Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

16 stycznia 2019

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Nr za-da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2019 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2019 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta, adres

Termin realizacji zadania:

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Udział w treningach i rozgrywkach ligowych

55 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2019

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

Zawody i treningi piłkarskie

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

01.03.2019 – 17.12.2019

 

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

Piłka nożna Barchan Krynki

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

01.03.2019 –

31.10.2019r.

3

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki

Treningi i wyjazdy zawodników LKB Rudnik. Organizacja biegów

15 000 zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 18 000 zł.

30.01.2019 – 17.12.2019r.

4

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego

Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego – etap I

5 000,00 zł

Polski Związek Wędkarski  O/Kielce – 7 000 zł

18.02.2019 – 17.12.2019r.

5

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody – dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy

Piłka siatkowa
i tenis stołowy Barchan Krynki

4 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

21.01.2019 – 17.12.2019r.

Suma:

84 000,00 zł

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zawarcie umowy
na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia  oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru
ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż określona w ofercie).

Na otwarty konkurs nadesłano sześć ofert od pięciu stowarzyszeń. Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 11.01.2019 r. Na zadanie nr 2 pod nazwą „Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody” wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniają merytoryczne i formalne warunki konkursu. Komisja rozpatrzyła te wnioski pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący, oceniła przedstawione plany działań, kalkulacje kosztów realizacji zadania oraz uwzględniła wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Po przeprowadzonej analizie ofert, komisja konkursowa przedstawiła opinię co do wysokości środków na poszczególne zadania. Wójt Gminy Brody zaakceptował tę propozycję i przyznał dotacje jak w powyższej tabeli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Liczba odwiedzin:360