Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Dziurów gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Brody obreb 0005 jako działka nr 247/4 o pow. 0,5200 ha.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),

 

zawiadamiam

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.05.2019

Znak: ZOŚ.6220.05.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),zawiadamiam

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.05.2019

ZARZĄDZENIE Nr68/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr68/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr67/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr67/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr66/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2019 roku

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr66/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr65/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.05.2019 r

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr65/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.05.2019 r

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brody Z dnia 27.05.2019 r

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brody Z dnia 27.05.2019 r

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2019 roku

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr62/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr62/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr61/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr61/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

 

 

 

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 maja 2019 roku

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 maja 2019 r.

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 maja 2019 roku

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 06 maja 2019 roku

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 06 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 02 maja 2019 roku

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 02 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 02 maja 2019 roku

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 02 maja 2019 roku

Sesja NrVI/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019r

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrVI/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019r

Wnioski pas drogowy

8 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wnioski pas drogowy

Obwieszczenie

Brody, dn. 03.07.2019r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej CENTGAZ Jan Cieśla, ul. Piaskowa 1, 26110 Skarżysko-Kamienna w dniu 03.07.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn40 wraz z  przyłączem gazu PE dn25 w miejscowości Lipie na dz. ew. 221, 265/9, 265/10 gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 211w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 41 271-12-31.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczona na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

  • Stronie internetowej: www.bip.brody.info.pl

 

3 lipca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem II edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert