1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach oraz części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2018

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań pn:

 1. Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 2. Zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 1. ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

Wyciąg górny + pylon + Krzesło(2 szt)

Biegacz + pylon + orbitrek(2 szt)

 Prasa + pylon + wioślarz(2 szt)

Rower + pylon + jeździec(2 szt)

Surfer + pylon + twister(2 szt)

Tai Chi + pylon + Tai Chi(2 szt)

Tablica z regulaminem(2 szt)

Stolik do gry w szachy (2 szt)

ławka parkowa (8szt)

kosz na śmieci (4szt)

stojak na rowery -  (2szt)

Nasadzenie - posadzenie czterech drzew

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  –  Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA)

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawniania sportów na wolnym powietrzu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty stanowiące załącznik do niniejszego zaproszenia

Wymagania materiałowe i technologiczne odnośnie planowanych do montażu urządzeń:

 1. a) wszystkie urządzenia muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i posiadać wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wydane przez upoważnione instytucje,
 2. b) wszystkie urządzenia powinny być bezpieczne i dostosowane do polskich warunków klimatycznych i odporne na próby zniszczenia,
 3. c) elementy otwarte zakończone zatyczkami wykonanymi z „trwałych materiałów”- zabezpieczone przed niepowołanym demontażem i zniszczeniem,
 4. d) zastosowanie ograniczników i amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających,
 5. e) łącznik: śruby, nakrętki podkładki – wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo nakrętki uzbrojone wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręceniem,
 6. f) część opisowa naniesiona trwałą techniką (np. wykonane metodą sitodruku piktogramy i opisy) uniemożliwiająca zniszczenie i pozwalająca na ewentualne łatwe odtworzenie (np. zmycie, lub wymiana części opisowej),
 7. g) wszystkie elementy stalowe (profile zamknięte, rury, blachy, itd.) pokryte warstwą cynku (galwanizacja ogniowa) i malowane podwójnie proszkowo, farbami poliestrowymi, np. w kolorze zielonym lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 8. h) farby użyte do wykończenia powierzchni stalowych powinny być przeznaczone do użytku zewnętrznego, odporne na korozje, działanie promieni słonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne,
 9. i) urządzenia fitness montowane będą do fundamentów – min 30 cm pod powierzchnią docelową,
 10. j) montaż urządzeń do fundamentów betonowych z betonu wodoszczelnego min B20 (mogą być w wersji wylewanej lub prefabrykowane) nastąpi w miejscach, które obecnie mają nawierzchnie trawiastą, w miejscu uzgodnionym w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania,
 11. k) wszystkie urządzenia muszą być bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres
min. 2 lat.

Równoważność materiałów:

 1. a) W projektach budowlanych, przedmiarach robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.
 2. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodniają proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.
 3. c) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.
 4. d) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie projektem. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 • 40 dni od dnia podpisania umowy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w zaproszeniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kartę (opis) każdego z oferowanych urządzeń.       

Przedmiotowa karta (opis) musi zawierać co najmniej:

 • informację o parametrach urządzenia, potwierdzającą, iż dane urządzenie spełania wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego,
 • wizualizację danego urządzenia (rysunek, zdjęcie itp.).

 

 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
  • Wszelkie wartości (kwoty) w ofercie winny uwzględniać całkowity koszt dotyczący wszystkich elementów, w tym koszty ich dostawy i montażu, a przy ich wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów,
  • W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia,
  • Suma wartości poszczególnych pozycji stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

 

 1. OCENA OFERT.

 

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryterów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1 Cena oferty – 100% (max 100 pkt)

 1. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

                        P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt

                         gdzie:

                         Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

                         Ci – ceny poszczególnych ofert

                        P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

 

 1. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

 

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Brody pok. 103 (Sekretariat) w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 12:00 na formularzu oferty,

 

 • Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

 

„OFERTA:

1.      Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

2.      Zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,

Nie otwierać przed  dniem 25.07.2018r godz. 12.00

 

 

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 • Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
 • Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w tym postępowaniu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu,
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-07-16
Data publikacji:2018-07-16
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:249