Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku

Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr20/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 05.02.2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2018 r.

Sesja Nr III z dnia 09.03.2018r14 marca 2018
Czytaj więcej o: Sesja Nr III z dnia 09.03.2018r

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Brody dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała NrII/16/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Brody dnia 27 lutego 2018r.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach


12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz umorzenia ustawowych odsetek

12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23.01.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody - Adamów dz. 163

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 12.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj., działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 163 o powierzchni 0,2900 ha, położonej w miejscowości Adamów (obręb 0001), gmina Brody.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody - Adamów dz. 163

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody Z dnia 11 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Brodach

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brody Z dnia 11 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 177/2016 z dnia 05.12.2016 r w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.01.2018 r.

Zarządzenie Nr 8 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 8 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Brodach

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 8 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 52/2017 Wójta Gminy Brody w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zwolnień z odpłatności za korzystanie z pomieszczeń
szkolnych i przedszkolnych będących własnością Gminy Brody

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017r

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017r w sprawie: powierzenia realizacji zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Brody w 2018r.

12 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 stycznia 2017r

Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

Ogłoszenie nr 528632-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2018r.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Brody w 2018 r.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r.