dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą).

Na zestaw interaktywny składa się:

Monitor interaktywny dotykowy (1 szt.)

Głośniki do tablicy interaktywnej (1 kpl.)

o parametrach minimalnych:

Monitor interaktywny dotykowy

Parametr

 

Opis

Przekątna ekranu

min 55”

Czas reakcji matrycy

max 15 ms

Rozdzielczość matrycy

min 1920 x 1080 matowa

Kontrast

min. 1000 :1

Oprogramowanie

Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego

Okablowanie

HDMI, USB

Mocowanie

Możliwość montażu na ścianie

Zasilanie

min 7,5 metra

Dodatkowe wymagania

Wbudowany czytnik kart pamięci    Wbudowane min 2 x USB, 1x Rj45

Gwarancja

Nie mniej niż 2 lata

 

 

 

 

Głośniki do tablicy interaktywnej

 

Parametr

 

Opis

Moc RMS

40 W (2 x 20W)

Pasmo przenoszenia

20 - 20000 Hz

Impedancja

4 Ohm

Dźwięk

Wysoka jakość i przestrzenność dźwięku

Dodatkowe wymagania

Kolumny dwudrożne

Gwarancja na zestaw

Nie mniej niż 2 lata

 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w zapytaniu wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.

Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym,

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

32322000 - 6      Urządzenia multimedialne

39162000 - 5      Pomoce naukowe

 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie ul. Słoneczna 1,  instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Wykonawca zapewni techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

 

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia:

 • posiadają deklarację CE;
 • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
 • są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż
  2 lata

 

 

 1. Warunki gwarancji

Gwarancja biegnie od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego.

Gwarancja obejmuje między innymi:

 • usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych sprzętu;
 • naprawę uszkodzeń sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,
 • usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu sprzętu;

Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 h od daty przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy.

Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od daty powtórnego zgłoszenia awarii.

Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy bądź wymiany uszkodzonego sprzętu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

 

-  do 10 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

- Formularz Ofertowy – według załączonego wzoru

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 

Oferty należy składać do 08.08.2018r do godz. 1000 w UG Brody ul. St. Staszica 3,
27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat) lub na adres inwestycje@brody.info.pl

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-07-27
Data publikacji:2018-07-27
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:217