Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

31 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 110/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr110/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr110/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

31 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr110/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr109/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 lipca 2018r

Zarządzenie Nr109/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dla projektu pn. "Zwiekszenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swietokrzyskiego w latach 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

31 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr109/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 02 lipca 2018r

ZARZĄDZENIE NR 108/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej.

31 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 108/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r.

30 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r.

Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna


Ogłoszenie nr 608486-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

24 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów

Ogłoszenie nr 608426-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

24 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów

Przebudowa drogi gminnej nr 313008 T Kuczów (ul. Polna)

Ogłoszenie nr 608367-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313008 T Kuczów (ul. Polna)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

24 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313008 T Kuczów (ul. Polna)

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

24 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 23 sierpnia 2018r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018r. poz. 1425),

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

24 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 23 sierpnia 2018r.

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 22.08.2018 (PWiK Starachowice)

21 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 22.08.2018 (PWiK Starachowice)

Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów ul. Złota

Ogłoszenie nr 606341-N-2018 z dnia 2018-08-20 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów ul. Złota

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

20 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów ul. Złota

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 85/2018 z  dnia 23.05.2018 r.
PB.6840.6.2017
 
WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 

Lp.

Nr
 działki

Powierzchnia
ogólna
 w ha

Położenie
nieruchomości

Cena Netto
nieruchomości
w zł.

Numer
Księgi
Wieczystej

UWAGI

1.

 


2.

 

 

 

 

 

 

269/1

 


269/2

 

 

 

 

 

 

0,00620,0101

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości

STYKÓW
przy ul. Świętokrzyskiej

bez dostępu do drogi publicznej

 

 

 

1680,00 zł.
(słownie złotych: tysiąc sześćset osiemdziesiąt 00/100)

3270,00,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące, dwieście siedemdziesiąt 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

KI1H/00046548/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na drodze
bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania
działek przyległych.

 

 

 

 

 

 
20 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270 do 0+700

Ogłoszenie nr 604564-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270
do 0+700

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+270 do 0+700

Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

Ogłoszenie nr 604532-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313013T Kuczów – Świrta

Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków

Ogłoszenie nr 604463-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Znak: ZOŚ.6220.03.2018                                                                                 Brody dn., 03.08.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

            Na podstawie art. 49 art. i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z  art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

strony że na podstawie wniosku z dnia 31.07.2018r., (data wpływu: 01.08.2018r.) firmy GerSand Spółka z o.o., Spółka Komandytowa z Ostrowca Świętokrzyskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża „Brody Iłżeckiego 1” położnego na terenie wsi Brody, w poszerzonych granicach przedsięwzięcia o powierzchnię około 2,55 ha.

7 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018r

Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Lubienia gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0010 jako działka nr 559 o pow. 0,0700 ha.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U.2018.450 t.j.),

2) 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

3) uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4) uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

30 lipca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

27 lipca 2018
Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”