Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 149/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.10.2019 roku

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 149/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.10.2019 roku

Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 października 2019 roku

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 października 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 145 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 145 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Brody

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 145 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody

Brody, dn. 28.11.2019 r.

Wójt Gminy Brody

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę w dniu 08.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 na działkach numer ewidencyjny 685/6, 685/7 w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY Znak: ZOŚ.6220.01.09.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

informuję

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY Znak: ZOŚ.6220.01.09.2019

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubienia na odcinku 0,5km od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Zachodnia) w tym:

26 listopada 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

11

Sołectwo Styków z wyłączeniem ul. Kościelnej

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach mieści się:

- Urząd Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena BERNAT

26 listopada 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem – etap I

Ogłoszenie nr 627416-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz
z oświetleniem – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

25 listopada 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem – etap I

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina”  adres: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000046925); na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania”. Do dnia 04.12.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

25 listopada 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej.

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu i terminie przyjomowania zgłoszeń zamaru głosowania korespondencyjnego.

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu i terminie przyjomowania zgłoszeń zamaru głosowania korespondencyjnego.

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej na odcinku ul. Aptecznej
i Szkolnej w miejscowości Krynki od DP 0624T ul. Kościelna do skrzyżowania z ul. Górną -
DP 0624T (odcinek o dł. 700m) w tym:

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjomowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjomowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 11

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 11

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Ogłoszenie nr 623152-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

15 listopada 2019
Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Ogłoszenie nr 621851-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Gmina Brody: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie nr 620704-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem