Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenia Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 233/2019 w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, funkcjonujących w ramach projektu "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej", tj. pola campingowego, pola namiotowego, ścianki wspinaczkowej i parku linowego oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych niebędących drogą publiczną przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda oraz sposobu pobierania tych opłat.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2020r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 6 września 2020 r.

4 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brody ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

    1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

    2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

30 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lipca 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3. pełny etat

 I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe kierunek ekonomia,
  3. doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni staż pracy w księgowości,
  4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
28 lipca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lipca 2020r

POSTANOWIENIE NR 268/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach.

27 lipca 2020
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE NR 268/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 lipca 2020 r.

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do GKW i terminie losowania

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
z dnia 23 lipca 2020 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

23 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do GKW i terminie losowania

Sprawozdania Finansowe za II kwartał 2020

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za II kwartał 2020

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu po dokonanych zmianach.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.06.2020r.

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r.

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r.

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r.

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2020r.

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r.

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po zmianach.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r.

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r.

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2020r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 na działce nr ew. 272 położonej w miejscowości Kuczów gm. Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 15 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 na działce nr ew. 272 położonej
w miejscowości Kuczów gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody reprezentowaną przez Pana Tadeusza Serafina.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Sesja nadzwyczajna Nr IX/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 10.07.2020r.

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sesja nadzwyczajna Nr IX/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 10.07.2020r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 13 lipca 2020 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 6 września 2020 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Adamów

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach mieści się:

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach jest Urząd Gminy w Brodach, ul. Staszica 3– sala konferencyjna (parter)  telefon nr 41 2711231, faks nr  41 2711978.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

/-/ Marzena BERNAT

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 13 lipca 2020 roku

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu marki Jelcz L090M

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu marki Jelcz L090M

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r.

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójt Gminy Brody z dnia 04.06.2020r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna, ul. Ogrodowa - I etap" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

9 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.06.2020r.