Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2018r.

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 6 grudnia 2018 r.

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

 

10 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2018r.

Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

 

Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

 

10 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Ogłoszenie nr 659134-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

7 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04 grudnia 2018r.

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

 

1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

  • obywatelstwo polskie,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie zawodowe min.5 lat.

 

4 grudnia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

ZARZĄDZENIE Nr180/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr180/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr180/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2018 r.

ZARZ Ą DZENIE Nr 179/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZ Ą DZENIE Nr 179/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 178/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.10.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 178/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Krynkach, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 178/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.10.2018 r.

Zarządzenie Nr 177/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 177/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opiat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brody

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 177/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 176 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 października 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 174/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 174/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 174/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 173/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 172/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 171/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 171/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 171/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 170 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 170 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy rekrutacyjnych o przyjęciu uczestników do projektu grantowego pn.
„Z komputerem na TY"

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 170 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 169/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 09.10.2018 roku

Zarządzenie Nr 169/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 09.10.2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 169/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 09.10.2018 roku

Zarządzenie Nr168/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 08 października 2018 roku

Zarządzenie Nr168/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 08 października 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dla operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda-Styków w km od 0+000 do 0+824 w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klesk żywiołowych

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr168/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 08 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 167/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 167/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr166/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr166/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr166/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr165/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr165/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr165/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r.

v ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r.

Sesja NrXIII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 listopada 2018 roku

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrXIII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 listopada 2018 roku