Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

z dnia 20 września 2018r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) oraz Uchwały  Nr IV/28/18 Rady Gminy w Brodach z  dnia 28 marca 2018  r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

27 września 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

Obwieszczenie

Brody, dn. 24.09.2018 r.

Wójt Gminy Brody

OBWIESZCZENIE

             na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.).

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek: KOLMAR Marta Bąbel – Szewna, ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działająca przez pełnomocnika Pana Marka Kolatorowicza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4kV na dz. nr ewid. 8, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1 położonych w miejscowości Młynek, gmina Brody.

                                                                                                          Wójt Gminy Brody

                                                                                                             Marzena Bernat

27 września 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 

I.             Organizator konkursu – Emitent

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

 

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: gmina@brody.info.pl

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

II.                  Określenie przedmiotu konkursu

1.      Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr X/  62 /18  Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu wyemitowanych w 2016 r. obligacji w kwocie 600.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.900.000,00 zł.

26 września 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 2 o pow. 0,1400 ha, 81 o pow. 0,0800 ha, 106 o pow. 0,1700 ha, 128 o pow. 0,1300 ha i 226 o pow. 0,1200 ha.

26 września 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 41 o pow. 0,1200 ha i położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 833 o pow. 0,3572 ha.

26 września 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

 


 

24 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21.09.2018

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRODYNa podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)


zawiadamia się

21 września 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21.09.2018

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w km od 2+090 do km 2+804, dł. 714mb

Ogłoszenie nr 620471-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w km od 2+090 do km 2+804, dł. 714mb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

21 września 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda - Styków w km od 2+090 do km 2+804, dł. 714mb

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.09.2018

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                        

 zawiadamia się

20 września 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.09.2018

Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dla zadania pn."Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne" w ramach Programu Wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 rok

Zarządzenie Nr145/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dla zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2018 Moduł I "Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+"

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03 września 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemu informatycznego w Urzędzie Gminy w Brodach

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zarządzenie Nr 138 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 138 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 138 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

20 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brody oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018r

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

20 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 sierpnia 2018r