Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Obwieszczenie

2 listopada 2018

 

Wójt Gminy Brody                                                                                                                                 Brody, dnia 02.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek

Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody reprezentowanej przez pełnomocnika firmę KOLMAR Marta Bąbel – Szewna, ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1113, 1112, 1111, 1101/1, 1101/2, 1100/3, 1100/1, 1100/2, 1099/2, 1099/1, 1098/1, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1097/5, 1097/4, 1097/3, 1097/1 położonych w miejscowości Młynek, gmina Brody.

 

 

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-11-02
Data publikacji:2018-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:32