Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej.

 

Lp. Nr
 działki
Powierzchnia
ogólna
 w ha
Położenie nieruchomości Cena Netto
nieruchomości
w zł
Numer
Księgi
Wieczystej
UWAGI
1. 174/2    0,0849 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości STYKÓW przy ul. Poprzecznej - bez dostępu do drogi publicznej 7 774,00 zł
(słownie złotych: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery  00/100)
Do ceny  sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży
KI1H/00025242/2 Sprzedaż na drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016. 2147 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 07.2018 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 07.2018 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym  terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 21.05.2018 r. do dnia 12.06.2018 r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209
lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-05-21
Data publikacji:2018-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:306