Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 78 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 78 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Brody

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2019 roku

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.06.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody
i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr74/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr74/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr74/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr73/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2019 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019r.   sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 r.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019r.

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Dziurów gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Brody obreb 0005 jako działka nr 247/4 o pow. 0,5200 ha.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 10.06.2019 r. znak GNOŚ.6820.8.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),

 

zawiadamiam

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.04.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.05.2019

Znak: ZOŚ.6220.05.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 208 ze zm.),zawiadamiam

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.05.2019

ZARZĄDZENIE Nr68/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr68/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr67/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr67/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr66/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2019 roku

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr66/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr65/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.05.2019 r

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr65/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 28.05.2019 r

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brody Z dnia 27.05.2019 r

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brody Z dnia 27.05.2019 r

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2019 roku

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr62/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr62/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr61/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr61/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

 

 

 

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku