Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-04-18 ( Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2021
z dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 ze zm.)

 

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uzasadnienie formy wyboru przetargu: Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek nr 308, 318, 309/1, 319/1, 311/1, 321/1, obręb 0014 Staw Kunowski, gmina Brody. O formie przetargu zdecydował fakt, że nieruchomość ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki nr 313, 314/1, 316/1. Działki nieogrodzone o regularnym kształcie, wąskie. Teren płaski. Grunty porośnięte trawą i dziką roślinnością. Działki nr 314/1 i 316/1 dzieli rów. Przez działkę nr 313 przebiega ciek wodny. Działka nr 313 i 314/1 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Długiej - przylegają do pasa drogowego utwardzonego masą bitumiczną. Działka nr 316/1 – nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zapewnienie dostępu działki nr 316/1 do drogi publicznej leży po stronie Nabywcy. Nieruchomości znajdują się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej, sieci wodociągowej kanalizacyjnej i gazowej.

Gmina Brody nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Staw Kunowski. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody działka nr 314/1 położona jest częściowo w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i usług nieuciążliwych oznaczonym symbolem IIIa, a częściowo w strefie zieleni naturalnej oznaczonej symbolem VI. Działki nr 313 i 316/1 położone są w strefie zieleni naturalnej oznaczonej symbolem VI.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2021 r. godzina 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. Stanisława Staszica 3, sala nr 102.

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2230,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 64 8518 0006 2003 0021 5039 0003 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 05.05.2021 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • wpłacenie wadium, tytułem „wadium przetargowe na nieruchomość w Stawie Kunowskim – działki nr 313, 314/1, 316/1”,

 • złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 05.05.2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, bądź pocztą na powyższy adres. Za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Brody.

 • Okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów (na przetargu):

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  regulaminem i warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – działek nr 313, 314/1, 316/1, obręb 0014 Staw Kunowski, gmina Brody. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym Nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych dla Organizatora przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Brody w miejscowości Staw Kunowski, gmina Brody.

 

REGULAMIN PRZETARGU

 1. ORGANIZACJA PRZETARGU

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stawie Kunowskim, obręb 0014, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 313 o pow. 0,1100 ha, 314/1 o pow. 0,1500 ha, 316/1 o pow. 0,3000 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00054192/8, opisanej w ogłoszeniu o przetargu.

 2. Przetarg organizuje i przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brody Nr 194/2020 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży, dzierżawy
  i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.

 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12.05.2021 r o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102.

 4. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży opisanej w pkt. 1 nieruchomości.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713
  ze zm.) i Uchwała Nr III/20/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.02.2020 r.
  w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 marca 2020 r., poz. 1101).

 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
  poz. 1990 ze zm.)

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

 4. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w Stawie Kunowskim przy ul. Długiej, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Staw Kunowski, obręb 0014, gmina Brody.

 2. Opis przedmiotu przetargu

  Forma przetargu: Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek nr 308, 318, 309/1, 319/1, 311/1, 321/1, obręb 0014 Staw Kunowski, gmina Brody.

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki nr 313, 314/1, 316/1. Działki nieogrodzone o regularnym kształcie, wąskie. Teren płaski. Grunty porośnięte trawą i dziką roślinnością. Działki nr 314/1 i 316/1 dzieli rów. Przez działkę nr 313 przebiega ciek wodny. Działka nr 313 i 314/1 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Długiej - przylegają do pasa drogowego utwardzonego masą bitumiczną. Działka nr 316/1 – nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zapewnienie dostępu działki nr 316/1 do drogi publicznej leży po stronie Nabywcy. Nieruchomości znajdują się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej, sieci wodociągowej kanalizacyjnej i gazowej.

  Gmina Brody nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Staw Kunowski. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody działka nr 314/1 położona jest częściowo w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i usług nieuciążliwych oznaczonym symbolem IIIa, a częściowo w strefie zieleni naturalnej oznaczonej symbolem VI. Działki nr 313 i 316/1 położone są w strefie zieleni naturalnej oznaczonej symbolem VI.

  Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

   

  1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU

  1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), będące właścicielami nieruchomości sąsiednich – działek nr 308, 318, 309/1, 319/1, 311/1, 321/1, obręb 0014 Staw Kunowski, gmina Brody.

  2. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest podmiot prawny lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a podlegający wpisom do rejestrów warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie złożenie:

   1. aktualnego wypisu z rejestru KRS lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej,

   2. zaświadczenie o numerze NIP,

   3. poświadczone notarialnie pełnomocnictwo w imieniu grupy podmiotów gospodarczych wnoszących wadium.

  • Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

  1. Na potwierdzenie tożsamości uczestnicy przetargu/ich pełnomocnicy powinni przedstawić aktualny dokument tożsamości. W przetargu mogą brać udział osoby które:

   1. wniosą wadium w wysokości, formie, terminie i miejscu określonych w ogłoszeniu
    o przetargu,

   2. złożą oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz z regulaminem i warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

   3. Złożą oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

   4. Złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie, terminie i miejscu określonych w ogłoszeniu o przetargu, na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu.

  1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

  2. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

   

  1. KOMISJA PRZETARGOWA

  1. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.

  2. Zasady postępowania członków Komisji:

   1. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Gminy Brody,

   2. w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu oraz w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do swojej bezstronności,

   3. członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenia (treść określona w załączniku do Regulaminu Przetargu).

  1. W przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek
   z uczestników przetargu, jest on obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału
   w postępowaniu przetargowym.

  2. Komisja przed otwarciem przetargu protokolarnie stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

  3. Komisja Przetargowa i uczestnicy przetargu są obowiązani do stosowania wszelkich środków ostrożności związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się pandemii COVID-19.

   

  1. PRZETARG

  1. Przetarg odbywa się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu podanych
   w ogłoszeniu o przetargu.

  2. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo pisemne lub inny dokument z którego wynika umocowanie, odpis z KRS.

  3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

  4. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje
   o nieruchomości, o których mowa w §13 pkt 1-4, i pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów
   z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

  5. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

  6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  7. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  9. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

  10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz w sytuacji, gdy przetarg został ogłoszony prawidłowo i nikt do niego nie przystąpił.

   

  1. PROTOKÓŁ Z PRZETARGU

  1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje:

   1. Termin, miejsce i rodzaj przetargu,

   2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów
    i księgi wieczystej,

   3. obciążenia nieruchomości,

   4. zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość,

   5. wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników przetargu,

   6. osoby dopuszczone i niedopuszczone do przetargu wraz z uzasadnieniem,

   7. cenę wywoławczą nieruchomości i najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,

   8. rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję wraz z uzasadnieniem,

   9. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,

   10. imiona i nazwiska Przewodniczącego oraz członków Komisji,

   11. datę i miejsce sporządzenia protokołu.

  1. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla nabywcy nieruchomości.

  2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

  3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

   

  VIII ZAWARCIE UMOWY

  1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy wyznacza się w okresie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

  2. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą cenie brutto nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszone o wniesione wadium.

  3. Wpłata powinna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy w postaci aktu notarialnego przenoszącej własność (art. 70 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami). Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Brody.

  4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie o którym mowa w pkt VIII. 1. Regulaminu Przetargu, Gmina Brody może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

  5. Koszty sporządzenia umowy (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe) ponosi nabywca nieruchomości.

   

  IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wójt Gminy Brody może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując
   o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

  2. Wymieniony w treści pkt V.2.c załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

  3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brody.

  4. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

  5. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w pkt IX.3., Wójt Gminy Brody wstrzymuje, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

  6. Wójt Gminy Brody może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Autor: Ola Lesiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:25:26przez: Ola Lesiak
Opublikowano:2021-04-06 00:00:00przez: Adrian Kisiel
Zmodyfikowano:2021-04-07 09:51przez: Adrian Kisiel
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:53

Rejestr zmian

 • [2021-04-07 09:51:06]Adrian Kisielzmiana
 • [2021-04-06 09:38:07]Adrian Kisielzmiana
 • [2021-04-06 09:18:07]Adrian Kisielzmiana
 • [2021-04-06 09:16:55]Adrian Kisielzmiana
 • [2021-04-01 11:49:13]Adrian Kisielogłoszenie
 • [2021-04-01 11:16:57]Adrian Kisielogłoszenie

Banery/Logo