OBWIESZCZENIE: Znak: ZOŚ.6220.01.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

strony że na podstawie wniosku z dnia 05.03.2019 r. (data wpływu: 08.03.2019 r.), uzupełnionego dnia 25.03.2019 r. (data wpływu 26.03.2019 r.) złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Pana Ryszarda Wiosnę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie” wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie – zlokalizowanego na dz. ew. 44, 47/6, 54/3, 178/2, 179/2, 180/8, 193/4 obr. 0003 Brody; 146/22, 146/27, obr. 0012 Ruda, jedn. ew. 261102_2 Brody, pow. Starachowicki, woj. świętokrzyskie.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Brody. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Brodach, w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody II piętro, pokój nr 203 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:15 do godz. 15:15, lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@brody.info.pl.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 36  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Radomiu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że w BIP U.G w Brodach został opublikowany wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-04-04
Data publikacji:2019-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Michał Karwacki
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:66