Referat Finansowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

p.o. Kierownika Referatu Finansowego: Justyna Usowska

Telefon: (41) 271-12-31 wew. 208

Faks (41) 271-19-78
E-mail: finanse(at)brody.info.pl

 

Zadania Referatu Finansowego:

 

W zakresie planowania i realizacji budżetu gminy

1. Koordynacja prac związanych z planowaniem i ustalaniem projektu Budżetu Gminy.

2. Zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu.

3. Sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu.

4. Obsługa finansowo-księgowa budżetu w zakresie dochodów i wydatków, środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

5. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowania w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

6. Obsługa plac pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków.

7. Obsługa kasowa w zakresie dochodów i wydatków.

 

W zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy:

8. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych.

9. Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w zakresie dochodów, wydatków, należności i zobowiązań, a także dotacji udzielonych z budżetu gminy.

10. Udzielanie referatom i innym jednostkom organizacyjnym Gminy instruktażu w zakresie przepisów finansowych i realizacji budżetu.

11. Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie sprawozdań organizacji pozarządowych i innych podmiotów otrzymujących dotację z budżetu gminy.

12. Obsługa zadłużenia gminy, w tym wnioskowanie o kredyt, pożyczkę lub emisję obligacji komunalnych.

13. Wymiar podatków i opłat lokalnych wraz z prowadzeniem kontroli.

14. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych oraz ściąganie należności i egzekucja administracyjna zaległości podatkowych oraz innych należności pieniężnych, poddanych egzekucji administracyjnej i prowadzenie ich księgowości.

15. Współpraca z Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym.

16. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

17. Opracowywanie decyzji dotyczących ulg w podatkach i opłatach.

18. Współudział na rzecz wspólnego rozliczenia podatku od towaru i usług gminy oraz jednostek organizacyjnych.

 

W zakresie planowania i realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Gminy

19. Przygotowanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany dla Gminy Brody.

20. Analiza wielkości i wskaźników ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody w celu prawidłowego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-27
Data publikacji:2017-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:631