Zaproszenie do składania ofert na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją robót :

 • udział w przekazaniu terenu budowy,
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
  z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno -  budowlanymi, normami 
  i przepisami  BHP,
 • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu), materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy
  i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji  projektowej
  i specyfikacjach technicznych,
 • zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie
  z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów  zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów   budowlanych oraz urządzeń  technicznych,
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • kontrolowanie ilości i  terminowości wykonywania robót,
 • uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych  inwestycji,
 • przygotowanie zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego,
 • sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji).      

Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do realizacji wszystkich innych czynności zarządzeń  określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej   realizacji zadania   inwestycyjnego  i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej przy ogłoszeniu na wykonanie robót budowlanych.

 

 

 1. Wiedza i doświadczenie

 

 1. Wymagania dotyczące funkcji inspektora nadzoru:

 

Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora musi posiadać uprawnienia w zakresie nadzorowania robót  budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • wykazu inwestycji, o podobnym charakterze i zakresie na których Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagane jest wskazanie min. 2 inwestycji o podobnym charakterze i zakresie, realizowanych w ostatnich 3 latach (licząc od dnia złożenia oferty).

 

 • Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

 

 1. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
 2. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące mieć wpływ na cenę.

 1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3,
  27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat) w terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 9.45.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta na adres podany w pkt. 3, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-04-30
Data publikacji:2019-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:274