Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r.

v ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 października 2018 r.

Sesja NrXIII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 listopada 2018 roku

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrXIII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 listopada 2018 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 366 o pow. 0,35 ha, położonej w miejscowości Krynki (obręb 0007), gmina Brody.
                                                                     

27 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

 Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

 że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek  oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1 o pow. 0,16 ha, 169 o pow. 0,52 ha, 170/1 o pow. 0,43 ha, 293/1 o pow. 0,31 ha, 487 o pow. 0,08 ha, 819/1 o pow. 0,13 ha, 914 o pow. 0,09 ha i 916 o pow. 0,24 ha, położonych w miejscowości Młynek (obręb 0011), gmina Brody.

27 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w 2019r.

Ogłoszenie nr 653697-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Gmina Brody: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

27 listopada 2018
Czytaj więcej o: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w 2019r.

Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023

26 listopada 2018
Czytaj więcej o: Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Zakup i dostawa wyposażenie pracowni naukowych do placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody

Ogłoszenie nr 652453-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Gmina Brody: Zakup i dostawa wyposażenie pracowni naukowych do placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Nazwa projektu: Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody.

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa wyposażenie pracowni naukowych do placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody

Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 30 listopada 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

22 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Styków ul. Polna

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Styków ul. Polna”

19 listopada 2018
Czytaj więcej o: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Styków ul. Polna

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego położonych na działkach nr ew. 1113, 1112, 1111, 1101/1, 1101/2, 1100/3, 1100/1, 1100/2, 1099/2, 1099/1, 1098/1, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1097/5, 1097/4, 1097/3, 1097/1 przy ul. Jodłowej w miejscowości Młynek gm. Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 14 Listopada 2018r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.11.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego położonych na działkach nr ew. 1113, 1112, 1111, 1101/1, 1101/2, 1100/3, 1100/1, 1100/2, 1099/2, 1099/1, 1098/1, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1097/5, 1097/4, 1097/3, 1097/1 przy ul. Jodłowej w miejscowości Młynek gm. Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 

27-230 Brody reprezentowanej przez pełnomocnika firmę KOLMAR Marta Bąbel – Szewna, ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

 

Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

 

Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Krynkach gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0007 jako działka nr 366 o pow. 0,3500 ha.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działka nr 1 o pow. 0,1600 ha.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 169 o pow. 0,5200 ha, nr 170/1 o pow. 0,4300 ha, 293/1 o pow. 0,3100 ha, nr 487 o pow. 0,0800 ha i nr 819 o pow. 0,1300 ha.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 914 o pow. 0,0900 ha i nr 916 o pow. 0,2400 ha.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Brody ,na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), ogłoszenie tekstu jednolitego

 

 

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

Ogłoszenie nr 646487-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Gmina Brody: ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

Sesja NrXII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018 roku

Uchwała Nr XII/74/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/18 Rady Gminy w Brodach w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrXII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018 roku

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Ogłoszenie nr 645463-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

 

Gmina Brody: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020

Ogłoszenie nr 644923-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Gmina Brody: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

6 listopada 2018
Czytaj więcej o: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020