Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Zamówienia publiczne - przetargi

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

2018-06-11
WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
 (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
Czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

2018-06-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

2018-06-07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie”

Czytaj więcej o: Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

2018-06-04

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

Czytaj więcej o: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

2018-05-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

2018-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

Czytaj więcej o: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”

„Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

2018-05-11

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

Czytaj więcej o: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie

2018-05-08

Ogłoszenie nr 554786-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Gmina Brody: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”.

Czytaj więcej o: Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

2018-04-27

Ogłoszenie nr 552253-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

2018-04-25

Ogłoszenie nr 550118-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Informacja o odwołaniu przetargu

2018-04-19

WÓJT GMINY BRODY

informuje, że na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 18.04.2018 r.

  1. Odwołuje pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, wyznaczony na dzień 07.05.2018 r. na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102, dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w STYKOWIE przy ul. Poprzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0015 Styków, jako działka nr 174/2 o powierzchni 0,0849 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025242/2, ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 26/2018 z dnia 19.02.2018 r.
Czytaj więcej o: Informacja o odwołaniu przetargu

ROZEZNANIE RYNKU Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

2018-04-23

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl  ; srodowisko@brody.info.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego  sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-282/18/3 z dnia 28.03.2018r..  tj.:

  1. defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG  - 2 szt.
  2. torba PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną - 3 kpl.
  3. rozpierak kolumnowy - 1 szt.
  4. przecinarka do metalu, moc minimum 3.2 kW - 1 szt.

Uwaga: Każde dostarczone urządzenie i wyposażenie ma zostać oznaczone w sposób trwały logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowaniem: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia  (Formularz cenowy)

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE RYNKU Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

„Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”

2018-04-11

Ogłoszenie nr 543512-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

Gmina Brody: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”.

Czytaj więcej o: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”

Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

2018-04-10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

W związku z likwidacją barier architektonicznych Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

2018-03-22

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

Czytaj więcej o: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

„Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”

2018-03-20

Ogłoszenie nr 533558-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Gmina Brody: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”.

Czytaj więcej o: „Modernizacja/przebudowa boisk oraz doposażenie szkoły w Adamowie”

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych

2018-03-15

Ogłoszenie nr 532013-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.

Gmina Brody: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Nazwa projektu: „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie oraz rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych

Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

2018-03-08

Ogłoszenie nr 528632-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

2018-03-05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

Czytaj więcej o: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

2018-03-02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:

  1. Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
  2. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Małej
  3. Projekt oświetlenia ul. Skośnej w Dziurowie
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

2018-03-01

Ogłoszenie nr 525092-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

2018-02-28

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9”

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej w m. Rudnik i drogi krajowej nr 9 w m. Staw Kunowski (na działkach nr 235, 284 obręb Rudnik i 916, 988, 989, 994, 997, 998/2, 999/2 obręb Staw Kunowski) gm. Brody jako sieć napowietrzna.

Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:7381