Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ewelina Piętak

13 marca 2019
Czytaj więcej o: Ewelina Piętak

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2019 roku.

Protokół Nr II/19 z sesji Rady Gminy w Brodach odbytej dnia 22 lutego 2019 roku

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2019 roku.

Sesja NrII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku

Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brody

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brody

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 „Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.”

11 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

Ogłoszenie nr 523743-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. Gmina Brody: Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
11 marca 2019
Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

PB.6845.2.2019                                                                                                       Brody dn.07.03.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

11 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Plan postępowań o udzielenia zamówień jakie Gmina Brody przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

7 marca 2019
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenia zamówień jakie Gmina Brody przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

4 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Ogłoszenie nr 519911-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Gmina Brody: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
28 lutego 2019
Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Sprawozdania Finansowe za styczeń 2019 r.

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za styczeń 2019 r.

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019r.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019r.

ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku

ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody dotyczących uchwalenia statutów sołectw.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia ruchomego od NZOZ Panaceum sp. j.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 stycznia 2019 r.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2019 roku

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr13/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 stycznia 2019 r.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr13/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 stycznia 2019 r.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14.01.2019 r.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14.01.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 2/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 stycznia 2019 r.