Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Platforma eZamawiający

Obrazek z danymi firmy i logo Marketplanet

Witamy na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY

Urzędu Gminy Brody

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

 

https://gminabrody.ezamawiajacy.pl

 

 

 

22 października 2020
Czytaj więcej o: Platforma eZamawiający

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2010 r.

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Brody.

20 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2010 r.

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, gmina Brody.

20 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

STYKÓW

przy ul. Starotorze

obręb 0015

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 2/20

o powierzchni
0,4551 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00019711/6

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

150 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.06.2016 r. oraz zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XI/71/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.2016 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest dla zabudowy związanej z działalnością gospodarczą.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana i nieogrodzona. Kształt działki w miarę regularny, teren w miarę płaski. Na działce w części znajdują się samosiejki, zadrzewienia i zakrzewienia oraz słup energetyczny. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: sieci energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć gazowa w dalszej odległości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Do działki ew. nr 2/20 należy zapewnić dostęp do drogi publicznej, poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Działka leży na obrzeżu miejscowości, ok. 1,2 km od drogi krajowej nr 42, około 6,7 km od Urzędu Gminy w Brodach oraz ok. 9,5 km od miasta powiatowego Starachowice. W odległości ok. 50 km od gminy leżą Kielce i Radom.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278 ze zm.)

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość
  w Stykowie – działka nr 2/20

 • Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 19.10.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2020 r. godzina 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102..

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 150 000,00 zł.

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 15 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 20.11.2020 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223

 

20 października 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2020 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej
w Rudniku, przy ul. Ostrowieckiej, gmina Brody.

13 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Znak: SPN.II.752.16.2019

W ZAŁĄCZNIKU OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Znak: SPN.II.752.16.2019 dotyczy również spraw: znak: SPN.II.752.33.2019, znak: SPN.II.752.34.2019, znak: SPN.II.752.38.2019, znak: SPN.II.752.87.2019, znak: SPN.II.752.3.2020,

13 października 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Znak: SPN.II.752.16.2019

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

13 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Ogłoszenie

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

RUDNIK

przy ul. Ostrowieckiej

obręb 0013

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 18

o powierzchni
0,1700 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00021831/0

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

40 000,00 zł

 

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

Gmina Brody nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Rudnik. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody uchwaloną uchwałą nr XXXX/258/2014 Rady Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2014 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług nieuciążliwych.

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki w miarę regularny, teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. W części wschodniej działki grunt bagnisty, często ulega podtopieniom i tworzą się zastoiska wody. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa, pozostały grunt porośnięty trawą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (drogi krajowej nr 9)Nieruchomość położona jest około 3,6 km od Urzędu Gminy Brody oraz około 12 km od miasta powiatowego Starachowice. Około 50 km od gminy leżą Kielce i Radom.

Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278 ze zm.)

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość
  w Rudniku – działka nr 18

 • Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 11.10.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. godzina 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102..

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł.

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 12.11.2020 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223

 

WÓJT GMINY BRODY

/-/ Marzena Bernat

 

12 października 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.

9 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 października 2020r

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Brody

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody

 wymiar etatu: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,
b/ zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c/ nieposzlakowana opinia,
d/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e/ wykształcenie wyższe  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f/ co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2019 .1282 t.j./, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  Ponadto kandydat na stanowisko Sekretarza Gminy powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych,
- o finansach publicznych,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- o ochronie danych osobowych,

9 października 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 października 2020r

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.10.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Brody.

9 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 192/20 Wójta Gminy Brody z dnia 06.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Brody Z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 06.10.2020 r.

9 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 192/20 Wójta Gminy Brody z dnia 06.10.2020 r.

Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na: 

Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014–2020 dla projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20
8 października 2020
Czytaj więcej o: Opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Brody z dnia o1.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 01.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków sołectw Styków, Staw Kunowski, Jabłonna złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25.09.2020.

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po zmianach.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25.09.2020.

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach IV otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych przez sołectwa: Bór Kunowski, Dziurów, Budy Brodzkie, Adamów oraz Młynek odnośnie zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta gminy Brody z dnia 17.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 17.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Kuczów złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

8 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta gminy Brody z dnia 17.09.2020 r.