Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesja NrIX/2018 z dnia 13 września 2018 roku

19 września 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrIX/2018 z dnia 13 września 2018 roku

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18,
stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia ogólna w ha
Opis nieruchomości, położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena Netto nieruchomości w zł.
Numer Księgi Wieczystej
UWAGI
1.
2/18
0,2485
Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
porośnięta drzewami i krzakami samosiejkami oraz trawą, teren lekko pochylony w kierunku południowym, dojazd utrudniony wytyczoną
drogą gruntową, która
w rzeczywistości nie istnieje, w bliskim sąsiedztwie sieci trakcji kolejowej, boiska sportowego, zabudowy jednorodzinnej i Zalewu Brodzkiego,
położona w miejscowości
STYKÓW obręb 0015
przy ul. Starotorze,
gmina Brody,
powiat starachowicki
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych  w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.
53 005,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące, pięć złotych   00/100)
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 
KI1H/00019711/6
 

 

17 września 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

14 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”

Powiększ zdjęcie Fundusze Europejskie

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na stanowisko instruktora – informatyka (umowa zlecenie)
 do realizacji cyklu szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców z gminy Brody
w ramach Projektu „Nowa Era Komputera –poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, finansowanego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

12 września 2018
Czytaj więcej o: Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”

Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna


Ogłoszenie nr 615645-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

11 września 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna

Uchwała Nr 98/11/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2018 r.

10 września 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 98/11/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2018 r.

Sesja NrVIII/2018 z 14.08.2018 roku

7 września 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVIII/2018 z 14.08.2018 roku

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych.

7 września 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji sieci energetycznych, stacji transformatorowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz stacji transformatorowych.

Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów ul. Złota

Ogłoszenie nr 613188-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów ul. Złota

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

5 września 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów ul. Złota

Zarządzenie Nr 125 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 125 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 125 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 30 lipca 2018r.

Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody"

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 30 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr122/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr122/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr122/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 119/ 2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 119/ 2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 119/ 2018 Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lipca 2018 r

ZARZĄDZENIE Nr 118/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 118/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lipca 2018 r

ZARZĄDZENIE Nr117/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr117/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr117/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.07.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.07.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

3 września 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 116/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.07.2018 r.

Zarządzenie Nr 115 /2018 z dnia 06 lipca 2018r.

Zarządzenie Nr 115 /2018 z dnia 06 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody"

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 115 /2018 z dnia 06 lipca 2018r.

Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lipca 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lipca 2018 r.