Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2019

 

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Lubieni ul. Wschodnia 2

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 38,00m2, składa się z trzech pomieszczeń i korytarzyka w podpiwniczeniu budynku.

Lokal znajdujący się w podpiwniczeniach budynku należącego do Gminy Brody w Lubieni ul. Wschodnia 2, ozn. księgą wieczystą Kw KI1H/00024425/2, na działce nr ewid. 490/4.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasowe przeznaczenie: działalność usługowa.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt wg zgłoszenia właściciela lokalu.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

 

 

Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT.
Wadium: 430 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 22.02.2019 r. o godz. 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 19.02.2019r.
Nr konta: 28 1050 1423 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
1/  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
2/  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości;
3/  w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
4/  w przypadku osób prawnych - dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:

1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).
2/  Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
3/  Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
4/  Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
5/  W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
6/  Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-02-06
Data publikacji:2019-02-06
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Zięba
Liczba odwiedzin:171