Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2018

Ogłoszenie nr 550118-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3 , 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail inwestycyjny.brody@vp.pl, faks 412 711 231.

Adres strony internetowej (URL): www.brody.info.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.brody.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.brody.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.
Adres:
Urząd Gminy w Brodach u. Stanisława Staszica 3; 27 - 230 Brody

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Numer referencyjny: I.271.KL.18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody, jak również pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Młynek przy ul. Leśnej” oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubienia, gmina Brody”

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45252127-4

71520000-9

71630000-3

45232410-9

45220000-5

45111200-0

45231110-9

45233250-6

45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: Dla części 1: 200.000,00 zł Dla części 2: 250.000,00 zł środków lub zdolność kredytową tej samej wysokości Dla części 3: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku Dla części 4: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku b. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż: Dla części 1: 3.000.000,00 zł Dla części 2: 5.000.000,00 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu. Dla części 3: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku Dla części 4: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: W odniesieniu do części 1 i/lub 2 zamówienia - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W odniesieniu do części 3 i/lub 4 zamówienia - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla części 1: jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową jednej oczyszczalni ścieków dla minimum 1000 RLM. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2. 000 000,00 zł brutto. Dla części 2: jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową kanalizacji sanitarnej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 500 000,00 zł brutto. Dla części 3 i 4: jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmującą swoim zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków (wartości budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum 1 000 000,00 zł brutto) lub jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmującą swoim zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej (wartości budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum 1 000 000,00 zł brutto). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty/usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw. osobami: Dla części 1: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy, na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie/przebudowie/rozbudowie jednej oczyszczalni ścieków dla minimum 1000 RLM, oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. Dla części 2: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. Dla części 3: Inspektorem nadzoru branży sanitarnej – posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa. Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnej (wartości budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum 1 000 000,00 zł brutto) oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; Inspektorem nadzoru branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; Dla części 4: Inspektorem nadzoru branży sanitarnej – posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa. Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnej (wartości budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum 1 000 000,00 zł brutto) oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; Inspektorem nadzoru branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty na część 1 i 2 Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami do wszystkich części na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na część 3 i 4 Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami do wszystkich części na które składa ofertę. Do wykazu osób w stosunku do części 1 należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba/osoby posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Do wykazu osób w stosunku do części 2 należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba/osoby posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Do wykazu osób w stosunku do części 3 należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba/osoby posiada wymagane uprawnienia. Do wykazu osób w stosunku do części 4 należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba/osoby posiada wymagane uprawnienia Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp; Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych (dotyczą Wykonawców ubiegających się o części 1 i/lub 2 zamówienia) - składane na wezwanie Zamawiającego: Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót ; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych (dotyczą Wykonawców ubiegających się o części 3 i/lub 4 zamówienia) - składane na wezwanie Zamawiającego: Wykaz wykonanych/wykonywanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem ; Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W odniesieniu do wykonawców ubiegających się o część 1 i/lub 2 zamówienia - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 11), o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) – dla części 1; 100.000,00 zł (słownie: sty tysięcy złotych 00/100) – dla części 2 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 3 Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 4 Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 10 z późn. zm.). Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Śląski oddział Starachowice nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 z dopiskiem: „Wadium – znak sprawy: I.271.KL.18”. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  • Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: a. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru. b. w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. c. konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. d. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. e. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. f. W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane, jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych. g. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego, Jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót skalkulowaną w oparciu o średnie ceny funkcjonujące na lokalnym rynku, Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych cen w oparciu o średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2017. h. Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp 1.2 Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: a. Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej. b. Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane. c. Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. d. Zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a - c następuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 1.3 Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach: a. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz); b. Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c. Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; d. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e. Wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót; f. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. - odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. g. Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 1.4 Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że: a. spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b. wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); c. Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego; d. Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 1.5 Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach nie niższych niż wskazane w ofercie oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. 2. W odniesieniu do części 2 Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach|: 2.1 Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: a. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru. b. w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. c. konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. d. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. e. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. f. W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane, jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych. g. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego. Jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu o średnie ceny funkcjonujące na lokalnym rynku, Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych cen w oparciu o średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2017. h. Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 2.2 Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: a. Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej. b. Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane. c. Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. d. Zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a - c następuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 2.3 Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach: a. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz); b. Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c. Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; d. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e. Wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót; f. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. - odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. g. Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 2.4 Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że: a. spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b. wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); c. Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego; d. Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 2.5 Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach nie niższych niż wskazane w ofercie oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. 3. W odniesieniu do części 3 Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7b do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach|: 3.1 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót dla części 1 zamówienia, skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru. 3.2 Zmiana osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego jest możliwa pod warunkiem, że osoby przyjmujące obowiązki spełnią wymogi określone w SIWZ. O zmianie Inspektor Nadzoru winien poinformować Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed tym faktem. 3.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót dla części 1 zamówienia. 3.4 W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych dla części 1 zamówienia, objętych nadzorem inwestorskim w ramach podpisanej Umowy, wykonywanie postanowień podpisanej Umowy ulega zawieszeniu do czasu wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych. 4. W odniesieniu do części 4 Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7c do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach|: 4.1 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót dla części 2 zamówienia, skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru. 4.2 Zmiana osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego jest możliwa pod warunkiem, że osoby przyjmujące obowiązki spełnią wymogi określone w SIWZ. O zmianie Inspektor Nadzoru winien poinformować Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed tym faktem. 4.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót dla części 2 zamówienia. 4.4 W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych dla części 2 zamówienia, objętych nadzorem inwestorskim w ramach podpisanej Umowy, wykonywanie postanowień podpisanej Umowy ulega zawieszeniu do czasu wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych. 5. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-10, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krynkach, gm. Brody, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie. Oczyszczalnia przeznaczona będzie dla ścieków pochodzących z sołectw: Krynki, Brody, Młynek, Lubienia, Budy Brodzkie, Staw Kunowski i Rudnik. Będą to ścieki z mieszkalnictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej oraz małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Zakładana przepustowość oczyszczalni wyniesie: - RLM = 5 900 - Qdśr = 900 m3/d - Qdmax = 1170 m3/d - Qhmax = 90 m3/h Ładunki zanieczyszczeń - Ł BZT5 324,5 kg/d - Ł ChZT 649,0 kg/d - Ł Zawiesina og. 324,5 kg/d Stężenia zanieczyszczeń - S BZT5 360,0 g/m3 - S ChZT 720,0 g/m3 - S Zawiesina og. 360,0 g/m3 Po zakończeniu rozbudowy oczyszczalni ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika rurociągiem grawitacyjnym, którego wylot, w postaci betonowego przyczółku zabezpieczonego kratą, znajduję się w skarpie koryta rzeki Kamiennej – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Technologia oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45111291-4, 45111200-0, 45220000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

20,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11,68km. Kanały grawitacyjne o długości 10 359,00 m wykonane będą z rury PVC fi 200 mm klasy S i rury PVC fi 160mm klasy S, Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej tłocznej wynosi - 1319,5 m. Rurociągi wykonane będą z rur tłocznych o średnicy PE fi 90x5,4 mm, Na kanałach grawitacyjnych zostaną wykonane: - studnie betonowe fi 1200 mm i 1000 mm rewizyjne i kaskadowe, Na rurociągach tłocznych studnie betonowe fi 1200 mm rewizyjne i rozprężne, Wykonane zostaną również studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 600 mm z włazem na kanałach bocznych. Przepompownie ścieków: - zbiorniki sieciowych przepompowni ścieków fi 1500mm z polimerobetonu, Zostaną wykonane cztery sieciowe przepompownie ścieków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45231300-8, 45220000-5, 45231110-9, 45233250-6, 45111291-4, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2019-09-20


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

20,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”. 1. Zakres robót budowlanych związanych z budową: wykonanie oczyszczalni ścieków o docelowych parametrach technicznych: - RLM = 5 900 - Qdśr = 900 m3/d - Qdmax = 1170 m3/d - Qhmax = 90 m3/h Ładunki zanieczyszczeń - Ł BZT5 324,5 kg/d - Ł ChZT 649,0 kg/d - Ł Zawiesina og. 324,5 kg/d Stężenia zanieczyszczeń - S BZT5 360,0 g/m3 - S ChZT 720,0 g/m3 - S Zawiesina og. 360,0 g/m3 Technologia oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku. 2. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy: a) pełen zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, e) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, g) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą Brody, a Wykonawcą robót budowlanych, h) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecności wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej, i) kontrola prawidłowości realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, j) sporządzanie miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) z przebiegu robót, k) przygotowywanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru, l) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp. m) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie częściowych i końcowych protokołów odbioru robót budowlanych, potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie protokołów z wodnej próby szczelności kanałów i z innych niezbędnych czynności kontrolnych, n) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, o) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy, p) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3. Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: a) przybycia na teren budowy w jak najszybszym czasie, od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach niecierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych umową, b) kontrola budowy w dni robocze min. 2 razy w tygodniu - co winno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz podpisem na liście obecności będącej w siedzibie Zamawiającego, c) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót - oraz w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących wykonywania zadania inwestycyjnego, d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego do kontrolowania rozliczeń budowy, e) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, f) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71630000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”. 1. Zakres robót budowlanych związanych z budową: W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11,68 km. Kanały grawitacyjne o długości 10 359,00 m wykonane będą z rury PVC fi 200 mm klasy S i rury PVC fi 160mm klasy S, Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej tłocznej wynosi - 1319,5 m. Rurociągi wykonane będą z rur tłocznych o średnicy PE fi 90x5,4mm, Na kanałach grawitacyjnych zostaną wykonane: - studnie betonowe fi 1200mm i 1000mm rewizyjne i kaskadowe, Na rurociągach tłocznych studnie betonowe fi 1200mm rewizyjne i rozprężne, Wykonane zostaną również studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 600 mm z włazem na kanałach bocznych. Przepompownie ścieków: - zbiorniki sieciowych przepompowni ścieków fi 1500mm z polimerobetonu, Zostaną wykonane cztery sieciowe przepompownie ścieków. 2. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy: a) pełen zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, e) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; f)

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-04-25
Data publikacji:2018-04-25
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:51508