Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku.

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Lubienia

 PB.6830.1.2016                                                                                           Brody 18.03.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi LUBIENIA - obręb 0010, gm. Brody oznaczonej jako działka nr 691/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 735/3 i 641.

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - Rozgraniczenie Lubienia

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał-korekty

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał-korekty

Ewelina Piętak

13 marca 2019
Czytaj więcej o: Ewelina Piętak

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2019 roku.

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2019 roku.

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Protokoły z Sesji Rady Gminy w Brodach z 2019 roku.

Sesja NrII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku

Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brody

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brody

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 „Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.”

11 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2019 i 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

Ogłoszenie nr 523743-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. Gmina Brody: Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
11 marca 2019
Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

PB.6845.2.2019                                                                                                       Brody dn.07.03.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

11 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Plan postępowań o udzielenia zamówień jakie Gmina Brody przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

7 marca 2019
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenia zamówień jakie Gmina Brody przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

4 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Obwieszczenie

Brody, dn. 29.02.2019r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody w dniu 28.02.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 166/3, 163/1, 162/1, 161/1, 740/5, 740/3
i 155/2 obręb Lubienia, gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

28 lutego 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Ogłoszenie nr 519911-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Gmina Brody: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
28 lutego 2019
Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

INFORMACJA WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 21 lutego 2019r.

Brody, dnia 21 lutego 2019r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BRODY

Z DNIA 21 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2081), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych O Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z Publicznie Dostępnym Wykazem Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach pod adresem:

http://bip.brody.info.pl/p,43,publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie

 

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 21 lutego 2019r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Brody, dnia 21 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BRODY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081) oraz uchwały Nr VII/45/16 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, zmienionej uchwałą Nr VII/50/18 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2018 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 1230 w Urzędzie Gminy w Brodach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody na adres: ul. Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

  1. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A",

  2. prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@brody.info.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Brenat

 

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Sprawozdania Finansowe za styczeń 2019 r.

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za styczeń 2019 r.

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok IV kwartał

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019r.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019r.

ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku

ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody dotyczących uchwalenia statutów sołectw.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZADZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia ruchomego od NZOZ Panaceum sp. j.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2019r.