Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie

Brody, dnia 3 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283) oraz uchwały Nr VII/45/16 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, zmienionej uchwałą Nr VII/50/18 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr III/23/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Brodach w specjalnie przygotowanym do tego pokoju, uwzględniając obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny wynikające z obowiązującej w kraju sytuacji epidemicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody na adres: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

  1. projekcie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A",

  2. prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@brody.info.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

Ponadto informuje się, że z projektem zmiany planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie się również można zapoznać na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: www.brody.info.pl

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, 27-230 Brody, ul. Stanisława Staszica 3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Brodach znajduje się na stronie internetowej www.brody.info.pl

 

 

 

3 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Brody, dn. 02.06.2020 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody reprezentowanej przez Pana Tadeusza Serafina w dniu 02.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 na działce numer ewidencyjny 272 w miejscowości Kuczów, gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: budownictwo@brody.info.pl), platformy ePUAP – adres skrytki: /Brody/SkrytkaESP, telefonicznie nr tel: (41) 271-12-31, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

2 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Uchwała Nr 67/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 67/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń odroczeń łub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł w 2019 r. (art 37 ust. 1 pkt.

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń odroczeń łub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł w 2019 r. (art 37 ust. 1 pkt.

Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

Ogłoszenie nr 544893-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.56.2020

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Starachowickiego  GNOŚ.6820.54.2020

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Starachowickiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie nr 543824-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr77/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2020r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2019 rok

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr76/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2019 rok

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr75/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 70 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Brody

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 66 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2020 r.