Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2018
WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18,
stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia ogólna w ha
Opis nieruchomości, położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena Netto nieruchomości w zł.
Numer Księgi Wieczystej
UWAGI
1.
2/18
0,2485
Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
porośnięta drzewami i krzakami samosiejkami oraz trawą, teren lekko pochylony w kierunku południowym, dojazd utrudniony wytyczoną
drogą gruntową, która
w rzeczywistości nie istnieje, w bliskim sąsiedztwie sieci trakcji kolejowej, boiska sportowego, zabudowy jednorodzinnej i Zalewu Brodzkiego,
położona w miejscowości
STYKÓW obręb 0015
przy ul. Starotorze,
gmina Brody,
powiat starachowicki
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych  w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.
53 005,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące, pięć złotych   00/100)
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 
KI1H/00019711/6
 

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 30.10.2018 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 30.10.2018 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym  terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres  21 dni  poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 17.09.2018 r. do dnia 09.10.2018 r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

 WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-09-17
Data publikacji:2018-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:187