Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Kuczów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi KUCZÓW - obręb 0008, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 513 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 511/1, 511/2 oraz 515.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 Gmina Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP : 664 19 40 504

Tel : 41 271 12 31 wew. 223 lub 210

e-mail geodezja@brody.info.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi KUCZÓW - obręb 0008, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 513 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 511/1, 511/2 oraz 515 wg załącznika graficznego.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy pomiędzy wymienionymi działkami poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Zamówienie należy wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy i upoważnienia przez Wójta Gminy Brody do czynności ustalenia przebiegu granic.

 4. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2018 r., do godz. 1000 pisemnie w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 715 do 1515 lub przesłać pocztą. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Oferta musi zawierać oznaczenie: ,,Oferta na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości we wsi Kuczów, gm. Brody”.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 1200.

 Adres do doręczeń w formie:

  1. Pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
  2. Faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. W wersji elektronicznej na adres e-mail: geodezja@brody.info.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

 5. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Monika Barańska tel. 41 271 12 31 e-mail: geodezja@brody.info.pl

                                                                                              Wójt Gminy Brody

                                                                                                 Marzena Bernat

W załączeniu:

Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną granicą do ustalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-10-17
Data publikacji:2018-10-17
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:273