Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dorota Zofia Dyka - Skarbnik Gminy Brody

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dorota Zofia Dyka - Skarbnik Gminy Brody

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody.

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1597.).

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

Wojciech Janiec

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Wojciech Janiec

Tomasz Budzyń

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Tomasz Budzyń

Tadeusz Bernaciak

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Tadeusz Bernaciak

Piotr Kosmala

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Piotr Kosmala

Rajmund Dróżdż

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Rajmund Dróżdż

Marek Jedliński

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Marek Jedliński

Leszek Sarna

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Leszek Sarna

Jarosław Wójcik

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Jarosław Wójcik

Janusz Adamus

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Janusz Adamus

Jadwiga Bonia

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Jadwiga Bonia

Ewa Fogiel

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Ewa Fogiel

Aneta Kutera

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Aneta Kutera

Andrzej Jagieła

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Andrzej Jagieła

Angelika Boroń

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Angelika Boroń

Stanisław Wrona - Przewodniczący Rady Gminy

29 maja 2018
Czytaj więcej o: Stanisław Wrona - Przewodniczący Rady Gminy

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
28 maja 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy:
- sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. : 1064 i 1062/1,

- sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. : 1062/1, 1062/26, 1063 i 125/1211,

- sieci gazowej na działkach nr ewid. : 1062/1,

- sieci teletechnicznej i światłowodowej na działce nr ewid. : 1062/1,

obręb Lubienia gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 25 maja 2018 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 zawiadamiam, że w dniu 21.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie:

- sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. : 1064 i 1062/1,

- sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. : 1062/1, 1062/26, 1063 i 125/1211,

- sieci gazowej na działkach nr ewid. : 1062/1,

- sieci teletechnicznej i światłowodowej na działce nr ewid. : 1062/1,

obręb Lubienia gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez:

Osiedle Leśna Polana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Henryk 59 27-230 Lubienia

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

25 maja 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 119 str. 1), informuje się interesantów Urzędu Gminy Brody, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  w Urzędzie Gminy Brody jest: Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Wioletta Sobecka, Urząd Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. (41) 271 12 31 wew. 239,
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych wykonywanych przez Urząd Gminy Brody.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie  przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.   
  6. Osoby mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoby mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoby mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych