Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2019 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2019

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,
NIP: 664-19-40-504, tel: (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78

godz. urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek  – piątek 715 – 1515

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2019 roku”

Termin realizacji zamówienia – do 18.10.2019 r.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 1. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 203 tutejszego Urzędu Gminy w Brodach,  Stanisława Staszica 3,     27-230 Brody.
 2. Przedmiot zamówienia:
 • Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów zawierających azbest powinna zawierać: zapakowanie, załadunek, transport pokryć dachowych zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów.
 • Szacowana ilość odpadów planowana do usunięcia w 2019 roku wynosi ok. 165 Mg.

Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość została podana szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanej ilości odpadów.

 

 1. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 2. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
 • Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie.
 • Posiadać aktualną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo - cementowych lub zezwolenie w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych.
 • Posiadać obowiązujące do końca wykonania zamówienia, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą o odpadach.
 • Udokumentować należyte wykonanie usług (co najmniej 2 usługi) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.
 1. Kryterium wyboru ofert:

cena 100 %

VII.     Oferta ma zawierać:

 • Wypełniony formularz załączony do niniejszego zapytania ofertowego stanowiący załącznik nr 1
 • Kserokopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem o których mowa w pkt. V
 • Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Podpisaną klauzulę RODO stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

VII.     Ofertę należy  umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2019 roku”

VIII.   Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w pokoju 103 (sekretariat) Urzędu Gminy w Brodach do dnia 31.05.2019 r. do godz. 11 00

 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia, lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 4. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. VII) zostaną odrzucone.

XII.     Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający przystąpi do podpisania umowy z wybranym wykonawcą oraz do realizacji zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i przyznanie na ten cel środków finansowych.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-05-20
Data publikacji:2019-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:333