Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu marki Jelcz L090M

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu marki Jelcz L090M

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r.

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójt Gminy Brody z dnia 04.06.2020r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna, ul. Ogrodowa - I etap" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

9 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r.

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 313004T

od drogi Ostrowiec - Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem " w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

9 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.06.2020r.

 

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.06.2020r. w sprawie umorzenia faktury z tyt. dzierżawy nr VAT/UG/03/2020/144 oraz faktury z tyt. rocznego czynszu za dzierżawę nr VAT/UG/03/2020/145

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 03.06.2020r.

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2020r.

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2020r. w sprawie umorzenia faktur za najem nr VAT/UG/05/2020/226 oraz za wodę i ścieki nr VAT/UG/05/2020/258

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2020r.

Obwieszczenie

Brody, dnia 03.07.2020 r.

Wójt Gminy Brody

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody reprezentowanej przez Pana Tadeusza Serafina, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 na działce numer ewidencyjny 272 w miejscowości Kuczów, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 211 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: budownictwo@brody.info.pl), platformy ePUAP – adres skrytki: /Brody/SkrytkaESP, telefonicznie nr tel: (41) 271-12-31, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

 Brody, dnia 03.07.2020 r.

Wójt Gminy Brody

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach wykonania oświetlenia ulicznego ulicy Leśnej na działkach numer ewidencyjny 23/2 i 23/1 w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 211 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: budownictwo@brody.info.pl), platformy ePUAP – adres skrytki: /Brody/SkrytkaESP, telefonicznie nr tel: (41) 271-12-31, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„ Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody ”.

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Brody na lata 2021 - 2030 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka – w oparciu o udostępniony materiał.
3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

Sesja nadzwyczajna Nr VIII Rady Gminy w Brodach z dnia 26.06.2020

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sesja nadzwyczajna Nr VIII Rady Gminy w Brodach z dnia 26.06.2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

 

1. DUDA Andrzej Sebastian
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

 


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

 

 

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie

ZOŚ.6220.06.2020 

Brody, dnia 23.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 dalej zwana Kpa ), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

zawiadamiam

że, zgromadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dojazdową na terenie działki o nr ewidencyjnym 157 (obręb 0009 Lipie), jednostka ewidencyjna Brody”. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy
ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie

 3. aa.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 18.06.2020r.

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 18.06.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 18.06.2020r.

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.06.2020r.

Zarządzenie Nr 102/2020r. Wójta Gminy Brody z dnia 15.06.2020r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2020 roku."

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.06.2020r.

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Kodeks Wyborczy

 

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej dla OKW

 

Prezentacja przygotowana w celach szkoleniowych dla członków obwodowych komisji wyborczych, (jest to wyłącznie materiał szkoleniowy,  wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej).

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Brody, dn. 18.06.2020 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody w dniu 18.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach:

- obręb Lubienia, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 790, 153/1200, 151/1201,

- obręb Budy Brodzkie, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 115/1, 117/1, 119/1, 121/1, 122.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: budownictwo@brody.info.pl), platformy ePUAP – adres skrytki: /Brody/SkrytkaESP, telefonicznie nr tel: (41) 271-12-31, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia i Budy Brodzkie,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody w dniu 18.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach:

- obręb Lubienia, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 790, 153/1200, 151/1201,

- obręb Budy Brodzkie, gmina Brody na działkach o numerach ewid.: 115/1, 117/1, 119/1, 121/1, 122.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: budownictwo@brody.info.pl), platformy ePUAP – adres skrytki: /Brody/SkrytkaESP, telefonicznie nr tel: (41) 271-12-31, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia i Budy Brodzkie,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.06.2020r.

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.06.2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 08.06.2020r.

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2020r.

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2020r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu pompy znajdującej się na ujęciu wody w Krynkach oraz na dofinansowanie zakupu pomp w przepompowniach dotyczących aglomeracji Styków i Brody jak również zakupu dmuchawy spalinowej wraz z niezbędnymi akcesoriami.

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2020r.

Wojciech Kania

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Wojciech Kania

Dostawa i montaż systemów parkingowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż systemów parkingowych”.

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż systemów parkingowych

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Brody

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)                                                      

Wójt Gminy Brody

15 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH