OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.01.2.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam,

że postępowanie wszczęte na podstawie wniosku z dnia 05.03.2019 r. (data wpływu 08.03.2019 r.), na wniosek PGW Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie” wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć
w m. Brody woj. świętokrzyskie
– zlokalizowanego na dz. ew. 44, 47/6, 54/3, 178/2, 179/2, 180/8, 193/4 obr. 0003 Brody; 146/22, 146/27, obr. 0012 Ruda, jedn. ew. 261102_2 Brody, pow. Starachowicki, woj. świętokrzyskie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. W chwili obecnej nie jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia, ze względu na brak uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy. Przewidywany termin zakończenia sprawy ustala się do 20.07.2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 2096 ze zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia na przedmiotowe postępowanie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Brody.

  

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-06-11
Data publikacji:2019-06-11
Osoba sporządzająca dokument:Michał Karwacki
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:233