Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-05-24 ( Imieniny: Joanny, Zdenka)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),

 

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 17.06.2019 r. (data wpływu 18.06.2019 r.) Nadleśnictwa Starachowice, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Tarnogrodzkiego os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62 – 200 Gniezno, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w Leśnictwie Myszki, obręb leśny Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice – ETAP I”.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ZZ Radom. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, iż niniejsze postępowanie nie może być załatwione w ustawowym terminie. Przedłużenie terminu spowodowane jest uzyskaniem odpowiednich opinii, oraz zachowaniem wymaganych terminów kolejnych etapów postępowania administracyjnego. Przewidywany termin zakończenia sprawy ustala się do 14.08.2019 r.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-07-15 11:52przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2019-07-15 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:778

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo