11:24
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfInformacja o wyborze oferty340 Kb27.07.2015 15:01
Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 11:22
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawa i montaż placów zabaw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 23 czerwca 2015 12:47

OGŁOSZENIE 

 
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Dostawa i montaż placów zabaw w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody

Numer ogłoszenia: 152424 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż placów zabaw
w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody realizowanego przez Gminę Brody/Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.51.00-8, 37.53.52.40-1, 37.53.52.20-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.07.2015.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGŁOSZENIE.doc)OGŁOSZENIE.docOgłoszenie o przetargu258 Kb23.06.2015 12:56
Pobierz ten plik (SIWZ  Place zabaw.doc)SIWZ Place zabaw.docSIWZ - place zabaw465 Kb23.06.2015 12:57
Pobierz ten plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze.pdfInformacja o wyborze oferty336 Kb16.07.2015 14:07
Poprawiony: czwartek, 16 lipca 2015 14:08
Więcej…
 
Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 15:55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach ul. Staszica 3 27-230 Brody tel. 41 271 01 90, fax. 41 271 13 69
www. http://www.gopsbrody.strefa.pl Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. organizuje przetarg na:

Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody”

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie n/w szkoleń zawodowych oraz warsztatów.


Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (siwz 2015_Brody.pdf)Ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ 538 Kb27.04.2015 16:02
Pobierz ten plik (Informacja o wynikach-1.doc)Informacja o wynikach-1.docInformacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego194 Kb07.05.2015 13:32
Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 13:32
 
Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313017 T Adamów -Trojak" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 14 kwietnia 2015 13:06

OGŁOSZENIE   
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przebudowa drogi gminnej nr 313017 T Adamów -Trojak
od km 0+000 do km 1+097
Numer ogłoszenia: 83832 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)209 Kb14.04.2015 13:15
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA277 Kb14.04.2015 13:16
Pobierz ten plik (Spec. tech..doc)Spec. tech..docSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE1419 Kb14.04.2015 13:16
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar (plik xls)36 Kb14.04.2015 13:17
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy(plik xls)37 Kb14.04.2015 13:17
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy(plik doc)167 Kb14.04.2015 13:18
Poprawiony: wtorek, 14 kwietnia 2015 13:13
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek - Budy Brodzkie - etap II" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 23 lutego 2015 15:48

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek - Budy Brodzkie - etap II
Numer ogłoszenia: 39836 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)216 Kb23.02.2015 15:54
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)297 Kb23.02.2015 15:56
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)713 Kb23.02.2015 15:56
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar (plik pdf)196 Kb23.02.2015 15:57
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar (plik xls)61 Kb23.02.2015 15:57
Pobierz ten plik (Czesc_obl_II_etap.pdf)Czesc_obl_II_etap.pdfCzęść obliczeniowa II etap39 Kb23.02.2015 16:07
Pobierz ten plik (Rozdz_III.doc)Rozdz_III.docIstotne postanowienia umowy(plik doc)167 Kb23.02.2015 16:08
Pobierz ten plik (Rozdz_III.pdf)Rozdz_III.pdfIstotne postanowienia umowy(plik pdf)271 Kb23.02.2015 16:08
Pobierz ten plik (opis_tech.pdf)opis_tech.pdfOpis techniczny PB _II90 Kb23.02.2015 16:09
Pobierz ten plik (Rys nr 2.3.pdf)Rys nr 2.3.pdfRys nr 2.3 Zagospodarowanie terenu55575 Kb23.02.2015 16:40
Pobierz ten plik (Rys nr 3.pdf)Rys nr 3.pdfRys nr 3 Profil podłużny287 Kb23.02.2015 16:41
Pobierz ten plik (Rys nr 4.pdf)Rys nr 4.pdfRys nr 4 Szczegóły konstrukcyjne2117 Kb23.02.2015 16:42
Pobierz ten plik (Rys nr 5.pdf)Rys nr 5.pdfRys nr 5 Przepust fi40128 Kb23.02.2015 16:45
Pobierz ten plik (Rys nr 6.pdf)Rys nr 6.pdfRys nr 6 Przepust fi50156 Kb23.02.2015 16:46
Pobierz ten plik (Rys nr 7.pdf)Rys nr 7.pdfRys nr 7 Przepust fi60119 Kb23.02.2015 16:46
Pobierz ten plik (Rys nr 8.pdf)Rys nr 8.pdfRys nr 8 Przepust fi80132 Kb23.02.2015 16:46
Pobierz ten plik (Rys nr 9.pdf)Rys nr 9.pdfRys nr 9 Studnia przelotowa fi160204 Kb23.02.2015 16:47
Pobierz ten plik (Strona_tyt.pdf)Strona_tyt.pdfStrona tytułowa_PB II etap26 Kb23.02.2015 16:47
Pobierz ten plik (SST.7z)SST.7zSpecyfikacje techniczne (pliki spakowane programem 7-zip)6381 Kb23.02.2015 17:03
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy - 0620 T Młynek -2015 Budy Brodzkie do przetargu - aktualny.x)kosztorys ofertowy - 0620 T Młynek -2015 Budy Brodzkie do przetargu - aktualny.xKosztorys ofertowy do przetargu aktualny69 Kb27.02.2015 14:50
Pobierz ten plik (odpowiedzi.pdf)odpowiedzi.pdfodpowiedzi36 Kb27.02.2015 14:51
Pobierz ten plik (przedmiar - 0620 T Młynek -2015 Budy Brodzkie do przetargu - aktualny.xls)przedmiar - 0620 T Młynek -2015 Budy Brodzkie do przetargu - aktualny.xlsprzedmiar do przetargu -aktualny68 Kb27.02.2015 14:51
Pobierz ten plik (odpowiedzi 2.pdf)odpowiedzi 2.pdfOdpowiedzi (plik pdf)34 Kb04.03.2015 14:03
Pobierz ten plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdfInformacja o wyborze.299 Kb19.03.2015 15:59
Poprawiony: piątek, 27 lutego 2015 14:51
Więcej…
 
Przetarg: "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 lutego 2015 16:34

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach

Numer ogłoszenia BZP: 34492 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)209 Kb16.02.2015 16:38
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)497 Kb16.02.2015 16:39
Pobierz ten plik (ZALACZNIKI.doc)ZALACZNIKI.docZałączniki (plik doc)262 Kb16.02.2015 16:39
Pobierz ten plik (zagospodarowanie boisko.pdf)zagospodarowanie boisko.pdfMapa do celów projektowych18767 Kb16.02.2015 16:45
Pobierz ten plik (PROJEKT.pdf)PROJEKT.pdfBoisko Krynki PROJEKT224 Kb16.02.2015 17:00
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfBudowa boiska wielofunkcyjnego w Krynkach - Przedmiar85 Kb17.02.2015 14:20
Pobierz ten plik (1.pdf)1.pdfMapa do celów projektowych18767 Kb17.02.2015 14:24
Pobierz ten plik (2.pdf)2.pdfPrzekrój nawierzchni273 Kb17.02.2015 14:33
Pobierz ten plik (3.pdf)3.pdfUkład linii boisk83 Kb17.02.2015 14:34
Pobierz ten plik (4.pdf)4.pdfUkład linii do koszykówki84 Kb17.02.2015 14:35
Pobierz ten plik (5.pdf)5.pdfUkład linii do siatkówki56 Kb17.02.2015 14:36
Pobierz ten plik (6.pdf)6.pdfUkład linii do tenisa59 Kb17.02.2015 14:36
Pobierz ten plik (7.pdf)7.pdfschemat ogrodzenia170 Kb17.02.2015 14:37
Pobierz ten plik (8.pdf)8.pdfWidok przęsła ogrodzenia106 Kb17.02.2015 14:38
Pobierz ten plik (Boisko Krynki zagospodarowanie.pdf)Boisko Krynki zagospodarowanie.pdfBoisko Krynki zagospodarowanie401 Kb17.02.2015 14:46
Pobierz ten plik (D - 08.03.01.pdf)D - 08.03.01.pdfD - 08.03.01 Betonowe obrzeża58 Kb17.02.2015 14:47
Pobierz ten plik (D.04.01.01.pdf)D.04.01.01.pdfD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża49 Kb17.02.2015 14:47
Pobierz ten plik (D.04.04.00.pdf)D.04.04.00.pdfD.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE114 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (D.04.04.02.pdf)D.04.04.02.pdfD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan32 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (D.05.pdf)D.05.pdfD.05 nawierzchnie syntetyczne57 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (D-04.02.01.pdf)D-04.02.01.pdfD-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE75 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (S.S.T. 1.pdf)S.S.T. 1.pdfS.S.T. - KOSTKA, OGRODZENIE, ZIELEŃ112 Kb17.02.2015 14:50
Pobierz ten plik (S.S.T. 2.pdf)S.S.T. 2.pdfS.S.T. Oświetlenie93 Kb17.02.2015 14:52
Pobierz ten plik (odpowiedzi.pdf)odpowiedzi.pdfOdpowiedzi (plik pdf)448 Kb23.02.2015 16:54
Pobierz ten plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.PDF)Informacja z sesji otwarcia ofert.PDFInformacja z sesji otwarcia ofert431 Kb03.03.2015 13:45
Pobierz ten plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdfInformacja o wyborze.370 Kb18.03.2015 08:28
Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:45
Więcej…
 
Przetarg: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody w latach 2015 - 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 09:56

I.27 PB.6232.63.2014                                          Brody, dn. 05.12.2014

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody w latach 01.01.2015 – 31.12.2016” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26 – 600 Radom za cenę ofertową 815 961,60 zł [brutto].

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 18.12.2014r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

 1. 1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

ATK Recykling, 26-600 radom ul. Chorzowska 3

815.961,60 zł

100,00

 1. 2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna

837.216,00 zł

97,46

 1. 3.

EKOM Maciejczyk Sp. J.

Ul. Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny

1.002.720,00 zł

81,37

 1. 4.

TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 radom

1.068.401,66 zł

76,37

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 i 1473 oraz z 2014 poz. 423) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

Wójt Gminy Brody

Poprawiony: poniedziałek, 08 grudnia 2014 10:01
 
Przetarg: "Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 397102 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 03 grudnia 2014 15:10

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Brody: Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 397102 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.doc)OGLOSZENIE.docTreść ogłoszenia (plik pdf)43 Kb03.12.2014 15:14
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA154 Kb03.12.2014 15:18
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 1.doc)Zalacznik nr 1.docZałącznik nr 1 do SIWZ258 Kb03.12.2014 15:15
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 2.doc)Zalacznik nr 2.docZałącznik nr 2 do SIWZ32 Kb03.12.2014 15:16
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 3.doc)Zalacznik nr 3.docZałącznik nr 3 do SIWZ29 Kb03.12.2014 15:16
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 4.doc)Zalacznik nr 4.docZałącznik nr 4 do SIWZ25 Kb03.12.2014 15:16
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 5.doc)Zalacznik nr 5.docZałącznik nr 5 do SIWZ23 Kb03.12.2014 15:16
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 6.doc)Zalacznik nr 6.docZałącznik nr 6 do SIWZ78 Kb03.12.2014 15:17
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 7.doc)Zalacznik nr 7.docZałącznik nr 7 do SIWZ25 Kb03.12.2014 15:17
Pobierz ten plik (odpowiedzi.pdf)odpowiedzi.pdfOdpowiedzi (plik pdf)335 Kb11.12.2014 13:45
Pobierz ten plik (sprostowanie do SIWZ 2014.doc)sprostowanie do SIWZ 2014.docSprostowanie do SIWZ88 Kb12.12.2014 14:07
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze.343 Kb16.12.2014 15:15
Więcej…
 
Przetarg: "Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 357506 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 28 października 2014 15:00

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 357506 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Brody o łącznej długości 48,98km. W skład utrzymania wchodzi: - koszt pracy sprzętu do zwalczania śliskości zimowej wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu. - koszt pracy sprzętu do odśnieżania dróg wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu. - koszt środków uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna min.10% NaCl minimum 90g/m2 tj 540 kg/km), -koszt środków chemicznych (sól, solanka), -koszt utrzymania służby dyżurnej, -koszt utrzymania stałej łączności radiowej lub telefonicznej, -koszt badań laboratoryjnych użytych materiałów, -koszt jednokrotnego sprzątnięcia nawierzchni przy krawężnikach ulicznych, na mostach, wiaduktach wraz z belką podporęczową po okresie zimowym (zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń wraz z kosztami uzgodnień i wymaganych zezwoleń)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)370 Kb28.10.2014 15:04
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)1286 Kb28.10.2014 15:04
Pobierz ten plik (Kosztorys.doc)Kosztorys.docKosztorys ofertowy33 Kb03.11.2014 13:48
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze.336 Kb12.11.2014 15:32
Więcej…
 
Przetarg: "Przedłużenie ul. Spadowej w Dziurowie Numer ogłoszenia: 332152 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 07 października 2014 15:11

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Przedłużenie ul. Spadowej w Dziurowie

Numer ogłoszenia: 332152 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA1015 Kb07.10.2014 15:15
Pobierz ten plik (Projekt.pdf)Projekt.pdfProjekt w pliku pdf1675 Kb07.10.2014 15:16
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar robót ul. Spadowa Dziurów40 Kb14.10.2014 12:00
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy ul. Spadowa Dziurów41 Kb14.10.2014 12:00
Pobierz ten plik (Sprostowanie.pdf)Sprostowanie.pdfSprostowanie (plik pdf)241 Kb14.10.2014 12:02
Pobierz ten plik (Sprostowanie.doc)Sprostowanie.docSprostowanie (plik doc)86 Kb14.10.2014 12:02
Pobierz ten plik (Odpowiedzi.pdf)Odpowiedzi.pdfOdpowiedzi (plik pdf)373 Kb15.10.2014 13:38
Pobierz ten plik (informacja.doc)informacja.docInformacja o wyborze75 Kb27.10.2014 15:47
Więcej…
 
Przetarg: "ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 01.01.2015 - 31.12.2016" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 06 października 2014 14:21

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 01.01.2015 - 31.12.2016

 

Numer ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 2014/S 190-335450 - 2014;

data zamieszczenia: 03.10.2014

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 330322 - 2014;

data zamieszczenia: 06.10.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 01.01.2015 - 31.12.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody. Odbiorem zostaną objęte: odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne w tym popiół z palenisk domowych), odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale), odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, np. stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. lodówki, pralki, telewizory itp., odpady niebezpieczne (zużyte baterie, świetlówki oraz chemikalia), zużyte opony (samochodowe, maszyn rolniczych i traktorów), odpady budowlane i remontowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 850 Kb06.10.2014 14:25
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)572 Kb06.10.2014 14:26
Więcej…
 
Przetarg: Odbudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna Numer ogłoszenia: 300948 - 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 10 września 2014 11:20

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Odbudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna

Numer ogłoszenia: 300948 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowywana droga posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, uszkodzoną konstrukcję drogi, zniszczone przepusty pod drogą i wjazdami oraz zamulone rowy. Nawierzchnia drogi oraz pobocza zostały zniszczone podczas nawalnego deszczu. Zakres prac do wykonania: - roboty ziemne 132 m3 - umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi 10 m - kanały z rur HDPE śr. 50cm 72 m - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną 44,04 t - nawierzchnia asfaltowa gr.3 cm warstwa ścieralna 587,20 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (KOSZTORYS.pdf)KOSZTORYS.pdfKOSZTORYS OFERTOWY (plik PDF)133 Kb10.09.2014 11:32
Pobierz ten plik (KOSZTORYS.xls)KOSZTORYS.xlsKOSZTORYS OFERTOWY (plik xls)53 Kb10.09.2014 11:32
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.pdf)PRZEDMIAR.pdfPrzedmiar (plik PDF)82 Kb10.09.2014 11:33
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.xls)PRZEDMIAR.xlsPrzedmiar (plik XLS)52 Kb10.09.2014 11:33
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)1307 Kb10.09.2014 11:34
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik PDF)2830 Kb10.09.2014 11:34
Pobierz ten plik (informacja.pdf)INFORMACJAInformacja o wyborze.328 Kb29.09.2014 13:36
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym odbudowa drogi gminnej nr 313009 T Rudnik ul. Górna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 09 września 2014 14:29

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Odbudowa drogi gminnej nr 313009 T Rudnik ul. Górna

od km 0+022 do km 0+664

Numer ogłoszenia: 299360 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 313009 T Rudnik ul. Górna od km 0+022 do km 0+664.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej nr 313009 T Rudnik ul. Górna od km 0+022 do km 0+664.Przebudowywana droga posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, uszkodzoną konstrukcję drogi, zniszczone przepusty pod drogą i wjazdami oraz zamulone rowy. Nawierzchnia drogi oraz pobocza zostały zniszczone podczas nawalnego deszczu. Zakres prac do wykonania: roboty ziemne 240 m3 profilowanie i zagęszczenie podłoża 1 050 m2 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną 189 t nawierzchnia asfaltowa gr.4 cm warstwa wiążąca 90,00 m2 nawierzchnia asfaltowa gr.4 cm warstwa ścieralna 2 610,00 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: roboty budowlane polegające na , budowie, odbudowie, odnowie, przebudowie, itp. drogi, o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. z roku 2013, poz. 1409) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: Zmianę wynagrodzenia wynikłą przez zmianę zakresu robót w wyniku wystąpienia robót koniecznych do wykonania, których wcześniej nie można było przewidzieć. Zmiana terminu może nastąpić w wyniku: braków w dokumentacji powodujących konieczność jej poprawienia lub uzupełnienia, zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy, przerw w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego w szczególności działania sił wyższych. Zmiany w umowie mogą nastąpić również po zaistnieniu nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 102 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Odbudowa drogi w msc. Rudnik - kosztorys ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy 29 Kb09.09.2014 15:19
Pobierz ten plik (Odbudowa drogi w msc. Rudnik - przedmiar.xls)przedmiar 28 Kb09.09.2014 15:19
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)specyfikacja 1308 Kb09.09.2014 15:19
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wyborze.330 Kb29.09.2014 15:21
Poprawiony: wtorek, 09 września 2014 15:20
 
Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 22 sierpnia 2014 13:52

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap I

Numer ogłoszenia: 280014 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obejmuje: - roboty rozbiórkowe , roboty ziemne, chodnik wraz ze zjazdami w ciągu chodnika z kostki brukowej betonowej - 802m2, frezowanie nawierzchni - 5092 m2, recykling MCE - 3354 m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej , warstwa wiążąca - 3691 m2, warstwa ścieralna - 4992 m2, przepusty rurowe, ściek z elementów betonowych, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi - 520m2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do postępowania przetargowego dokumentacja projektowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)286 Kb22.08.2014 13:56
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)702 Kb22.08.2014 13:56
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy (pliki doc)167 Kb22.08.2014 14:01
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.pdf)Istotne postanowienia umowy.pdfIstotne postanowienia umowy (pliki pdf)271 Kb22.08.2014 14:02
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar (plik xls)66 Kb22.08.2014 14:05
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar (plik pdf)143 Kb22.08.2014 14:09
Pobierz ten plik (Rys_1_Orientacja.pdf)Rys_1_Orientacja.pdfRys 1 Orientacja1559 Kb22.08.2014 14:13
Pobierz ten plik (Rys_2_1_Zagospodarowanie_terenu.pdf)Rys_2_1_Zagospodarowanie_terenu.pdfRys 2.1 Zagospodarowanie terenu16087 Kb22.08.2014 14:16
Pobierz ten plik (Rys_2_2_Zagospodarowanie_terenu.pdf)Rys_2_2_Zagospodarowanie_terenu.pdfRys 2.2 Zagospodarowanie terenu9539 Kb22.08.2014 14:18
Pobierz ten plik (Rys_3_Profil_podłuzny.pdf)Rys_3_Profil_podłuzny.pdfRys 3 Profil podłużny273 Kb22.08.2014 14:19
Pobierz ten plik (Rys_4_Szczegoly_konstrukcyjne.pdf)Rys_4_Szczegoly_konstrukcyjne.pdfRys 4 Szczegóły konstrukcyjne2929 Kb22.08.2014 14:20
Pobierz ten plik (Rys_5_Przepust_40.pdf)Rys_5_Przepust_40.pdfRys 5 Przepust 40170 Kb22.08.2014 14:20
Pobierz ten plik (Rys_6_Przepust_60.pdf)Rys_6_Przepust_60.pdfRys 6 Przepust 60126 Kb22.08.2014 14:21
Pobierz ten plik (Rys_7_Przepust_80.pdf)Rys_7_Przepust_80.pdfRys 7 Przepust 80139 Kb22.08.2014 14:21
Pobierz ten plik (Strona_tytulowa.pdf)Strona_tytulowa.pdfStrona tytułowa46 Kb22.08.2014 14:21
Pobierz ten plik (Czesc_obliczeniowa.pdf)Czesc_obliczeniowa.pdfCzęść obliczeniowa39 Kb22.08.2014 14:22
Pobierz ten plik (opis_techniczny.pdf)opis_techniczny.pdfOpis techniczny96 Kb22.08.2014 14:22
Pobierz ten plik (Specyfikacje_techniczne.pdf)Specyfikacje_techniczne.pdfSpecyfikacje techniczne7418 Kb22.08.2014 14:24
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docInformacja o wyborze (plik doc)69 Kb08.09.2014 13:54
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze (plik pdf)294 Kb08.09.2014 13:55
Więcej…
 
Przetarg: Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec -Radom do Górki II od km 0+000 do km 1+161 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 19 sierpnia 2014 13:44

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONY
M

 

Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec -Radom

do Górki II od km 0+000 do km 1+161

Numer ogłoszenia: 275250 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.pdf)PRZEDMIAR.pdfPrzedmiar (plik pdf)83 Kb19.08.2014 13:50
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.xls)PRZEDMIAR.xlsPrzedmiar (plik xls)45 Kb19.08.2014 13:50
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)1478 Kb19.08.2014 13:51
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)3036 Kb19.08.2014 13:51
Pobierz ten plik (Kosztorys.pdf)Kosztorys.pdfKosztorys Ofertowy (plik pdf)135 Kb19.08.2014 13:52
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy (plik xls)33 Kb19.08.2014 13:53
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze (plik pdf)327 Kb08.09.2014 13:00
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docInformacja o wyborze (plik doc)75 Kb08.09.2014 13:00
Więcej…
 
Przetarg: "Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2014/2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 13 sierpnia 2014 11:37

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 270220 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)197 Kb13.08.2014 11:43
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)796 Kb13.08.2014 11:44
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf)292 Kb26.08.2014 12:28
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik doc)67 Kb26.08.2014 12:28
Więcej…
 
Przetarg: "Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów koło hydroforni od km 0+000 do 0+751 Numer ogłoszenia: 229472 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 09 lipca 2014 11:11

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów koło hydroforni
od km 0+000 do 0+751
Numer ogłoszenia: 229472 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie.pdfOgłoszenie w pliku pdf.414 Kb09.07.2014 11:35
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)2182 Kb09.07.2014 11:36
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)1479 Kb09.07.2014 11:37
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)PrzedmiarPrzedmiar41 Kb10.07.2014 08:51
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze i odrzuceniu ofert132 Kb28.07.2014 08:39
Poprawiony: czwartek, 10 lipca 2014 08:52
Więcej…
 
Przetarg: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach Numer ogłoszenia: 189686 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 05 czerwca 2014 09:24

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Brody: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
z trawy syntetycznej w Brodach
Numer ogłoszenia: 189686 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfOgłoszenie w pliku pdf.451 Kb05.06.2014 09:35
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)320 Kb05.06.2014 09:35
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)820 Kb05.06.2014 09:36
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfBudowa boiska wielofunkcyjnego - PRZEDMIAR71 Kb05.06.2014 09:37
Pobierz ten plik (Projekt.pdf)Projekt.pdfBOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - PROJEKT216 Kb05.06.2014 09:37
Pobierz ten plik (D.04.01.01.pdf)D.04.01.01.pdfKORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA49 Kb05.06.2014 09:40
Pobierz ten plik (D.04.04.00.pdf)D.04.04.00.pdfPODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE114 Kb05.06.2014 09:41
Pobierz ten plik (D.04.04.02.pdf)D.04.04.02.pdfPODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE32 Kb05.06.2014 09:42
Pobierz ten plik (D.05.pdf)D.05.pdfNAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE62 Kb05.06.2014 09:42
Pobierz ten plik (D-04.02.01.pdf)D-04.02.01.pdfWARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE75 Kb05.06.2014 09:43
Pobierz ten plik (D-08.03.01.pdf)D-08.03.01.pdfBETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE58 Kb05.06.2014 09:43
Pobierz ten plik (S.S.T. - Oswietlenie.pdf)S.S.T. - Oswietlenie.pdfSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH93 Kb05.06.2014 09:44
Pobierz ten plik (S.S.T. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf)S.S.T. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdfZAGOSPODAROWANIE TERENU Nawierzchnie z kostki, ogrodzenie, zieleń.112 Kb05.06.2014 09:45
Pobierz ten plik (informacja o wyborze oraz o odrzuceniu ofert.pdf)Informacja o wyborze oraz odrzuceniu ofert 237 Kb24.06.2014 14:36
Pobierz ten plik (informacja o ponownym wyborze.doc)informacja o ponownym wyborzeinformacja o ponownym wyborze71 Kb30.06.2014 12:13
Poprawiony: poniedziałek, 30 czerwca 2014 12:13
Więcej…
 
Przetarg: Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów koło hydroforni od km 0+000 do 0+751 Numer ogłoszenia: 107428 - 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 01 kwietnia 2014 07:33

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Brody: Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów koło hydroforni
od km 0+000 do 0+751
Numer ogłoszenia: 107428 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfOgłoszenie o przetargu (plik pdf)415 Kb01.04.2014 07:50
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfPrzedmiar (plik pdf)41 Kb01.04.2014 07:50
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)1121 Kb01.04.2014 07:50
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)2115 Kb01.04.2014 07:51
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY240 Kb28.04.2014 09:04
Więcej…
 
Przetarg: Odbudowa drogi gminnej nr 1524032 Brody - Osiedle od km 0+444 do 0+709 Numer ogłoszenia: 101558 - 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 26 marca 2014 13:58

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Odbudowa drogi gminnej nr 1524032 Brody - Osiedle
od km 0+444 do 0+709
Numer ogłoszenia: 101558 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfOgłoszenie o przetargu (plik pdf)410 Kb26.03.2014 14:02
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar (plik pdf)24 Kb26.03.2014 14:04
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)2112 Kb26.03.2014 14:09
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)1119 Kb26.03.2014 14:09
Pobierz ten plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY239 Kb23.04.2014 08:56
Więcej…
 
Przetarg: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 14 stycznia 2014 14:29

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r.

Numer ogłoszenia: 15030 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ 201 Kb14.01.2014 14:42
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf 307 Kb14.01.2014 14:42
Pobierz ten plik (załacznik nr 2 do SIWZ.doc)załacznik nr 2 do SIWZ.doc 43 Kb14.01.2014 14:43
Pobierz ten plik (załacznik nr 2 do SIWZ.pdf)załacznik nr 2 do SIWZ.pdf 105 Kb14.01.2014 14:43
Pobierz ten plik (załacznik nr 3 do SIWZ.doc)załacznik nr 3 do SIWZ.doc 42 Kb14.01.2014 14:43
Pobierz ten plik (załacznik nr 3 do SIWZ.pdf)załacznik nr 3 do SIWZ.pdf 202 Kb14.01.2014 14:44
Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ.doc)załącznik nr 4 do SIWZ.doc 47 Kb14.01.2014 14:51
Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ.pdf 145 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznikn nr 5 do SIWZ.doc)załacznikn nr 5 do SIWZ.doc 27 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznikn nr 5 do SIWZ.pdf)załacznikn nr 5 do SIWZ.pdf 106 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznik nr 6 do SIWZ.doc)załacznik nr 6 do SIWZ.doc 28 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznik nr 6 do SIWZ.pdf)załacznik nr 6 do SIWZ.pdf 232 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (zal_7_projekt_umowy.doc)zal_7_projekt_umowy.doc 59 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (zal_7_projekt_umowy.pdf)zal_7_projekt_umowy.pdf 111 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (załacznik nr 8 do SIWZ.doc)załacznik nr 8 do SIWZ.doc 28 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (załacznik nr 8 do SIWZ.pdf)załacznik nr 8 do SIWZ.pdf 116 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY125 Kb04.02.2014 13:22
Więcej…
 
Przetarg: "Brody: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 482248 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 25 listopada 2013 14:57

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Brody: Dostawa energii elektrycznej

Numer ogłoszenia: 482248 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)153 Kb25.11.2013 15:03
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)199 Kb25.11.2013 15:03
Pobierz ten plik (zal_1.doc)zal_1.docZałącznik nr 1 do SIWZ258 Kb25.11.2013 15:05
Pobierz ten plik (zal_1.pdf)zal_1.pdfZałącznik nr 1 do SIWZ662 Kb25.11.2013 15:05
Pobierz ten plik (zal_2.doc)zal_2.docZałącznik nr 2 do SIWZ32 Kb25.11.2013 15:05
Pobierz ten plik (zal_2.pdf)zal_2.pdfZałącznik nr 2 do SIWZ94 Kb25.11.2013 15:06
Pobierz ten plik (zal_3.doc)zal_3.docZałącznik nr 3 do SIWZ29 Kb25.11.2013 15:06
Pobierz ten plik (zal_3.pdf)zal_3.pdfZałącznik nr 3 do SIWZ64 Kb25.11.2013 15:06
Pobierz ten plik (zal_4.doc)zal_4.docZałącznik nr 4 do SIWZ25 Kb25.11.2013 15:07
Pobierz ten plik (zal_4.pdf)zal_4.pdfZałącznik nr 4 do SIWZ63 Kb25.11.2013 15:07
Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.docZałącznik nr 5 do SIWZ23 Kb25.11.2013 15:07
Pobierz ten plik (zal_5.pdf)zal_5.pdfZałącznik nr 5 do SIWZ63 Kb25.11.2013 15:07
Pobierz ten plik (zal_6.doc)