Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

 • Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.
 • Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.
 • Opracowanie kompletnego projektu budowlanego na podstawie załączonej koncepcji łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
 • Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.
 • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.
 • Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
 • Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

 

Projekty należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej (wersja papierowa powinna być zgodna z wersją elektroniczną).

Projekty budowlane i wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w 5 egzemplarzach, przedmiary robót w 2 egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać w 2 egz.

Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być dostarczone do Zamawiającego na opisanym nośniku CD lub DVD w formacie PDF i DOC (MS Word), rysunki w wersji PDF oraz DWG (AutoCad), kosztorysy w wersji PDF i XML( pozwalającej na otwarcie kosztorysu programem Norma PRO).

Projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu polecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie dwóch lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.

Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, w szczególności:

 • stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 1. Termin wykonania.

 

Złożenie kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 20.12.2019r.

 1. Przygotowanie oferty

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie:

„OFERTA na wykonanie projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej”.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji.


Oferty należy składać do 25.06.2019r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat).                                                                                       

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-06-13
Data publikacji:2019-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:166