OBWIESZCZENIE o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia: Znak: ZOŚ.6220.01.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

OBWIESZCZENIE

o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz .2096 ze zm.), w związku z art.73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam

strony że po szczegółowym przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie” wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie – zlokalizowanego na dz. ew. 44, 47/6, 54/3, 178/2, 179/2, 180/8, 193/4 obr. 0003 Brody; 146/22, 146/27, obr. 0012 Ruda, jedn. ew. 261102_2 Brody, pow. Starachowicki, woj. Świętokrzyskie, zmieniam kwalifikację przedmiotowego przedsięwzięcia z § 2 ust. 1 pkt 36  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), na § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 65 ww. przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor przewidział: remont/przebudowę umocnień skarpy od wodnej zapory czołowej, jazu segmentowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zabytkowego jazu Staszicowskiego, murów oporowych i niecki wypadowej, umocnień bocznych na lewym i prawym brzegu zbiornika, drenażu podłużnego zapory czołowej oraz betonowych umocnień obwałowania koryta odpływowego. Ww. zakres robót nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania wnioskowanego terenu, będzie formą przywrócenia dobrego stanu technicznego aktualnie istniejących obiektów oraz działaniem mającym na celu wzrost efektywności bieżącej instalacji. W związku z powyższym zmieniono kwalifikację przedsięwzięcia na § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 65 ww. rozporządzenia. 

 Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Brody. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Brodach, w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pokój nr 203 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:15 do godz. 15:15, lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@brody.info.pl.

Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3  ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu
z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Radomiu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Stosownie do art. 36 § 1 kpa zawiadamiam, iż niniejsze postępowanie nie może być załatwione w ustawowym terminie. Przedłużenie terminu spowodowane jest zmianą kwalifikacji przedsięwzięcia oraz brakiem opinii organów opiniujących. Przewidywany termin zakończenia sprawy ustala się do 10.06.2019 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie
z art. 37 kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia na przedmiotowe postępowanie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Brody. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że w BIP UG w Brodach został opublikowany wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Michał Karwacki
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:140