Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

9 kwietnia 2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.

 Nr działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

położenie

Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł  i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 262/2

 0,2898

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Borze Kunowskim

przy ul. Nowej,

w użytkach gruntowych:

Rola V, Łąka V.

 

 Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, działka położona jest w strefie upraw rolniczych oraz częściowo w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej z udziałem agroturystyki
i indywidualnego budownictwa letniskowego.

 33,60 zł.

(słownie:  trzydzieści trzy złote 60/100)

Czynsz zwolniony
 z podatku VAT

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 czerwca każdego roku.

 KI1H/00028548/8

 

 

Dzierżawa gruntu na cele rolnicze

UWAGA:

1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2. Podania - oferty należy składać w Urzedzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

3. Okres zawarcia umowy dzierżawy - 3 lata.

4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 09.04.2018 r do dnia 30.04.2018 r, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl i www.bip.brody.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-04-09
Data publikacji:2018-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:242