Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

Ogłoszenie nr 507759-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

Uchwała Nr 18/2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu; Uchwała Nr 19/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2020 rok

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 18/2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu; Uchwała Nr 19/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy Brody na 2020 rok

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I
Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

 

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie  przyznane zostały następujące dotacje:

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Obwieszczenie

Brody, dnia 15.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pod nazwą "Styków-Jabłonna" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr XI/91/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Styków-Jabłonna".

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego planem. WW. uchwała rozpoczyna procedurę planistyczną zmierzającą do sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z potrzebą rozbudowy cmentarza w miejscowości Styków

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody w terminie do 21 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Styków-Jabłonna".

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@brody.info.pl w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Brody znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.bip.brody.info.pl:

 

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

ZARZĄDZENIE Nr 191/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 191/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 191/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 190/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 05 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 189/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 2 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 189/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za udostępnianie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 189/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr188/1/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 29 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr188/1/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr188/1/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 29 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr188/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 29 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr188/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr188/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 29 listopada 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 187/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 187/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 187/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 186/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 185/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 185/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 185/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 184/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 182/1/A/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 182/1/A/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 r.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 182/1/A/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 182/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 182/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 182/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 182/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 182/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 182/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr181/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 20.11.2019 roku

Zarządzenie Nr181/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 20.11.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr181/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 20.11.2019 roku

Zarządzenie Nr 180/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 20.11.2019 roku

Zarządzenie Nr 180/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 20.11.2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 180/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 20.11.2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr179/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 listopada 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr179/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wzorów wniosków dotyczących kształtowania ładu przestrzennego gminy na terenie Gminy Brody

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr179/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 listopada 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 listopada 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr 143/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 listopada 2019 r