Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

28 maja 2018
 WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Lp.
Nr
 działki
Powierzchnia
ogólna w ha
Położenie nieruchomości
Cena Netto
nieruchomości
w zł
Numer
Księgi
Wieczystej
UWAGI
1.
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
269/1
 
 
 
269/2
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0062 ha
 
 
 
0,0101 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, położona
 w miejscowości
STYKÓW
przy ul. Świętokrzyskiej
bez dostępu do drogi publicznej.
 
 
 
 3200,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100)
 
5700,00 zł.
(słownie złotych: pięć tysięcy siedemset 00/100)
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dniu sprzedaży
KI1H/00046548/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzedaż
na drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.
 
 
 
 
 
 
Przeznaczenie i opis nieruchomości
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r, działki nr: 269/1, 269/2 położone są na terenie oznaczonym symbolem 3. UP przeznaczonym dla zabudowy usług publicznych i znajdują się w strefie bezpieczeństwa napowietrznej linii energetycznej SN-15 KV.

Działka nr 269/1 stanowi wąski pas gruntu o szerokości około 5 m (niezagospodarowana skarpa) w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przylega do sąsiedniej działki zabudowanej oznaczonej nr 277.

Działka nr 269/2 stanowi wąski pas gruntu o szerokości do 6 m, w kształcie zbliżonym do trójkąta (skarpa). Przylega do działki sąsiedniej zabudowanej oznaczonej nr 278.

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 07.2018 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 07.2018 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 28.05.2018 r. do dnia 19.06.2018 r., a ponadto informację
o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209
lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-05-28
Data publikacji:2018-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:721