Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

2020-10-20

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

STYKÓW

przy ul. Starotorze

obręb 0015

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 2/20

o powierzchni
0,4551 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00019711/6

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

150 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.06.2016 r. oraz zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XI/71/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.2016 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest dla zabudowy związanej z działalnością gospodarczą.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana i nieogrodzona. Kształt działki w miarę regularny, teren w miarę płaski. Na działce w części znajdują się samosiejki, zadrzewienia i zakrzewienia oraz słup energetyczny. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: sieci energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć gazowa w dalszej odległości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Do działki ew. nr 2/20 należy zapewnić dostęp do drogi publicznej, poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Działka leży na obrzeżu miejscowości, ok. 1,2 km od drogi krajowej nr 42, około 6,7 km od Urzędu Gminy w Brodach oraz ok. 9,5 km od miasta powiatowego Starachowice. W odległości ok. 50 km od gminy leżą Kielce i Radom.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278 ze zm.)

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość
  w Stykowie – działka nr 2/20

 • Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 19.10.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2020 r. godzina 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102..

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 150 000,00 zł.

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 15 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 20.11.2020 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223

 

Ogłoszenie

2020-10-12

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

RUDNIK

przy ul. Ostrowieckiej

obręb 0013

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 18

o powierzchni
0,1700 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00021831/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

40 000,00 zł

 

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

Gmina Brody nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Rudnik. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody uchwaloną uchwałą nr XXXX/258/2014 Rady Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2014 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług nieuciążliwych.

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki w miarę regularny, teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. W części wschodniej działki grunt bagnisty, często ulega podtopieniom i tworzą się zastoiska wody. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa, pozostały grunt porośnięty trawą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (drogi krajowej nr 9)Nieruchomość położona jest około 3,6 km od Urzędu Gminy Brody oraz około 12 km od miasta powiatowego Starachowice. Około 50 km od gminy leżą Kielce i Radom.

Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278 ze zm.)

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość
  w Rudniku – działka nr 18

 • Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 11.10.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. godzina 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102..

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł.

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 12.11.2020 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223

 

WÓJT GMINY BRODY

/-/ Marzena Bernat

 

Obwieszczenie

2020-10-02

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 03.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 457/2 o pow. 0,1500 ha, położona w miejscowości Ruda (obręb 0012), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 208 II p. Urzędu Gminy w Brodach.

 

Wójt Gminy Brody

/ - / Marzena Bernat

 

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

2020-09-29

W związku z rozstrzygnięciem IV edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Brody w dniu 29.09.2020 r.  przyznana została następująca dotacja:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - rozstrzygnięcie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

WYKAZ Znak: PB.6845.20.2020

2020-09-08

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: WYKAZ Znak: PB.6845.20.2020

WYKAZ Znak: PB.6845.2.2020

2020-09-08

PB.6845.2.2020

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1,2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do  publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18, stanowiącej własność Gminy Brody – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej o: WYKAZ Znak: PB.6845.2.2020

Ogłoszenie nr 2 PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

2020-09-07

Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

2020-09-07

Rozdział I - Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

2020-09-07

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2020-08-27

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” adres: ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000253010); na realizację zadania pod nazwą: „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”. Do dnia 07.09.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

2020-07-30

Wójt Gminy Brody ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

    1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

    2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

2020-06-15

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Brody

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)                                                      

Wójt Gminy Brody

Czytaj więcej o: INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2020-05-05

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 13.05.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

2020-03-24

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

2020-03-24

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

2020-01-20

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I
Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

2020-01-20

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie  przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Uwaga! od nowego roku nowe numery rachunków bankowych

2019-12-31

Informujemy, że od 01.01.2020 będą obowiązywały nowe numery rachunków bankowych.

Gmina Brody:
21 8518 0006 2003 0021 5039 0001

Rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 8518 0006 2003 0021 5039 0007

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

2019-12-13

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

§1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

2019-12-09

 6845.17.2016

Brody dn. 05.12.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-11-25

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina”  adres: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000046925); na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania”. Do dnia 04.12.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-10-30

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” adres: ul. Radomska 34 27-230 Brody (KRS: 0000025079); na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i rywalizacja sportowa poprzez piłkę nożną”. Do dnia 07.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:8464