Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Nabór na wolne stanowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

2018-12-04

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04 grudnia 2018r.

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

 

1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min.5 lat.

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”

2018-09-12
Powiększ zdjęcie Fundusze Europejskie

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na stanowisko instruktora – informatyka (umowa zlecenie)
 do realizacji cyklu szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców z gminy Brody
w ramach Projektu „Nowa Era Komputera –poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, finansowanego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej o: Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

2018-07-30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U.2018.450 t.j.),

2) 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

3) uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4) uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

Ogłoszenie o konkursie

2018-07-06

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.450 t.j.),

  1. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

  2. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

  3. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

2018-06-06

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody.

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1597.).

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

2018-04-23

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

Warunki pracy - pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,

 3. staż pracy: min. 2 lata,

 4. umiejętność obsługi programów MS Office, Corel DRAW, AutoCad, Lex.

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

2018-04-03

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

 1. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),
 2. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)
 3. uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 4. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

2018-03-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

 1. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),
 2. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)
 3. uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 4. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2018r.

2018-02-26

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

z dnia 26 lutego 2018r.

Wójt Gminy  Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach ul. St. Staszica 3

pełny etat

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2018r.

Ogłoszenie o konkursie

2018-02-13

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

 1. Podstawa prawna:

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U.2017r. poz. 1875 z późn. zm.),

 • 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 (Dz. U. 2017r.poz. 60,1428)

 • uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 • uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

2018-01-10

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Ogłoszenia o prowadzonych konkurach i naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Brodach oraz jednostkach podległy w latach 2010-2017

2017-12-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:3584