Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.56.2020

Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosta Starachowicki GNOŚ.6820.54.2020

Obwieszczenie

Brody, dn. 16.03.2020 r.

Znak: PB.6733.10.2019

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.)

 

Wójt Gminy Brody

podejmuje na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STC4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 778/2 i 778/3 w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 22.10.2019 r. Wójt Gminy Brody zawiesił postępowanie administracyjne firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Dorotę Mielczarską polegające na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „STC4402A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny 778/2 i 778/3 w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Pełnomocnik firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa pismem z dnia 09.03.2020 r. (data wpł. do tut. Urzędu: 12.03.2020 r.) wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania oraz przedłożył postanowienie z dnia 16.01.2020 r, znak: ZOŚ.6220.12.2019, które było niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku.

W związku z powyższym na podstawie wskazanych przepisów – postanawiam jak wyżej.

 

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

16 marca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

Ogłoszenie nr 522510-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11 marca 2020
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

informuję

że w dniu 28.02.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie siedmiu jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz siedmiu szczelnych zbiorników podziemnych na ścieki sanitarne o poj. 10 m3 każdy wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną i budowlaną położonych na działkach o nr ewid. 667/5, 667/6, 666/3” w miejscowości Lubienia gmina Brody. Decyzja została wydana na wniosek Anny Działak ul. Wojska Polskiego 12A/15,
27 – 200 Starachowice. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3 oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Brody

                                                                                                                                  /-/      Marzena Bernat

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,
 NIP: 664-19-40-504, tel: (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78
 godz. urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek  – piątek 715 – 1515

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku”

Termin realizacji zamówienia – do 24.08.2020 r.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

Ogłoszenie nr 521145-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Gmina Brody: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

6 marca 2020
Czytaj więcej o: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

Obwieszczenie

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr I/9/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

 

5 marca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Sesja NrIII/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2020 roku

5 marca 2020
Czytaj więcej o: Sesja NrIII/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2020 roku

Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Obsłudze Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Gminy Brody w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Brody i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody
w okresie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r., a w szczególności:

  • przeprowadzenia co najmniej 4 zadań audytowych, w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r. w tym audytu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z wymogami KRI),
  • sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 – w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.,
  • przygotowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021, w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • przeprowadzenia czynności doradczych i konsultacyjnych w ważnych sprawach na wniosek Wójta Gminy.
28 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr31/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020r

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11.02.2020 r.

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06 lutego 2020r

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Brody z dnia 04 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.