Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Ogłoszenie

Ogłoszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

RUDNIK

przy ul. Ostrowieckiej

obręb 0013

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 18

o powierzchni
0,1700 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00021831/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

40 000,00 zł

 

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

Gmina Brody nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Rudnik. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody uchwaloną uchwałą nr XXXX/258/2014 Rady Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2014 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług nieuciążliwych.

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki w miarę regularny, teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. W części wschodniej działki grunt bagnisty, często ulega podtopieniom i tworzą się zastoiska wody. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa, pozostały grunt porośnięty trawą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (drogi krajowej nr 9)Nieruchomość położona jest około 3,6 km od Urzędu Gminy Brody oraz około 12 km od miasta powiatowego Starachowice. Około 50 km od gminy leżą Kielce i Radom.

Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278 ze zm.)

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość
  w Rudniku – działka nr 18

 • Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 11.10.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. godzina 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102..

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł.

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 12.11.2020 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223

 

WÓJT GMINY BRODY

/-/ Marzena Bernat

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-10-12
Data publikacji:2020-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:11