Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Brody ,na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), ogłoszenie tekstu jednolitego

 

 

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

Ogłoszenie nr 646487-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Gmina Brody: ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZAKUP 1 NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4X4 WYPOSAŻONEGO W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF DLA OSP KRYNKI

Sesja NrXII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018 roku

Uchwała Nr XII/74/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/18 Rady Gminy w Brodach w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrXII/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 07 listopada 2018 roku

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Ogłoszenie nr 645463-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

 

Gmina Brody: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018-2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020

Ogłoszenie nr 644923-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Gmina Brody: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

6 listopada 2018
Czytaj więcej o: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2019-2020

Klauzula - Monitoring

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Klauzula - Monitoring

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Brody.

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Brody.

Obwieszczenie

Brody, dnia 02.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek KOLMAR Marta Bąbel – Szewna, ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działająca przez pełnomocnika Pana Marka Kolatorowicza, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4kV na dz. nr ewid. 8, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1 położonych w miejscowości Młynek, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 211 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

2 listopada 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Wójt Gminy Brody                                                                                                                                 Brody, dnia 02.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek

Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody reprezentowanej przez pełnomocnika firmę KOLMAR Marta Bąbel – Szewna, ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1113, 1112, 1111, 1101/1, 1101/2, 1100/3, 1100/1, 1100/2, 1099/2, 1099/1, 1098/1, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1097/5, 1097/4, 1097/3, 1097/1 położonych w miejscowości Młynek, gmina Brody.

 

 

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

2 listopada 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.  budowie sieci kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz budowie rurowej kanalizacji światłowodowej

na dz. nr ewid. 1062/29, 1062/28, 1062/1, 126/1200, 125/1211, 783, 102/1227 obręb Lubienia, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 październik 2018r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz budowie rurowej kanalizacji światłowodowej na dz. nr ewid. 1062/29, 1062/28, 1062/1, 126/1200, 125/1211, 783, 102/1227 obręb Lubienia, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna,
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 działająca przez pełnomocnika Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN”
.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

2 listopada 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 1225/6 w miejscowości Młynek gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 października 2018 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4; art. 51 ust. 1 i 2; art. 52 ust. 1; art. 53 ust. 4; art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 104 § 1 i 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 1225/6 w miejscowości Młynek gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Elektronic Control System S.A.; ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków) reprezentowana przez Pana Macieja Pawełka.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

 2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

 3. Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

2 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Uchwała NrXI/68/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 października 2018r.

Uchwała NrXI/68/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody

30 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała NrXI/68/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 października 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 WÓJTA GMINY BRODY 3 z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 WÓJTA GMINY BRODY 3 z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 159 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 159 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie oceny ofert i wyboru Wykonawcy dla projektu grantowego pn. „Z komputerem na TY"

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 159 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

30 października 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 września 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

30 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2018 r.