Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesja NrV/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 roku

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrV/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 roku

Wybory ławników kadencja 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy w Brodach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Starachowicach 1 ławnik
- do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 ławnik, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późniejszymi zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

17 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Wybory ławników kadencja 2020-2023

Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej ”.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.01.2.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 2081 ze zm.),

 

11 czerwca 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.01.2.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w użyczenie następujące nieruchomości:

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Obwieszczenie

Brody, dn. 07.06.2019 r.

Wójt Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody działającej przez pełnomocnika Pana Michała Gajewskiego, ul. Krasińskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 07.06.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczów na dz. nr ewid. 315/1, 315/2, 314/3, 313/1, 314/5 gmina Brody.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Kuczów

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

    (Zamówienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”.

6 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw

Obwieszczenie

Brody, dnia 29 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki,

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 11 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 1230 w Urzędzie Gminy w Brodach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody na adres: ul. Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

 1. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki,

 2. prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

 1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@brody.info.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody;
Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: g
mina@brody.info.pl, lub pisemnie na adres Administratora bądź telefonicznie (041) 271 12 31.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: Żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; Żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap II

Ogłoszenie nr 555727-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap II

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/4 w Dziurowie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

że od dnia 03.06.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/4 o pow. 0,52 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy w Brodach.

31 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/4 w Dziurowie

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Rozdział I Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

28 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Osiedle Leśna Polana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Lubienia, ul. Henryk 59, 27-230 Brody, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej, budowie sieci gazowej, budowie sieci teletechnicznej i światłowodowej na dz. nr ew.: 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1062/5, 1062/6, 1062/7, 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/12, 1062/13, 1062/14, 1062/15, 1062/16, 1062/17, 1062/18, 1062/19, 1062/20, 1062/21, 1062/22, 1062/23, 1062/24, 1062/25, 1062/26, 1062/27, 1063, 1064, 125/1211, 127/1200 obręb Lubienia, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 211 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

28 maja 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 53/1/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 WÓJTA GMINY BRODY ż dnia 30 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 WÓJTA GMINY BRODY ż dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 24 KWIETNIA 2019

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 24 KWIETNIA 2019

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 24 KWIETNIA 2019

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 24 KWIETNIA 2019

ZARZĄDZENIE Nr48/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr48/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY 'BRODY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY 'BRODY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 2 kwietnia 2019 roku

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 2 kwietnia 2019 roku