Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów  aplikacyjnych

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 93 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków na 2018 rok między jednostkami organizacyjnymi

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 91/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 czerwca 2018 r.

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok II kwartał

23 lipca 2018
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok II kwartał

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

23 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

Sesja NrVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań pn:

 1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 2. Zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
16 lipca 2018
Czytaj więcej o: 1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Ogłoszenie nr 589050-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: Projekt techniczny budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 09.07.2018 r. do dnia 08.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokoły przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa oraz mienia znajdującego się we władaniu samoistnym Gminy Brody,

9 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

OGŁOSZENIE

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2018

z dnia 29.06.2018 r.

 

WÓJT GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

Wysokość

wadium

przetargowego

STYKÓW

przy
ul. Poprzecznej,

gmina Brody,

powiat starachowicki.

Działka nr174/18
o powierzchni 0,0250 ha,

obręb 0015.

 

Księga wieczysta nr

KI1H/00025242/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

8000,00 zł.

 

(słownie złotych: osiem tysięcy, 00/100)

800,00 zł.

 

(słownie złotych: osiemset, 00/100)

 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2.MN/U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą,.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu, stanowi wąski pas gruntu o szerokości ok. 5 m., przylega bezpośrednio: od strony zachodniej do działki nr 164, a od północy do działek nr 163 i 174/9.

O formie przetargu zdecydował fakt, że działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość gdyż nie posiada dostępu do drogi publicznej, może posłużyć tylko do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
Do przetargu mogą przystąpić jedynie właściciele nieruchomości sąsiednich oznaczonych
w obrębie 0015 Styków jako działki ewidencyjne nr: 164, 163, 174/9.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 (na parterze) lub bezpośrednio w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pok. nr 209, następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy
  z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu.

 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie.

 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł. (słownie złotych: osiemset złotych, 00/100), tytułem ,,wadium przetargowe na nieruchomość
  w Stykowie – działka nr 174/18”.

 2. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 26.06.2018 r.

 3. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9.08.2018 r. o godzinie 11,00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, I – piętro, sala nr 102

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 8000,00 zł.

(słownie złotych: osiem tysięcy, 00/100)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 03.08.2018 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości objęta jest podatkiem VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami - pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31. wew. 220.

 

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

9 lipca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.450 t.j.),

  1. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

  2. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

  3. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

6 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824

Ogłoszenie nr 583576-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

4 lipca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+000 do 0+824

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

28 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek”.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Projektu technicznego budowy ul. Łąkowej w miejscowości Młynek

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Wniosek o podział nieruchomości

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wniosek o podział nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Krynkach.

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.05.2018 r.