Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

12 czerwca 2018

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2018 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

 

 

Rodzaj zadania do realizacji
w 2018 roku (z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2018 r.
(z oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta:

Termin realizacji zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Uprawiając piłkę nożną spełniamy nasze marzenia

55 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna Brody” ul. Radomska 34, 27-230 Brody

Od dnia podpi-
sania umowy do 17.12.
2018r.

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach sportowych odbywających się na terenie gminy Brody - dotyczy dyscyplin: piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka

Piłka nożna
i tenis stołowy Barchan Krynki

4 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul.  Długa 111, 27-230 Brody

18.06.2018 –
17.12.2018

Lekkoatletyka - treningi, udział w zawodach i  upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody.

Lekkoatletyka – wyjazdy zawodników LKB Rudnik, treningi, udział w zawodach, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Brody.

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27,
27-230 Brody

20.06.2018 – 17.12.2018

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

01.07.2018 – 17.12.2018

Suma:

80 000,00 zł

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).  Na konkurs nadesłano cztery oferty od czterech organizacji pozarządowych. Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 98/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 07.06.2018r. Nie wpłynęła żadna oferta na zadanie nr 4 „Wędkarstwo rzutowe – treningi, udział i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody”. Nadesłane oferty spełniały merytoryczne i formalne warunki konkursu. Komisja rozpatrzyła wnioski pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący, oceniła przedstawione plany działań, kalkulacje kosztów realizacji zadania oraz uwzględniła wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Po przeprowadzonej analizie ofert, komisja konkursowa przedstawiła opinię co do wysokości środków na poszczególne zadania. Propozycja
ta została zaakceptowana przez Wójta Gminy Brody. Przyznano dotacje zgodnie z powyższą tabelą.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-06-12
Data publikacji:2018-06-12
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Liczba odwiedzin:313