Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2019

 PB.6830.2.2018                                                                                           Brody, 04.01.2019 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi KUCZÓW - obręb 0008, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 513 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 511/1, 511/2 oraz 515.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 Gmina Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP : 664 19 40 504

Tel : 41 271 12 31 wew. 223 lub 210

e-mail geodezja@brody.info.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi KUCZÓW - obręb 0008, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 513 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 511/1, 511/2 oraz 515 wg załącznika graficznego.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy pomiędzy wymienionymi działkami poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
i upoważnienia przez Wójta Gminy Brody do czynności ustalenia przebiegu granic.

 IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2018 r., do godz. 1000 pisemnie w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 715 do 1515 lub przesłać pocztą. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Oferta musi zawierać oznaczenie: ,,Oferta na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości we wsi Kuczów, gm. Brody”.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2018 r. o godz. 1200.

 Adres do doręczeń w formie:

  1. Pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
  2. Faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. W wersji elektronicznej na adres e-mail: geodezja@brody.info.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

 V. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Monika Barańska tel. 41 271 12 31 e-mail: geodezja@brody.info.pl

 

                                                                                              Wójt Gminy Brody

                                                                                                  Marzena Bernat

W załączeniu:

Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną granicą do ustalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:230