Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Platforma eZamawiający

2020-10-22

Obrazek z danymi firmy i logo Marketplanet

Witamy na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY

Urzędu Gminy Brody

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

 

https://gminabrody.ezamawiajacy.pl

 

 

 

Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

2020-10-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na: 

Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014–2020 dla projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20
Czytaj więcej o: Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap

2020-09-07

Ogłoszenie nr 582177-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.

Gmina Brody: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap

Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

2020-09-03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

Czytaj więcej o: Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu marki Jelcz L090M

2020-07-13

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

2020-07-03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„ Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody ”.

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Brody na lata 2021 - 2030 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka – w oparciu o udostępniony materiał.
Czytaj więcej o: Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

Dostawa i montaż systemów parkingowych

2020-06-16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż systemów parkingowych”.

Czytaj więcej o: Dostawa i montaż systemów parkingowych

Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

2020-05-28

Ogłoszenie nr 544893-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

2020-05-26

Ogłoszenie nr 543824-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

2020-05-14
 1. Zamawiający – Emitent

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

 

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: gmina@brody.info.pl

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

 1. Określenie przedmiotu konkursu
  1. Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VI/ 39 /20  Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminy Brody na kwotę 5.040.000 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści  tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Brody na 2020 rok.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna

2020-05-07

Ogłoszenie nr 537823-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Gmina Brody: Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna

Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków

2020-04-29

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną
w miejscowości Styków ”.

Czytaj więcej o: Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków

Zaproszenia do składania ofert na dostawę kontenera biurowego

2020-04-09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Dostawę kontenera biurowego”

Czytaj więcej o: Zaproszenia do składania ofert na dostawę kontenera biurowego

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

2020-03-11

Ogłoszenie nr 522510-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

2020-03-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,
 NIP: 664-19-40-504, tel: (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78
 godz. urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek  – piątek 715 – 1515

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku”

Termin realizacji zamówienia – do 24.08.2020 r.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

2020-03-06

Ogłoszenie nr 521145-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Gmina Brody: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

2020-02-28

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Obsłudze Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Gminy Brody w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Brody i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody
w okresie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r., a w szczególności:

 • przeprowadzenia co najmniej 4 zadań audytowych, w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r. w tym audytu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z wymogami KRI),
 • sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 – w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.,
 • przygotowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021, w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 • przeprowadzenia czynności doradczych i konsultacyjnych w ważnych sprawach na wniosek Wójta Gminy.
Czytaj więcej o: Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

2020-01-30

Ogłoszenie nr 507759-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1

2020-01-10

Ogłoszenie o przetargu w załączniku ogłoszenia.

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

2019-11-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubienia na odcinku 0,5km od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Zachodnia) w tym:

Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem – etap I

2019-11-25

Ogłoszenie nr 627416-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz
z oświetleniem – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem – etap I

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki

2019-11-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej na odcinku ul. Aptecznej
i Szkolnej w miejscowości Krynki od DP 0624T ul. Kościelna do skrzyżowania z ul. Górną -
DP 0624T (odcinek o dł. 700m) w tym:

Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:68441