Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-06-29 ( Imieniny: Pawła, Piotra)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe geodezyjne lub kierunki zbliżone,

 3. doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy,

 4. umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 7. znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

 8. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 9. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

 10. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy związanej z gospodarką nieruchomościami,

2. ukończone kursy, szkolenia w zakresie planowania przestrzennego,

3. poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,

4. komunikatywność i odporność na stres,

5. mile widziane uprawnienia geodezyjne z zakresu 2: rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

1. prowadzenie postępowań w zakresie: podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2. regulacje stanów prawnych gruntów podlegających komunalizacji,

3. ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych,

4. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i inne formy użytkowania,

5. prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys,

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

3. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 22 stycznia 2018r. do godz. 1500, przesyłką pocztową - decyduje data wpływu.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-01-10 09:01przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2018-01-10 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1737

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo