Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr28/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2019r

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr28/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2019r

Zarządzenie Nr27/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01 marca 2019r

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr27/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01 marca 2019r

Zarządzenie Nr26/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01 marca 2019 roku

23 maja 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr26/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01 marca 2019 roku

Sesja NrIV/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019r

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrIV/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019r

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2019 roku

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,
NIP: 664-19-40-504, tel: (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78

godz. urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek  – piątek 715 – 1515

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2019 roku”

Termin realizacji zamówienia – do 18.10.2019 r.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2019 roku

Uchwała Nr 66/1/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

17 maja 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 66/1/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl”, adres siedziby: Kuczów, ulica Wysoka 144, 27-230 Brody, NIP: 664-21-42-130. REGON: 38 25 98 599; na realizację zadania pod nazwą: „Z kulturą na wesoło”. Do dnia 28.05.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

17 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Sołtysi kadencji 2019 - 2024

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Sołtysi kadencji 2019 - 2024

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach

Ogłoszenie nr 546662-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Gmina Brody: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś „dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

13 maja 2019
Czytaj więcej o: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

13 maja 2019
Czytaj więcej o: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Znak: ZOŚ.6220.02.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),

 

zawiadamiam

10 maja 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Znak: ZOŚ.6220.02.1.2019

OBWIESZCZENIE o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia: Znak: ZOŚ.6220.01.2019

OBWIESZCZENIE

o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz .2096 ze zm.), w związku z art.73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam

10 maja 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia: Znak: ZOŚ.6220.01.2019

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019r.

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019r.

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

 

Brody, 06 maja 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j. z dnia 2019.04.12)

 


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

 

 

7 maja 2019
Czytaj więcej o: Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: ZOŚ.6220.05.2018                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

 

informuję

6 maja 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zaproszenie do składania ofert na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

30 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu”

Sprawozdania Finansowe za 2019 rok I kwartał

29 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2019 rok I kwartał

Uchwała Nr 44/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 04 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytor

29 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 44/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 04 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytor

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 11, w liczbie 3,

- Nr 12, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody.

§ 3

W dniu 02.05.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 4

- Nr 6

- Nr 9

- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

26 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 26  kwietnia 2019 r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko mł. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego  oraz obsługi urzędu

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

umowa o pracę, pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe kierunkowe,
  3. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  4. znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
  5. znajomość ustawy organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
  6. znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
  7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
26 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2019r.

Opracowanie: „Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

17 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Opracowanie: „Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I

Ogłoszenie nr 537827-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I