Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Adamowie

24 czerwca 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie:

 

„Oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Adamowie ”.

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kablowej 0,4kV (YKY 4x10mm2 – 227mb) oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 156/5, 158/3, 159/1, 160/1 w miejscowości Adamów. Stanowiska oświetleniowego na słupie aluminiowym wraz z oprawami oświetleniowymi 2 x LED 222W – 4 kpl. Szczegółowe opis znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.

  1. Termin wykonania.

 

30.08.2019r.

 

  1. Przygotowanie oferty

 

Wartość robót należy podać na załączonym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie:

„OFERTA na wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Adamowie”.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji.


Oferty należy składać do 04.07.2019r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat).                                                                                       

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-06-24
Data publikacji:2019-06-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:374