Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody


Ogłoszenie nr 501975-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

10 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.25.2018

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.25.2018

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.24.2018

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.24.2018

Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie

 PB.6830.2.2018                                                                                           Brody, 04.01.2019 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi KUCZÓW - obręb 0008, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 513 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 511/1, 511/2 oraz 515.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 7 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 7 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r.

7 stycznia 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 7 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 stycznia 2019 roku

7 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 stycznia 2019 roku

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 stycznia 2019 r.

4 stycznia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 stycznia 2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku.

28 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody, Lubienia oraz Budy Brodzkie, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 19 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.11.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach:

- obręb Brody, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 422/1 i 1239/1,

- obręb Lubienia, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 151/1202, 790, 151/1201, 153/1200,

- obręb Budy Brodzkie, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 113/1, 115/1, 117/1, 119/1, 121/1.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Brody, ul. S. Staszica 3, 27-230 Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia, Budy Brodzkie, Brody

Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

24 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Rozdział I: Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

21 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Uchwały RIO - Projekt Budżetu na 2019 r.

20 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwały RIO - Projekt Budżetu na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 200/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 200/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 200/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 199/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 198/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 197/2018 WOJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z dnia 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 23/2 o pow. 0,30 ha i nr 47/2 o pow. 0,1947 ha, położonych w miejscowości Lubienia (obręb 0010), gmina Brody.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)                                                      

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 10 o pow.  0,08 ha i nr 17/4 o pow. 0,02 ha, położonych w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/2 o pow. 0,04 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 listopada 2018 roku