Zamówienia publiczne - przetargi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”

2018-03-20

Ogłoszenie nr 533558-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Gmina Brody: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”.

Czytaj więcej o: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych

2018-03-15

Ogłoszenie nr 532013-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.

Gmina Brody: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Nazwa projektu: „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie oraz rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych

Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

2018-03-08

Ogłoszenie nr 528632-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

2018-03-05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

Czytaj więcej o: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

2018-03-02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:

 1. Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
 2. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Małej
 3. Projekt oświetlenia ul. Skośnej w Dziurowie
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

2018-03-01

Ogłoszenie nr 525092-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

2018-02-28

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9”

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej w m. Rudnik i drogi krajowej nr 9 w m. Staw Kunowski (na działkach nr 235, 284 obręb Rudnik i 916, 988, 989, 994, 997, 998/2, 999/2 obręb Staw Kunowski) gm. Brody jako sieć napowietrzna.

Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980

2018-02-13

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

 

Wójt Gminy Brody ogłaszam na dzień 28 lutego 2018 r. godz. 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980, o numerze rejestracyjnym KIH 667U, będącego własnością Gminy Brody. Wartość wywoławcza pojazdu wynosi 13 000,00 złotych ( słownie: trzynaście tysięcy złotych złotych). Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Nr VIN: 06678,

 2. rok produkcji: 1980,

 3. data ważności aktualnych badań technicznych: 22.02.2018,

 4. data ważności ubezpieczenia: 31.12.2018,

 5. numer rejestracyjny: KIH 667U,

 6. pojemność silnika: 6842,00 cmᵌ,

 7. przebieg km: 18 605,

 8. Liczba miejsc: 6.

Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu organiczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

2018-02-12

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

Wysokość

wadium

przetargowego

STYKÓW

przy
ul. Nadrzecznej

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 864/2 o powierzchni 0,1145 ha,

Obręb 0015

 

Księga wieczysta nr

KI1H/00025242/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

27 700,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy, siedemset złotych, 00/100)

2770,00 zł.

 

(słownie złotych: dwa tysiące, siedemset złotych, 00/100)

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu organiczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09r

2018-02-09

Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Gmina Brody: Opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu w ramach rozwoju potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09r

Ogłoszenie nr 514176-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

2018-02-05

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 514176-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego

2018-01-23

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalistyczny (ratowniczo-gaśniczy) marki STAR P244.

 

Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

2018-01-18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

2018-01-12

ZOŚ.6233.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: załadunku, transporcie odpadów zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w ilości: ok. 170 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość została podana szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanej ilości odpadów.

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:1183