Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 57/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok

26 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 57/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Ogłoszenie nr 550118-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów – RPSW.04.03.00-26-0052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody” oraz RPSW.04.03.00-26-0053/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody”.

25 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody

Sprawozdania Finansowe za 2018 rok

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2018 rok

ROZEZNANIE RYNKU Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl  ; srodowisko@brody.info.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego  sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Brody z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-282/18/3 z dnia 28.03.2018r..  tj.:

  1. defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG  - 2 szt.
  2. torba PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną - 3 kpl.
  3. rozpierak kolumnowy - 1 szt.
  4. przecinarka do metalu, moc minimum 3.2 kW - 1 szt.

Uwaga: Każde dostarczone urządzenie i wyposażenie ma zostać oznaczone w sposób trwały logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowaniem: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia  (Formularz cenowy)

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ROZEZNANIE RYNKU Nr sprawy: ZOŚ.OSP.ZP.271.1.2018

Protokół NrIV/2018

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Protokół NrIV/2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

Warunki pracy - pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,

  3. staż pracy: min. 2 lata,

  4. umiejętność obsługi programów MS Office, Corel DRAW, AutoCad, Lex.

  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

Informacja o odwołaniu przetargu

WÓJT GMINY BRODY

informuje, że na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 18.04.2018 r.

  1. Odwołuje pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, wyznaczony na dzień 07.05.2018 r. na godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102, dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w STYKOWIE przy ul. Poprzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0015 Styków, jako działka nr 174/2 o powierzchni 0,0849 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025242/2, ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 26/2018 z dnia 19.02.2018 r.
19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Informacja o odwołaniu przetargu

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.7.2018 z dnia 16.04.2018r.

Decyzja do wglądu w załączniku poniżej:

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.7.2018 z dnia 16.04.2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 51/1/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2018 roku.

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia „Brody nad Kamienną'' ul. Staszica 3 Brody na realizację na terenie gminy Brody zadania pn. „Promocja — Widzicie mnie więc istnieję".

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2018 roku.

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2018r.

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.03.2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników zamieszkałych na terenie gminy Brody.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 15.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 31.10.2017 r. dot. ustalenia stawek czynszu za udostępnienie lokali użytkowych w drodze
bezprzetargowej

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń na rok 2018 r.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 marca 2018 roku