Referat Organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

Kierownik: Paweł Zięba

Telefon: (41) 271-12-31 wew. 215

Faks (41) 271-19-78
E-mail: organizacyjny(at)brody.info.pl

 

Zadania Referatu Organizacyjnego:

1. W Referacie Organizacyjnym wyodrębnia się stanowiska nie będące komórkami organizacyjnymi: Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Obsługi Wójta i Biuro Obsługi Rady.

2. Zadania realizowane przez Biura skupiają tematycznie zadania i stanowią część Referatu Organizacyjnego.

 

Zadania z zakresu Biura Obsługi Interesanta.

3. Udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie oraz strukturze organizacyjnej Urzędu.

4. Udostępnianie formularzy wniosków dotyczących załatwiania spraw w Urzędzie.

5. Przyjmowanie adresowanych do Urzędu podań, pism, skarg i wniosków.

6. Dekretacja dokumentów do poszczególnych komórek organizacyjnych.

7. Obsługa stanowiska przyjmowania i potwierdzania odbioru dokumentów elektronicznych.

 

Zadania z zakresu Biura Obsługi Wójta.

8. Organizowanie i dokumentowanie pracy Wójta i Zastępcy Wójta.

9. Prowadzenie sekretariatu Wójta i Zastępcy Wójta.

10. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta, publikacja zarządzeń na stronie BIP Urzędu.

12. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta.

13. Prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami zawartymi z organami administracji rządowej i samorządowej

14. Obsługa techniczno - organizacyjna posiedzeń Kolegium Wójta oraz udostępnianie informacji w tym zakresie.

15. Prowadzenie ewidencji protokołów Kolegium Wójta.

16. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków.

17. Udzielanie informacji w o której mowa w ustawie o Dostępie do informacji publicznej.

 

Zadania z zakresu Biura Obsługi Rady.

18. Obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady.

19. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych materiałów dla Rady.

1) Prowadzenie rejestru.

2) Uchwał Rady.

20. Wniosków i interpelacji radnych.

21. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu.

22. Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru, Wójtowi, komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym.

23. Przekazywanie wniosków i interpelacji Wójtowi.

24. Wyliczanie diet dla radnych i dla Przewodniczącego Rady.

25. Ewidencja i obsługa korespondencji kierowanej do Rady.

26. Publikacja materiałów z posiedzeń komisji oraz sesji Rady na stronie BIP urzędu.

27. Wykonanie uchwały Rady Gminy w zakresie nagrywania obrad Rady Gminy, na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu.

 

Zadania Referatu w pozostałym zakresie

28. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.

29. Realizuje zarządzenie w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego Edicta.

30. Stosowanie w Urzędzie przepisów przeciwpożarowych.

31. Prowadzenie archiwum.

32. Zaopatrzenie materiałowe Urzędu, według zasad określonych odrębnym zarządzeniem.

33. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania.

34. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

35. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.

36. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą.

37. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

38. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

39. Prowadzenie działalności wynikającej z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

40. Utrzymanie obiektu budynku Urzędu Gminy.

41. Obsługa teleinformatyczna Urzędu Gminy.

42. Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i zbiórkami publicznymi.

43. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w tym wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

44. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie - agroturystyka.

45. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.

46. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym.

47. Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków najemców i ich załatwianie.

48. Prowadzenie ewidencji meldunkowej w zasobie lokalowym w zakresie ruchu ludności, zmian w wymiarze czynszu opiat, uprawnień i tytułów prawnych do mieszkań, kwalifikacji wniosków do wynajmu, zamian.

49. Wykonywanie usług kserograficznych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu.

50. Dystrybucja prasy w Urzędzie.

51. Prowadzenie magazynu administracyjnego.

52. Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych gminy w kraju i za granicą.

53. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.

54. Organizacja i udział w imprezach promujących gminę.

55. Ustalanie zadań priorytetowych dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na dany rok.

56. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.

57. Utrzymywanie w sprawności sprzętu informatycznego w Urzędzie.

58. Inicjowanie i wdrażanie nowych zastosowań informatyki w pracy Urzędu.

59. Dbałość o optymalne i bezpieczne wykorzystanie wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu.

60. Prowadzenie kontroli właściwego wykorzystania i użytkowania sprzętu.

61. Publikacja oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób zobowiązanych do ich złożenia na stronie BIP.

62. Obsługa funduszu soleckiego.

63. Wyznaczanie i tworzenie tras turystycznych (m.in. rowerowych i pieszych).

64. Organizowanie konferencji prasowych.

65. Opracowywanie informacji o działaniach Wójta i Urzędu.

66. Prowadzenie i redagowanie gminnej strony.

67. Realizowanie polityki informacyjnej Urzędu, w tym m.in.:

1) Przekazywaniem mediom informacji związanych z funkcjonowaniem gminy i Urzędu.

2) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy realizacji polityki informacyjnej gminy i Urzędu.

3) Tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu, dostarczanie dziennikarzom materiałów informacyjnych dotyczących tematyki gminnej.

4) Koordynowanie przepływu informacji przekazywanych mediom przez komórki organizacyjne Urzędu.

5) Pełnomocnik do spraw niejawnych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-27
Data publikacji:2017-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:727