Dobudowa do budynku OSP w Brodach pomieszczenia garażowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Dobudowa do budynku OSP w Brodach pomieszczenia garażowego”
w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Przedmiotem zamówienia jest dobudowanie do istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach pomieszczenia garażowego do przechowywania łodzi.

Odbiór nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag przez obie strony umowy.

 

 1. Warunki gwarancji

Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli min 36 miesięcznej gwarancji.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

-  do 08.11.2018 roku

 

 1. Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

 1. Kosztorys Ofertowy – według załączonego wzoru
 2. Formularz Cenowy – według załączonego wzoru

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji  o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

Oferty należy składać do 11.10.2018r do godz. 945 w UG Brody ul. St. Staszica 3,
27 – 230 Brody parter Punkt Obsługi Mieszkańca lub drogą e-mail: inwestycje@brody.info.pl

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-10-08
Data publikacji:2018-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kwiecień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:310