Rozbiórka budynku socjalno- administracyjnego typu „Zębiec”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Rozbiórka budynku socjalno- administracyjnego typu „Zębiec”

(biurowiec dla 120 osób)”

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku socjalno administracyjnego typu „Zębiec” (biurowiec dla 120 osób) stanowiącego własność Gminy Brody, zlokalizowanego w Brodach przy ul. St. Staszica 3  na działkach 223/15, 224/2, 1300/9.

Dane ogólne budynku:

-        Długość

-        Szerokość

-        Wysokość (średnia)

-        Kubatura budynku

-        Powierzchnia użytkowa

-        Powierzchnia zabudowy

58,06 m

12,41 m

6,80 m

4 900,00 m3

1 512,60 m2

750,50 m2

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony 2 klatkowy, przeznaczony był na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy oraz Urzędu Pocztowego. Powierzchnię użytkową budynku wykorzystano na biura, komunikację, salę zebrań, magazyn materiałów biurowych, archiwum oraz administrację urzędu pocztowego.

Konstrukcja budynku stalowa. Elementy konstrukcji ścian, stropów, schodów montowane przy pomocy połączeń śrubowych. Z posiadanej przez Zamawiającego (częściowej) dokumentacji wynika, że ilość stali konstrukcyjnej użytej do budowy wyniosła ok. 54 ton.

Fundamenty w części niepodpiwniczonej betonowe (stopy pod słupy). W części podpiwniczonej ściany piwnic z bloczków betonowych i cegły.

Elementem nośnym stropu jest blacha trapezowa z wykorzystaniem jako belek stropowych dwuteowników N-120. Przestrzenie między belkami wypełnione materiałem izolacyjnym (wełna mineralna). Strop nad piwnicami z płyt otworowych prefabrykowanych.

Stropodach budynku wykonany z blach trapezowych konstrukcyjnych z umocowanymi do nich płytami z wełny mineralnej. Pokrycie z trzech warstw papy na lepiku. Sufit podwieszany z płyt suchego tynku gipsowego, mocowanych do łat przytwierdzonych do dolnych stopek rygli.

Konstrukcja nośna ścian wykonana z ram stalowych łączonych w węzłach śrubami. Ściany wykonane z elementów prefabrykowanych – ramy drewniane obite od strony zewnętrznej płytami pilśniowymi, od strony wewnętrznej suchy tynk. Przestrzenie między płytami wypełnione wełną mineralną z ekranem papowym. Ściany od strony zewnętrznej poszyte blachą stalową trapezową. Ściany wewnętrzne wykonane z drewnianego rusztu, obitego obustronnie płytami.

Posadzki wykonane na podsypce piaskowej gr. 20 cm, na piasku podłoże z chudego betonu, płyta pilśniowa miękka gr. 12,5 mm na abizolu oraz płyta pilśniowa twarda przyklejona abizolem. Powierzchnia pokryta w przeważającej części pomieszczeń gumolitem. Posadzki na stropie jak na podłożu gruntowym, bez podsypki piaskowej. Schody wewnętrzne jednobiegowe szerokości1,2 m. Konstrukcja nośna schodów stalowa, stopnie schodowe betonowe w ramkach stalowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna parteru zabezpieczone kratami z prętów stalowych. Budynek ogrzewany był elektrycznie przy pomocy pieców akumulacyjnych. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową
i kanalizacyjną. Schody zewnętrzne budynku betonowe, obustronnie obmurowane bloczkami betonowymi z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 

Do obowiązków Wykonawcy należ:

 • wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 • rozbiórka ww. obiektu zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacją – projektem rozbiórki oraz pozwoleniem na rozbiórkę, przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego,
 • prowadzenie prac rozbiórkowych z zachowaniem szczególnej ostrożności m.in. poprzez: opracowanie planu BIOZ,
 • zastosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie realizowanej rozbiórki,
 • wygrodzenie stref niebezpiecznych uniemożliwiających dostęp osobom postronnym oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej,
 • wydzielenie składowiska materiałów z rozbiórki, tj. drewno, stal, gruz,
 • zastosowanie specjalistycznych urządzeń przy ręcznym usuwaniu materiałów
  z rozbieranego budynku, np. zsuwnice pochyłe, rynny spustowe i in.,
 • w celu zmniejszenia zapylenia – zainstalowanie zraszaczy na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy,
 • zabezpieczenie sąsiedniej zabudowy (w tym powiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o zamiarze przystąpienia do rozbiórki) oraz drzewostanu przed ewentualnym uszkodzeniem,
 • zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
 • wywóz i przekazanie odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji zadania do unieszkodliwienia. Udokumentowanie („karta przekazania odpadu”) sposobu zagospodarowania odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego zadania,
 • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej będzie sprawował funkcję kierownika budowy.

 • wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 • opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot:  45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe

Dodatkowe przedmioty: 

45.11.00.00-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.11.10.00-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

 

 1. Przygotowanie oferty

 

 1. Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

 1. Formularz Ofertowy – według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji  o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji.

 1. Wykonawca określi cenę brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
  z wykonaniem zamówienia.


Oferty należy składać do 15.02.2019r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3,
27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat) lub na adres inwestycje@brody.info.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:760