Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2007 - 2032

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2007 - 2032

Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 - 2020

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 - 2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY NA LATA 2016 - 2021

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY NA LATA 2016 - 2021

Plany pracy stałych komisji Rady Gminy Brody na rok 2018

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Plany pracy stałych komisji Rady Gminy Brody na rok 2018

Plan pracy Rady Gminy Brody na 2018 roku

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Plan pracy Rady Gminy Brody na 2018 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018r.

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017 - 2023

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017 - 2023

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRODY na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRODY na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2017-2020

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2017-2020

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

 

Wójt Gminy Brody ogłaszam na dzień 28 lutego 2018 r. godz. 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980, o numerze rejestracyjnym KIH 667U, będącego własnością Gminy Brody. Wartość wywoławcza pojazdu wynosi 13 000,00 złotych ( słownie: trzynaście tysięcy złotych złotych). Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Nr VIN: 06678,

 2. rok produkcji: 1980,

 3. data ważności aktualnych badań technicznych: 22.02.2018,

 4. data ważności ubezpieczenia: 31.12.2018,

 5. numer rejestracyjny: KIH 667U,

 6. pojemność silnika: 6842,00 cmᵌ,

 7. przebieg km: 18 605,

 8. Liczba miejsc: 6.

13 lutego 2018
Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

 1. Podstawa prawna:

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U.2017r. poz. 1875 z późn. zm.),

 • 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 (Dz. U. 2017r.poz. 60,1428)

 • uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 • uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
13 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

Uchwała Nr 25/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 25/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawieopinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brody.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 25/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 24/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 24/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2018 rok.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 24/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 141/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 141/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Brody.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 141/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 140/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 140/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018 rok.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 140/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 139/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 139/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018 rok.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 139/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 80/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 września 2017 roku

Uchwała Nr 80/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2017r.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 80/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 września 2017 roku

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu organiczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

Wysokość

wadium

przetargowego

STYKÓW

przy
ul. Nadrzecznej

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 864/2 o powierzchni 0,1145 ha,

Obręb 0015

 

Księga wieczysta nr

KI1H/00025242/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

27 700,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy, siedemset złotych, 00/100)

2770,00 zł.

 

(słownie złotych: dwa tysiące, siedemset złotych, 00/100)

 

 

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu organiczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09r

Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Gmina Brody: Opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu w ramach rozwoju potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

9 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09r

Ogłoszenie nr 514176-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 514176-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - KRYNKI 2

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

zawiadamia się

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - KRYNKI 2

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2018 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert