Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek numeracja domu

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek numeracja domu

Sprawozdania Finansowe za 2019 rok III kwartał

24 października 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2019 rok III kwartał

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Brody, dn. 22.10.2019 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 97 § 1 pkt 4), art. 101 § 1 i 3, art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
ze zm.), z urzędu

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiesza postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STC4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 778/2 i 778/3 w miejscowości Lubienia, gmina Brody, toczące się pod sygnaturą PB.6733.10.2019 z wniosku P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Dorotę Mielczarską do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

23 października 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W 2020 r.

Ogłoszenie nr 613858-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.

Gmina Brody: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

23 października 2019
Czytaj więcej o: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W 2020 r.

Obwieszczenie

Brody, dnia 16 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/45/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, zmienionej uchwałą Nr VII/50/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr III/23/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r.,

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Brodach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody na adres: ul. Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

 1. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A",

 2. prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

 1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@brody.info.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2019 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z powyższym ogłoszeniem/obwieszczeniem na podstawie art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody mający siedzibę
  w Brodach (27-230 Brody) przy ul. Stanisława Staszica 3, tel. 41 271 12 31, email: gmina@brody.info.pl,

 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie bądź telefonicznie na adres siedziby administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z procedurą dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa tj. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi administratora na podstawie zawartych umów,

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
  a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie
  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 9. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

  Wójt Gminy Brody 

  /-/ Marzena Bernat

 

21 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

                                                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 150/2019 z dnia 16.10.2019 r.

PB.6840.3.2019

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0003 Brody jako działka nr 1020/2, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli budynku mieszkalnego posadowionego na tej działce

21 października 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 136 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 r

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 136 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 r

Zarządzenie Nr135/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr135/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

Zarządzenie Nr134/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr134/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

Zarządzenie Nr133/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 r

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr133/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 r

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 wrzesnia 2019 r

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 wrzesnia 2019 r

Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 19 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 19 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 125/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2019 r

17 października 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 125/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2019 r

ZARZĄDZENIE NR 125/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2019 r.

17 października 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 125/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 124 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 3 września 2019 r.

17 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 124 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 3 września 2019 r.