Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.06.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody
i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr74/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr74/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr74/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr73/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2019 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019r.   sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 r.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Brody

Brody, dnia 17.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody działającej przez pełnomocnika Pana Michała Gajewskiego, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczów na dz. nr ewid. 315/1, 315/2, 313/1 gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 211 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

17 lipca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Dziurów gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Brody obreb 0005 jako działka nr 247/4 o pow. 0,5200 ha.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),

 

zawiadamiam

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.05.2019

Znak: ZOŚ.6220.05.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),zawiadamiam

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.05.2019

ZARZĄDZENIE Nr68/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr68/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr67/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr67/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr66/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2019 roku

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr66/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr65/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.05.2019 r

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr65/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.05.2019 r

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brody Z dnia 27.05.2019 r

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brody Z dnia 27.05.2019 r

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2019 roku

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr62/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr62/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr61/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr61/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

 

 

 

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 maja 2019 roku

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 maja 2019 r.

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 maja 2019 r.