Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

10 kwietnia 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

W związku z likwidacją barier architektonicznych Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego.

W ramach dostawy Wykonawca musi zapewnić transport schodołazu gąsienicowego do wskazanej placówki łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem oraz pierwszym demonstracyjnym uruchomieniem na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego schodołazu gąsienicowego przez osobę do tego wykwalifikowaną posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia.

Minimalne parametry techniczne schodołazu gąsienicowego:

 1. dostosowany do różnych rodzajów wózków w tym do wózka typu X2 JUNIOR 3.351-351,
 2. regulowany pas bezpieczeństwa i zagłówek,
 3. wskaźnik naładowania baterii,
 4. dołączona ładowarka umożliwiająca szybkie i całkowite naładowanie akumulatorów,
 5. wjazd do góry i zjazd w dół po schodach odbywający się przy pomocy wciśnięcia odpowiednich przycisków,
 6. awaryjny przycisk STOP,
 7. gąsienice z niebrudzącej gumy o wysokim współczynniku tarcia,
 8. wyposażony w koła dojazdowe,
 9. temperatura pracy i przechowywania –20°C +50°C,
 1. udźwig minimum 130 kg,
 1. waga urządzenia do 60 kg.

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenie:

 1. posiada deklarację CE;
 2. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 3. jest fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 4. posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 5. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż
  2 lata
 6. Warunki gwarancji

Gwarancja biegnie od daty odbioru urządzenia przez Zamawiającego.

Gwarancja obejmuje między innymi:

 1. usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzenia do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów użytkowych schodołazu gąsienicowego,
 2. naprawę uszkodzeń schodołazu gąsienicowego (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego), w tym wymianę podzespołów na nowe,
 3. czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 h od daty przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy schodołaz gąsienicowy zastępczy,
 4. Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy schodołazu gąsienicowego bądź jego wymiany.
 • Termin realizacji zamówienia

- do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

 1. kompletny, wypełniony formularz ofertowy – według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 2. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 4. specyfikację techniczną schodołazu gąsienicowego.
 5. Kryteria oceny oferty
 6. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 7. Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje).
 8. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 9. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
 10. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. wykona przedmiot zamówienia w terminie,
 2. rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,
 2. wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 • Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferty należy składać do 18.04.2018 r. do godz. 1000 w UG Brody ul. St. Staszica 3,
  27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w ust.1.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,
 2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

 

           

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-04-10
Data publikacji:2018-04-10
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:188