Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Adamowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie:

 

„Oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Adamowie ”.

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kablowej 0,4kV (YKY 4x10mm2 – 227mb) oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 156/5, 158/3, 159/1, 160/1 w miejscowości Adamów. Stanowiska oświetleniowego na słupie aluminiowym wraz z oprawami oświetleniowymi 2 x LED 222W – 4 kpl. Szczegółowe opis znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.

  1. Termin wykonania.

 

30.08.2019r.

 

  1. Przygotowanie oferty

 

Wartość robót należy podać na załączonym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie:

„OFERTA na wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Adamowie”.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji.


Oferty należy składać do 04.07.2019r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat).                                                                                       

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-06-24
Data publikacji:2019-06-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:348