Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

11 marca 2019

PB.6845.2.2019                                                                                                       Brody dn.07.03.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.
Nr działki
 Pow. w ha
Opis nieruchomości położenie
 
Przeznaczenie w planie miejscowym
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł  i termin wnoszenia opłat
Nr księgi wieczystej
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
1
877
 0,2700
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Krynkach w pobliżu
ul. Polnej
 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27.11.2009 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny zieleni naturalnej - ZN
 82,20 zł
 Czynsz zwolniony
 z podatku VAT
 Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 czerwca każdego roku.
 KI1H/00003341/6
 Dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne
 
UWAGA:
1.Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2.Podania – oferty  należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3.
3.Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
4.Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 11.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.
Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w  prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Renata Białek
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:215