Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

Ogłoszenie nr 528632-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2018r.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 9 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Brody w 2018 r.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03.01.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03.01.2018 r.  w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03.01.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

 1. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),
 2. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)
 3. uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 4. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

7 marca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

Ogłoszenie

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) informuję o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych nr:

 • 313016 T Styków przez wieś
 • 313018 T Adamów I – Adamów II
 • 313021 T Lipie - Podłaziska
 • 313032 T Brody Osiedle - Krynki
6 marca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Sesja Nr II z dnia 27-02-2018r.

6 marca 2018
Czytaj więcej o: Sesja Nr II z dnia 27-02-2018r.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018 r.”

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2018

Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:

 1. Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
 2. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Małej
 3. Projekt oświetlenia ul. Skośnej w Dziurowie
2 marca 2018
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Ogłoszenie nr 525092-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9”

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej w m. Rudnik i drogi krajowej nr 9 w m. Staw Kunowski (na działkach nr 235, 284 obręb Rudnik i 916, 988, 989, 994, 997, 998/2, 999/2 obręb Staw Kunowski) gm. Brody jako sieć napowietrzna.

28 lutego 2018
Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Podwale w m. Staw Kunowski do DK 9

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - PB.6840.1.2018

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI, gmina Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

 

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - PB.6840.1.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

z dnia 26 lutego 2018r.

Wójt Gminy  Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach ul. St. Staszica 3

pełny etat

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2018r.

Sesja Nr I z dnia 26-01-2018r.

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Sesja Nr I z dnia 26-01-2018r.

Budżet Gminy Brody na 2018 rok

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Budżet Gminy Brody na 2018 rok

Regulamin Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy w Brodach

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Regulamin Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy w Brodach

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Brodach

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Brodach

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2007 - 2032

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2007 - 2032

Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 - 2020

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 - 2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY NA LATA 2016 - 2021

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY NA LATA 2016 - 2021