Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

13 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

13 września 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku

Remont drogi gminnej nr 31029 T Krynki Poprzeczne – etap II

Ogłoszenie nr 596278-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 31029 T Krynki Poprzeczne – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

11 września 2019
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 31029 T Krynki Poprzeczne – etap II

Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów na dł. 195 mb

Ogłoszenie nr 596342-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Gmina Brody: Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów na dł. 195 mb
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

11 września 2019
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów na dł. 195 mb

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VIII/ 68 /19  Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset  tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2019 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 2.500.000,00 zł.

6 września 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Obwieszcznie Znak: ZOŚ.6220.02.10.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

 

informuję

6 września 2019
Czytaj więcej o: Obwieszcznie Znak: ZOŚ.6220.02.10.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.07.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam

6 września 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.07.1.2019

Sesja NrVIII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 roku

6 września 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrVIII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 wraz z przyłączem gazu PE dn25 na działkach nr ew. 221, 265/9, 265/10 położonych w miejscowości Lipie, gmina Brody.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 3 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 wraz z przyłączem gazu PE dn25 na działkach nr ew. 221, 265/9, 265/10 położonych w miejscowości Lipie, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowaną przez Pana Kamila Cieślę.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

5 września 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowości Lipie

Ogłoszenie nr 592615-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowości Lipie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

3 września 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowości Lipie

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

29 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej
o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia”.

28 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019r.

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019r.

Projekt budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza
(ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek”.

23 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Projekt budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek

Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Relaksowej w Brodach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Wykonaniu projektu oświetlenia ulicy Relaksowej w Brodach”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

23 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Relaksowej w Brodach

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku od nieruchomości

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku od nieruchomości

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku leśnego

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku leśnego

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku rolnego

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku rolnego

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019

ZARZĄDZENIE Nr104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.