Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2018

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

Lp.
Nr
 działki
Powierzchnia ogólna w ha
Opis nieruchomości,
położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena Netto nieruchomości w zł.
Numer Księgi Wieczystej
UWAGI
 1.     
 511/6   
 0,2700 ha.
 
Nieruchomość gruntowa
niezabudowana,
o szerokości około
4,00 m., posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
w miejscowości KRYNKI,
przy ul. Długiej,
obręb 0007.
Ma kształt prostokąta.Teren pochyły
w kierunku północno -wschodnim,
w środkowej części pofałdowany, miejscami z dużym spadkiem.Warunki zagospodarowania
i uprawy – słabe.
 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27.11.2009 r.,działka nr 511/6 położona jest częściowo na terenie:
- oznaczonym symbolem 1.KDGP, droga istniejąca główna ruchu przyspieszonego, krajowa- oznaczonym symbolem 8.KDL,          droga projektowana lokalna/gminna- oznaczonym symbolem 3.U, przeznaczonym pod usługi- oznaczonym symbolem R/ZL, przeznaczonym do zalesień- oznaczonym symbolem R, tereny rolnicze- oznaczonym symbolem 12.MNe/RM, przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej
i zabudowy zagrodowej.
 11 208,00 zł. (słownie złotych: jedenaście tysięcy, dwieście osiem 00/100) Do części nieruchomości
 o przeznaczeniu budowlanym zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 KI1H/00039043/8
 
Przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 12.2018 r.
  2. b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 12.2018 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 12.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.,
 a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Brody, na parterze w Biurze obsługi interesantów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209
lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-11-13
Data publikacji:2018-11-13
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Liczba odwiedzin:255